Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ ทัวร์เกาะหมาก ตราด จันทบุรี 3 วัน 2 คืน

จ.ตราด – เกาะหมาก – นั่งรถรางเที่ยวรอบเกาะ – สะพานสู่ฝัน –  พิพิธภัณฑ์เกาะหมาก – จุดชมวิว Cococape Resort

เกาะหมาก – พายเรือคายัคข้ามเกาะ / อิสระเล่นน้ำ

 

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์เกาะหมาก ตราด จันทบุรี 3 วัน 2 คืน

038
ทัวร์ในประเทศ ทัวร์เกาะหมาก ตราด จันทบุรี 3 วัน 2 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
มิ.ย.63-ม.ค.63
การเดินทาง
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
รถบัส
จำนวนผู้เข้าชม
101 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
9,500 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ - จ.ตราด - เกาะหมาก - นั่งรถรางเที่ยวรอบเกาะ - สะพานสู่ฝัน - พิพิธภัณฑ์เกาะหมาก - จุดชมวิว Cococape Resort

05.30 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดตราด

06.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

แวะให้รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหาร

11.30 น. เดินทางถึง จ.ตราด บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร

นำท่านไปยังท่าเรือกรมหลวงชุมพรฯเพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ เกาะหมาก

13.00 น. นำท่านเดินทางข้ามไปยัง เกาะหมาก จ.ตราด โดย เรือ Speed boat โดยสารเรือปาหนัน

14.00 น. นำท่านเดินทางถึง ท่าเรืออ่าวนิด/ท่าเรือเกาะหมากรีสอร์ท เกาะหมาก

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ เกาะหมากรีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน เช็คอิน เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

15.00 น. นำท่าน นั่งรถราง ชมวิถีชีวิตคนเกาะหมากผ่านจุดที่น่าสนใจต่างๆ ได้แก่ จุดชมวิว Good Times Resort ชมบรรยากาศสวนยาง ระหว่างเดินทางไปยังแหลมสนพร้อมชมวิวทิวทัศน์ของ เกาะกระดาด

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น

เกาะหมาก - พายเรือคายัคข้ามเกาะ / อิสระเล่นน้ำ

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า

08.45 น. นำท่านพายเรือคายัคข้ามไปยัง เกาะขาม

อิสระถ่ายภาพเล่นน้ำทะเล ดำน้ำตื้นดูฝูงปลา ตามอัธยาศัย

นำท่านพายเรือคายัคกลับไปยัง เกาะหมาก

11.00 น. เดินทางกลับถึง ฝั่งอ่าวสวนใหญ่ เกาะหมาก เชิญเข้าที่พักอิสระอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและทำภาระกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย

11.45น. นำคณะเดินทางไป รับประทานอาหารกลางวัน อิสระพักผ่อน เล่นน้ำ ตามอัธยาศัย

18.00 น. บริการอาหารเย็น

เกาะหมาก - จ.ตราด - จ.จันทบุรี - กรุงเทพฯ

07.30 น. ตื่นเช้ารับอรุณ สูดอากาศบริสุทธิ์

รับประทานอาหารเช้า

อิสระพักผ่อนเก็บภาพก่อนเดินทางกลับ ตามอัธยาศัย

เก็บสัมภาระ เช็คเอ้าท์ เพื่อเดินทางกลับ

09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวนิดเกาะหมาก เพื่อเดินทางกลับสู่ จ.ตราด โดย เรือSpeed boat โดยสารเรือปาหนัน

10.00 น. เดินทางถึง จ.ตราด นำท่านออกเดินทางสู่ จ.จันทบุรี

นำท่านเดินทางไปยัง ชุมชนขนมแปลก ริมคลองหนองบัว แวะลิ้มลองความอร่อยของขนมโบราณและ อาหารพื้นบ้าน ที่ยังคงวิถีเอกลักษณ์ดั้งเดิมมากว่า 100 ปี

นำท่านเดินทางสู่ ชุมชนเก่าริมน้ำย่านท่าหลวง หากใครที่มาเยือนจังหวัดจันทบุรี แล้วไม่ควรพลาดมา เดินเล่นชมสถาปัตยกรรม บ้านเรือนโบราณ ที่ ชุมชนริมน้ำจันทบูร

