Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ล่องแก่ง แก่งหินเพิง จ.ปราจีนบุรี (ONE DAY TRIP) 1 วัน

จ.ปราจีนบุรี – สวนศักดิ์สุภารีสอร์ท

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ล่องแก่ง แก่งหินเพิง จ.ปราจีนบุรี (ONE DAY TRIP) 1 วัน

035
ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ล่องแก่ง  แก่งหินเพิง จ.ปราจีนบุรี (ONE DAY TRIP) 1 วัน
ช่วงเวลาเดินทาง
ก.ค.63-ม.ค.63
การเดินทาง
1 วัน 0 คืน
สายการบิน
รถบัส
จำนวนผู้เข้าชม
96 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
2,390 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพ - จ.ปราจีนบุรี - สวนศักดิ์สุภารีสอร์ท - กรุงเทพ

05.00 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7

05.30 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
แวะให้รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหาร

10.00 น. เดินทางถึง สวนศักดิ์สุภารีสอร์ท

นำชมทุ่งดอกหงอนนาค ซึ่งจะเห็นได้เฉพาะเดือน ก.ค.-ก.พ. และเป็นพันธุ์ไม้หายากมีเฉพาะในป่าเท่านั้นให้ท่านได้เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย สบายๆ พร้อมเดินทางไป ล่องแก่ง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย นำท่านออกเดินทางจากสวนศักดิ์สุภา ไปยัง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 9

จากนั้นให้ท่านอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า พร้อมเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

19.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ


เงื่อนไข
  • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง
  • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 1 มื้อ + ของว่างตลอดการเดินทาง
  • ค่าเรือพร้อมอุปกรณ์ล่องแก่ง
  • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
  • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ช่วงเดินทาง
11 ก.ค. 63 11 ก.ค. 63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
2,390 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ก.ค. 63 11 ก.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
12 ก.ค. 63 12 ก.ค. 63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
2,390 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
12 ก.ค. 63 12 ก.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
18 ก.ค. 63 18 ก.ค. 63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
2,390 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ก.ค. 63 18 ก.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
19 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
2,390 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
19 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
25 ก.ค. 63 25 ก.ค. 63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
2,390 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ก.ค. 63 25 ก.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
26 ก.ค. 63 26 ก.ค. 63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
2,390 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
26 ก.ค. 63 26 ก.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
28 ก.ค. 63 28 ก.ค. 63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
2,590 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
28 ก.ค. 63 28 ก.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
01 ส.ค.63 01 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
2,390 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
01 ส.ค.63 01 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
02 ส.ค.63 02 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
2,390 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
02 ส.ค.63 02 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
08 ส.ค.63 08 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
2,390 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
08 ส.ค.63 08 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
09 ส.ค.63 09 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
2,390 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ส.ค.63 09 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
12 ส.ค.63 12 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
2,590 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
12 ส.ค.63 12 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
15 ส.ค.63 15 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
2,390 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
15 ส.ค.63 15 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
16 ส.ค.63 16 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
2,390 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
16 ส.ค.63 16 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
22 ส.ค.63 22 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
2,390 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ส.ค.63 22 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
23 ส.ค.63 23 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
2,390 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
23 ส.ค.63 23 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
29 ส.ค.63 29 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
2,390 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
29 ส.ค.63 29 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
30 ส.ค.63 30 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
2,390 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ส.ค.63 30 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
05 ก.ย.63 05 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
2,390 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
05 ก.ย.63 05 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
06 ก.ย.63 06 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
2,390 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
06 ก.ย.63 06 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
12 ก.ย.63 12 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
2,390 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
12 ก.ย.63 12 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
13 ก.ย.63 13 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
2,390 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
13 ก.ย.63 13 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
19 ก.ย.63 19 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
2,390 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
19 ก.ย.63 19 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
20 ก.ย.63 20 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
2,390 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
20 ก.ย.63 20 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
26 ก.ย.63 26 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
2,390 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
26 ก.ย.63 26 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
27 ก.ย.63 27 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
2,390 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
27 ก.ย.63 27 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
02 ต.ค.63 02 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
2,590 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
02 ต.ค.63 02 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
03 ต.ค.63 03 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
2,590 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
03 ต.ค.63 03 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
04 ต.ค.63 04 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
2,590 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ต.ค.63 04 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
10 ต.ค.63 10 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
2,390 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ต.ค.63 10 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

