Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ ทัวร์บ้านอีต่อง สังขละบุรี โบสถ์จมน้ำ จ.กาญจนบุรี 3 วัน 1 คืน

บ้านอีต่อง – เนินช้างศึก – เนินเสาธง – ช่องมิตภาพไทย-พม่า – เหมืองสมศักดิ์ – น้ำตกจ๊อกกระดิ่น – สังขละบุรี – วัดวังวิเวการาม – เจดีย์พุทธคยา – ล่องเรือชมโบสถ์จมน้ำ– สะพานอุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ)

ร่วมใส่บาตร – สะพานข้ามแม่น้ำแคว – วัดถ้ำเสือ

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์บ้านอีต่อง สังขละบุรี โบสถ์จมน้ำ จ.กาญจนบุรี 3 วัน 1 คืน

036
ทัวร์ในประเทศ ทัวร์บ้านอีต่อง สังขละบุรี โบสถ์จมน้ำ จ.กาญจนบุรี 3 วัน 1 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
มิ.ย.63-ม.ค.64
การเดินทาง
3 วัน 1 คืน
สายการบิน
รถบัส
จำนวนผู้เข้าชม
89 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
5,900 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ – บ้านอีต่อง

21.30 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย

22.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

บ้านอีต่อง - เนินช้างศึก - เนินเสาธง - ช่องมิตภาพไทย-พม่า - เหมืองสมศักดิ์ - น้ำตกจ๊อกกระดิ่น – สังขละบุรี – วัดวังวิเวการาม – เจดีย์พุทธคยา – ล่องเรือชมโบสถ์จมน้ำ – สะพานอุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ)

นำท่านเดินทางไปชมทะเลหมอก และวิวมุมสูงที่ เนินช้างศึกฐานปฏิบัติการช้างศึก ตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 135 หากเรามองจากจุดนี้จะเห็นบรรยากาศโดยรอบหมู่บ้านอีต่อง รวมไปถึงที่พักต่างๆ

บ้านอีต่องด้วยแล้วเดินทางสำรวจความสวยงามยามเช้า สัมผัสอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ท่ามกลางอ้อมกอดของขุนเขา

นำท่านเดินทางไปชมวิวที่ เนินเสาธงไทย-พม่า เป็นพื้นที่ยอดเขาที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหภาพพม่า

นำท่านเดินทางไปถ่ายรูป ชมวิว ช่องเขามิตรภาพ ไทย-พม่า

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า

นำท่านเดินทางไปชิมเค้กอร่อยที่เหมืองสมศักดิ์ บ้านป้าเกล็น

นำท่านไปสนุกสนานกับการเล่นน้ำที่ น้ำตกจ๊อกกระดิ่น

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารอิสระเก็บภาพ ชมวิวบริเวณหมู่บ้านตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ อ.สังขละบุรี

16.00 น. เดินทางถึง อ.สังขละบุรี นำท่านเดินทางไปยังวัดวังวิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตมะ) ไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางต่อไปยัง เจดีย์พุทธคยา เพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ชม และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก

17.00 น. นำท่านเข้าที่พัก Check in ณ รีสอร์ทริมน้ำแสนสวย อิสระพักผ่อน และดื่มด่ำกับบรรยากาศริมน้ำตามอัธยาศัย พักที่ สวนแมกไม้รีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

17.30 น. แดดร่มลมเย็น นำท่านล่องเรือชมโบสถ์ และหอระฆังของเมืองบาดาล (โบสถ์จมน้ำ) ซึ่งท่านสามารถสัมผัสได้ถึงความเจริญรุ่งเรือง และความงดงามของสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้น

18.30 น. บริการอาหารเย็น

ร่วมใส่บาตร – สะพานข้ามแม่น้ำแคว - วัดถ้ำเสือ - กรุงเทพฯ

05.30 น. อรุณสวัสดิ์ ตื่นเช้า ทำภาระกิจส่วนตัวเสร็จแล้ว นำท่านไปร่วมทำบุญใส่บาตร กับชาวบ้านชาวมอญ เสร็จแล้วพาท่านเดินเที่ยวชมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์แบบฉบับชาวมอญ อิสระเก็บภาพตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า หลังอาหารเก็บสัมภาระ พร้อม Check out นำท่านออกเดินทางสู่ ตัวเมืองกาญจนบุรี

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน

บ่าย เดินทางถึง ตัวเมืองกาญจนบุรี นำท่านเที่ยวชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง เป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะสร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

อิสระช้อปปิ้งของฝาก

นำท่านออกเดินทางไปยัง วัดถ้ำเสือ เพื่อกราบนมัสการพระธาตุ และชมความใหญ่โตกว้างขวางของวัด พระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรีตัวองค์ พระสวยงามประดับ ด้วยโมเสคสี ทองทั้งองค์ เมื่อเดินทางมาถึงด้านบนก็พบกับความสดชื่นของลมที่พัดเย็น