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน

นำท่านเดินทางไปสักการะ ศาลหลักเมืองจันทบุรี

นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

20.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 7 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ช่วงเดินทาง
10 ก.ค.63 12 ก.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
9,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ก.ค.63 12 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
17 ก.ค.63 19 ก.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
9,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ก.ค.63 19 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
24 ก.ค.63 26 ก.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
9,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
24 ก.ค.63 26 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
31 ก.ค.63 02 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
9,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
31 ก.ค.63 02 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
07 ส.ค.63 09 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
9,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
07 ส.ค.63 09 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
14 ส.ค.63 16 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
9,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
14 ส.ค.63 16 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
21 ส.ค.63 23 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
9,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
21 ส.ค.63 23 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
28 ส.ค.63 30 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
9,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
28 ส.ค.63 30 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
04 ก.ย.63 06 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
9,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ก.ย.63 06 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
11 ก.ย.63 13 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
9,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ก.ย.63 13 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
18 ก.ย.63 20 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
9,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ก.ย.63 20 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
25 ก.ย.63 27 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
9,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ก.ย.63 27 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
02 ต.ค.63 04 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
9,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
02 ต.ค.63 04 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
09 ต.ค.63 11 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
9,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ต.ค.63 11 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
16 ต.ค.63 18 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
9,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
16 ต.ค.63 18 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
23 ต.ค.63 25 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
9,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
23 ต.ค.63 25 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
9,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
9,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
9,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
9,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
9,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
9,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
9,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
9,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
9,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
01 ม.ค.63 03 ม.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
9,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
01 ม.ค.63 03 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
08 ม.ค.63 10 ม.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
9,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
08 ม.ค.63 10 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
15 ม.ค.63 17 ม.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
9,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
15 ม.ค.63 17 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
22 ม.ค.63 24 ม.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
9,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ม.ค.63 24 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
29 ม.ค.63 31 ม.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
9,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
29 ม.ค.63 31 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

10 ก.ค.63 12 ก.ค.63
รถบัส
9,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ก.ค.63 12 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

17 ก.ค.63 19 ก.ค.63
รถบัส
9,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ก.ค.63 19 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

24 ก.ค.63 26 ก.ค.63
รถบัส
9,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
24 ก.ค.63 26 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

31 ก.ค.63 02 ส.ค.63
รถบัส
9,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
31 ก.ค.63 02 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

07 ส.ค.63 09 ส.ค.63
รถบัส
9,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
07 ส.ค.63 09 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

14 ส.ค.63 16 ส.ค.63
รถบัส
9,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
14 ส.ค.63 16 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

21 ส.ค.63 23 ส.ค.63
รถบัส
9,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
21 ส.ค.63 23 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

28 ส.ค.63 30 ส.ค.63
รถบัส
9,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
28 ส.ค.63 30 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

04 ก.ย.63 06 ก.ย.63
รถบัส
9,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ก.ย.63 06 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

11 ก.ย.63 13 ก.ย.63
รถบัส
9,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ก.ย.63 13 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

18 ก.ย.63 20 ก.ย.63
รถบัส
9,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ก.ย.63 20 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

25 ก.ย.63 27 ก.ย.63
รถบัส
9,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ก.ย.63 27 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

02 ต.ค.63 04 ต.ค.63
รถบัส
9,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
02 ต.ค.63 04 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

09 ต.ค.63 11 ต.ค.63
รถบัส
9,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ต.ค.63 11 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

16 ต.ค.63 18 ต.ค.63
รถบัส
9,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
16 ต.ค.63 18 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

23 ต.ค.63 25 ต.ค.63
รถบัส
9,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
23 ต.ค.63 25 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
รถบัส
9,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
รถบัส
9,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
รถบัส
9,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
รถบัส
9,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
รถบัส
9,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
รถบัส
9,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
รถบัส
9,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
รถบัส
9,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
รถบัส
9,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

01 ม.ค.63 03 ม.ค.63
รถบัส
9,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
01 ม.ค.63 03 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

08 ม.ค.63 10 ม.ค.63
รถบัส
9,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
08 ม.ค.63 10 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

15 ม.ค.63 17 ม.ค.63
รถบัส
9,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
15 ม.ค.63 17 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

22 ม.ค.63 24 ม.ค.63
รถบัส
9,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ม.ค.63 24 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

29 ม.ค.63 31 ม.ค.63
รถบัส
9,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
29 ม.ค.63 31 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
 • 041
 • แอร์เอเชีย (AirAsia)
 • ก.ค.63-ธ.ค.63
 • 3 วัน 2 คืน
 • 104 ครั้ง
เริ่มต้น 6,888 บาท