Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว อช.ไทรทอง อช.ป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ 2 วัน 1 คืน

อช.ป่าหินงาม – วัดเขาประตูชุมพล – อช.ไทรทอง – ถนนคนเดิน
มอหินขาว (อช.ภูแลนคา) – น้ำตกตาดโตน (อช.ตาดโตน) – ฟาร์มโชคชัย – ไร่องุ่นสุพัตรา

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว อช.ไทรทอง อช.ป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ 2 วัน 1 คืน

031
ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว อช.ไทรทอง อช.ป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ 2 วัน 1 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
มิ.ย.63-ส.ค.63
การเดินทาง
2 วัน 1 คืน
สายการบิน
รถบัส
จำนวนผู้เข้าชม
101 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
4,900 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ - อช.ป่าหินงาม - วัดเขาประตูชุมพล - อช.ไทรทอง - ถนนคนเดิน

05.00น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7

05.30น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

07.30 น. อิสระอาหารเช้าแถว อ. ลำสนธิ

09.30 น. ถึง อช.ป่าหินงาม นั่งรถท้องถิ่นเพื่อเข้าชมทุ่งดอกกระเจียว

จุดแรกของการท่องเที่ยวคือ จุดชมวิวสุดแผ่นดิน เป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างภาคกลาง และภาคอีสาน

จากนั้นนำท่านเดินตามแนวเส้นทางการชม ทุ่งดอกกระเจียว สีชมพูสด หยอกเย้ากับสายหมอกยามเช้า ช่างเป็นภาพที่งามตาเหลือเกินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันจนพอใจ

จากนั้นนำท่านนั่งรถต่อไปยัง ป่าหินงาม ชมหินรูปร่างแปลกตาซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของลมมาเป็นเวลานานนับล้านปี สวยงามสมชื่อ ป่าหินงาม

11.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดเขาประตูชุมพล ชมซุ้มประตูชุมพล และนมัสการพระประธาน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน

นำท่านมุ่งหน้าสู่ อช.ไทรทอง เปลี่ยนเป็นรถสองแถวท้องถิ่น ขึ้นไปชม ทุ่งดอกกระเจียว ซึ่งมีทั้งหมด 4 ทุ่ง อาจจะเลือกชมแค่บางทุ่ง แต่ก่อนชมทุ่งดอกกระเจียว จะผ่าน ผาหำหด ให้ท่านได้เสียวสมชื่อ และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกด้วยครับ

17.00 น. เปลี่ยนกลับเป็นรถตู้คันเดิม มุ่งหน้าสู่ อ.เมือง ชัยภูมิ นำท่าน Check in เข้าที่พัก อิสระในการพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น. บริการอาหารเย็น

มอหินขาว (อช.ภูแลนคา) - น้ำตกตาดโตน (อช.ตาดโตน) - ฟาร์มโชคชัย - ไร่องุ่นสุพัตรา – กรุงเทพฯ

เช้า อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า

นำท่านไปยัง มอหินขาว ชม สโตนเฮนจ์ ในแบบของไทย ซึ่งอยู่ในเขต อช.ภูแลนคา

10.30 น. แวะชม น้ำตกตาดโตน ให้ท่านได้ถ่ายรูปกันพอสมควร

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน

จากปากช่อง และลองชิมอืมม!..มิลค์ ผลิตภัณฑ์นมสดชื่อดังของฟาร์มโชคชัย

จากนั้นนำท่านไปยัง ไร่องุ่นสุพัตรา ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับผลองุ่นแบบใกล้ชิด และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หลากหลายจากองุ่นสด อาทิเช่น ไวน์ พาย คุกกี้ น้ำองุ่นสดๆ

สมควรแก่เวลา เดินทางกลับ กรุงเทพฯ

20.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข

• ค่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมน้ำมันและคนขับรถ
• ค่าที่พัก 1 คืน
• ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 4 มื้อ
• ค่ารถท้องถิ่น เที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียว
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
• ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ช่วงเดินทาง
11 ก.ค.63 12 ก.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
4,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ก.ค.63 12 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
18 ก.ค.63 19 ก.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
4,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ก.ค.63 19 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
25 ก.ค.63 26 ก.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
4,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ก.ค.63 26 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
01 ส.ค. 63 02 ส.ค. 63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
4,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
01 ส.ค. 63 02 ส.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
08 ส.ค. 63 09 ส.ค. 63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
4,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
08 ส.ค. 63 09 ส.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
15 ส.ค. 63 16 ส.ค. 63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
4,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
15 ส.ค. 63 16 ส.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

11 ก.ค.63 12 ก.ค.63
รถบัส
4,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ก.ค.63 12 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

18 ก.ค.63 19 ก.ค.63
รถบัส
4,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ก.ค.63 19 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

25 ก.ค.63 26 ก.ค.63
รถบัส
4,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ก.ค.63 26 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

01 ส.ค. 63 02 ส.ค. 63
รถบัส
4,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
01 ส.ค. 63 02 ส.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

08 ส.ค. 63 09 ส.ค. 63
รถบัส
4,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
08 ส.ค. 63 09 ส.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

15 ส.ค. 63 16 ส.ค. 63
รถบัส
4,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
15 ส.ค. 63 16 ส.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
 • 024
 • VETJECT AIR (VZ)
 • เม.ย.63-ต.ค.63
 • 3 วัน 2 คืน
 • 101 ครั้ง
เริ่มต้น 11,999 บาท
 • 054
 • รถบัส
 • ก.ค.63-ธ.ค.63
 • 4 วัน 2 คืน
 • 107 ครั้ง
เริ่มต้น 4,199 บาท