ค่ำ ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 1 คืน ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น พักห้องละ 2-3ท่าน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

 

โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ช่วงเดินทาง
10 ก.ค.63 12 ก.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ก.ค.63 12 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
17 ก.ค.63 19 ก.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ก.ค.63 19 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
24 ก.ค.63 26 ก.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
24 ก.ค.63 26 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
31 ก.ค.63 02 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
31 ก.ค.63 02 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
07 ส.ค.63 09 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
07 ส.ค.63 09 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
14 ส.ค.63 16 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
14 ส.ค.63 16 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
21 ส.ค.63 23 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
21 ส.ค.63 23 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
28 ส.ค.63 30 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
28 ส.ค.63 30 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
04 ก.ย.63 06 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ก.ย.63 06 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
11 ก.ย.63 13 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ก.ย.63 13 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
18 ก.ย.63 20 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ก.ย.63 20 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
25 ก.ย.63 27 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ก.ย.63 27 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
02 ต.ค.63 04 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
02 ต.ค.63 04 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
09 ต.ค.63 11 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ต.ค.63 11 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
16 ต.ค.63 18 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
16 ต.ค.63 18 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
23 ต.ค.63 25 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,400 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
23 ต.ค.63 25 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,400 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
01 ม.ค.63 03 ม.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,400 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
01 ม.ค.63 03 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
08 ม.ค.63 10 ม.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
08 ม.ค.63 10 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
15 ม.ค.63 17 ม.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
15 ม.ค.63 17 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
22 ม.ค.63 24 ม.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ม.ค.63 24 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
29 ม.ค.63 31 ม.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
29 ม.ค.63 31 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

10 ก.ค.63 12 ก.ค.63
รถบัส
5,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ก.ค.63 12 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

17 ก.ค.63 19 ก.ค.63
รถบัส
5,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ก.ค.63 19 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

24 ก.ค.63 26 ก.ค.63
รถบัส
5,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
24 ก.ค.63 26 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

31 ก.ค.63 02 ส.ค.63
รถบัส
5,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
31 ก.ค.63 02 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

07 ส.ค.63 09 ส.ค.63
รถบัส
5,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
07 ส.ค.63 09 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

14 ส.ค.63 16 ส.ค.63
รถบัส
5,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
14 ส.ค.63 16 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

21 ส.ค.63 23 ส.ค.63
รถบัส
5,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
21 ส.ค.63 23 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

28 ส.ค.63 30 ส.ค.63
รถบัส
5,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
28 ส.ค.63 30 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

04 ก.ย.63 06 ก.ย.63
รถบัส
5,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ก.ย.63 06 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

11 ก.ย.63 13 ก.ย.63
รถบัส
5,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ก.ย.63 13 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

18 ก.ย.63 20 ก.ย.63
รถบัส
5,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ก.ย.63 20 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

25 ก.ย.63 27 ก.ย.63
รถบัส
5,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ก.ย.63 27 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

02 ต.ค.63 04 ต.ค.63
รถบัส
5,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
02 ต.ค.63 04 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

09 ต.ค.63 11 ต.ค.63
รถบัส
5,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ต.ค.63 11 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

16 ต.ค.63 18 ต.ค.63
รถบัส
5,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
16 ต.ค.63 18 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

23 ต.ค.63 25 ต.ค.63
รถบัส
6,400 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
23 ต.ค.63 25 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
รถบัส
5,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
รถบัส
5,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
รถบัส
5,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
รถบัส
5,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
รถบัส
5,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
รถบัส
6,400 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
รถบัส
5,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
รถบัส
5,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
รถบัส
5,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

01 ม.ค.63 03 ม.ค.63
รถบัส
6,400 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
01 ม.ค.63 03 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

08 ม.ค.63 10 ม.ค.63
รถบัส
5,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
08 ม.ค.63 10 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

15 ม.ค.63 17 ม.ค.63
รถบัส
5,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
15 ม.ค.63 17 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

22 ม.ค.63 24 ม.ค.63
รถบัส
5,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ม.ค.63 24 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

29 ม.ค.63 31 ม.ค.63
รถบัส
5,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
29 ม.ค.63 31 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
 • 050
 • ไม่ทราบสายการบิน
 • ก.ค.63 - ต.ค.63
 • 3 วัน 2 คืน
 • 95 ครั้ง
เริ่มต้น 2,990 บาท
 • 054
 • รถบัส
 • ก.ค.63-ธ.ค.63
 • 4 วัน 2 คืน
 • 97 ครั้ง
เริ่มต้น 4,199 บาท