11 ก.ค. 63 11 ก.ค. 63
รถบัส
2,390 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ก.ค. 63 11 ก.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

12 ก.ค. 63 12 ก.ค. 63
รถบัส
2,390 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
12 ก.ค. 63 12 ก.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

18 ก.ค. 63 18 ก.ค. 63
รถบัส
2,390 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ก.ค. 63 18 ก.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

19 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63
รถบัส
2,390 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
19 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

25 ก.ค. 63 25 ก.ค. 63
รถบัส
2,390 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ก.ค. 63 25 ก.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

26 ก.ค. 63 26 ก.ค. 63
รถบัส
2,390 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
26 ก.ค. 63 26 ก.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

28 ก.ค. 63 28 ก.ค. 63
รถบัส
2,590 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
28 ก.ค. 63 28 ก.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

01 ส.ค.63 01 ส.ค.63
รถบัส
2,390 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
01 ส.ค.63 01 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

02 ส.ค.63 02 ส.ค.63
รถบัส
2,390 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
02 ส.ค.63 02 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

08 ส.ค.63 08 ส.ค.63
รถบัส
2,390 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
08 ส.ค.63 08 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

09 ส.ค.63 09 ส.ค.63
รถบัส
2,390 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ส.ค.63 09 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

12 ส.ค.63 12 ส.ค.63
รถบัส
2,590 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
12 ส.ค.63 12 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

15 ส.ค.63 15 ส.ค.63
รถบัส
2,390 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
15 ส.ค.63 15 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

16 ส.ค.63 16 ส.ค.63
รถบัส
2,390 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
16 ส.ค.63 16 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

22 ส.ค.63 22 ส.ค.63
รถบัส
2,390 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ส.ค.63 22 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

23 ส.ค.63 23 ส.ค.63
รถบัส
2,390 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
23 ส.ค.63 23 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

29 ส.ค.63 29 ส.ค.63
รถบัส
2,390 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
29 ส.ค.63 29 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

30 ส.ค.63 30 ส.ค.63
รถบัส
2,390 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ส.ค.63 30 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

05 ก.ย.63 05 ก.ย.63
รถบัส
2,390 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
05 ก.ย.63 05 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

06 ก.ย.63 06 ก.ย.63
รถบัส
2,390 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
06 ก.ย.63 06 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

12 ก.ย.63 12 ก.ย.63
รถบัส
2,390 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
12 ก.ย.63 12 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

13 ก.ย.63 13 ก.ย.63
รถบัส
2,390 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
13 ก.ย.63 13 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

19 ก.ย.63 19 ก.ย.63
รถบัส
2,390 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
19 ก.ย.63 19 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

20 ก.ย.63 20 ก.ย.63
รถบัส
2,390 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
20 ก.ย.63 20 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

26 ก.ย.63 26 ก.ย.63
รถบัส
2,390 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
26 ก.ย.63 26 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

27 ก.ย.63 27 ก.ย.63
รถบัส
2,390 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
27 ก.ย.63 27 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

02 ต.ค.63 02 ต.ค.63
รถบัส
2,590 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
02 ต.ค.63 02 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

03 ต.ค.63 03 ต.ค.63
รถบัส
2,590 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
03 ต.ค.63 03 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

04 ต.ค.63 04 ต.ค.63
รถบัส
2,590 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ต.ค.63 04 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

10 ต.ค.63 10 ต.ค.63
รถบัส
2,390 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ต.ค.63 10 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks