Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ ทัวร์เชียงราย ดอยตุง 3 วัน 2 คืน

วัดพระแก้ว – วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั้ง – ดอยตุง – พระตำหนักดอยตุง – สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง – ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ
บ้านผาฮี้ – ร้านกาแฟภูผาฮี้ – ดอยผาฮี้ – ไร่ชาฉุยฟง – เชียงรายไนท์บาร์ซ่าร์ – พิพิธภัณฑ์บ้านดำ – สิงห์ปาร์ค  – วัดร่องขุ่น

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์เชียงราย ดอยตุง 3 วัน 2 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ ทัวร์เชียงราย ดอยตุง 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
100
ช่วงเวลาเดินทาง
7,999
การเดินทาง
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
ไทยไลออนแอร์ (Thai Lion Air)
จำนวนผู้เข้าชม
53 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
7,999 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ – เชียงราย – วัดพระแก้ว – วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั้ง

09.00 : พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

11.10 : บินลัดฟ้าสู่ จังหวัดเชียงราย โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL536

12.35 : เดินทางถึง สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้วีไอพี นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่าและประเทศลาว นำท่านเดินทางสู่ วัดพระแก้ว ตั้งอยู่ที่ถนนไตรรัตน์ ใจกลางเมืองเชียงราย ปัจจุบันได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวง มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 จากนั้นนำท่านชม วัดร่องเสือเต้น ไฮไลค์ที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ จากนั้นนำท่านชม วัดห้วยปลากั้ง ตั้งอยู่บนเขามีเนินเขารายรอบวัดสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ ” พบโชคธรรมเจดีย์” ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลมเป็นศิลปะสถาปัตยกรรมแบบไทยล้านนาผสมจีน เชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนจะหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์

เย็น : บริการอาหารค่ำ

ดอยตุง – พระตำหนักดอยตุง – สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง – ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ – บ้านผาฮี้ – ร้านกาแฟภูผาฮี้ – ดอยผาฮี้ – ไร่ชาฉุยฟง – เชียงรายไนท์บาร์ซ่าร์

เช้า : บริการอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ พระตำหนักดอยตุง เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2531 ชม สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) ประกอบไปด้วยสนามหญ้าและสวนดอกไม้ ไม้ประดับลดหลั่นไปตามไหล่เขา บนพื้นที่ราว 30 ไร่ หน้าพระตำหนักดอยตุง นำท่านเดินทางเข้าสู่ จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้ามูบ ตั้งอยู่แถวดอยตุงบริเวณเขตชายแดนไทยพม่า เป็นแลนด์มาร์คอีกจุดที่วิวสวยงามสามารถมองเห็นป่าเขา หมู่บ้าน และฐานทัพของพม่าของฝั่งประเทศพม่าได้อย่างกว้างแบบพาโนราม่า นำท่านเดินทางเข้าสู่ ดอยผาฮี้ อยู่ในอำเภอแม่สายติดกับชายแดนไทยพม่า ชาวเขาเผ่าอาข่าบ้านผาฮี้

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางเข้าสู่ ไร่ชาฉุยฟง ชาฉุยฟงเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องชาแบบดั้งเดิมที่มีคุณภาพที่สุดในจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเกษตรในราชอาณาจักรไทย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ เชียงรายไนท์บาร์ซาร์ ตลาดนัดยามค่ำคืน ในตัวเมืองเชียงราย ที่มีสินค้าพื้นเมืองของเชียงรายให้จับจ่ายมากมาย

เย็น : บริการอาหารค่ำ

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ – สิงห์ปาร์ค (รวมค่านั่งรถราง) – วัดร่องขุ่น – กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ หรือ บ้านดำ เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะบนพื้นที่กว่า 100 ไร่ นำท่านเดินทางเข้าสู่ สิงห์ปาร์ค เชียงราย หรือ ไร่บุญรอด แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ มากมายด้วยพืชพรรณต่างๆ ที่ขึ้นเต็มเนินเขา

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านชม วัดร่องขุ่น ได้รับการบูรณะออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จากวัดเล็กๆ ซึ่งอยู่ในสภาพค่อนข้างเสื่อมโทรมนี้ได้กลายเป็นศาสนสถานที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมและงานศิลปะเต็มไปด้วยลวดลายอ่อนช้อยประณีตดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมวัดนี้อย่างคับคั่งตลอดปี นำท่านแวะ ศูนย์รวมของฝาก จ.เชียงราย จำหน่ายสินค้าพื้นบ้านมาตรฐานสากล

17.00 : นำท่านเดินทางไปยัง สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

19.40 : บินลัดฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL545

21.05 : เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ารถบัสและรถตู้ VIP นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพัก
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท/ทริป/ต่อท่าน

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระค่าตั๋วเครื่องบิน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง **ทั้งนี้ระยะเวลาในการชำระค่าตั๋วเครื่องบินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสายการบินเป็นผู้กำหนด**
 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 3,000 บาท และค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **
  • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
สายการบิน
ไทยไลออนแอร์ (Thai Lion Air)
จำนวน
ราคา
7,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
  สายการบิน
  ไทยไลออนแอร์ (Thai Lion Air)
  จำนวน
  ราคา
  7,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
   สายการบิน
   ไทยไลออนแอร์ (Thai Lion Air)
   จำนวน
   ราคา
   7,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
    สายการบิน
    ไทยไลออนแอร์ (Thai Lion Air)
    จำนวน
    ราคา
    7,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
     สายการบิน
     ไทยไลออนแอร์ (Thai Lion Air)
     จำนวน
     ราคา
     7,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
      สายการบิน
      ไทยไลออนแอร์ (Thai Lion Air)
      จำนวน
      ราคา
      8,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       05 ธ.ค.63 07 ธค.63
       สายการบิน
       ไทยไลออนแอร์ (Thai Lion Air)
       จำนวน
       ราคา
       8,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       05 ธ.ค.63 07 ธค.63
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        10 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
        สายการบิน
        ไทยไลออนแอร์ (Thai Lion Air)
        จำนวน
        ราคา
        8,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        10 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
         สายการบิน
         ไทยไลออนแอร์ (Thai Lion Air)
         จำนวน
         ราคา
         8,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
          สายการบิน
          ไทยไลออนแอร์ (Thai Lion Air)
          จำนวน
          ราคา
          9,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
           สายการบิน
           ไทยไลออนแอร์ (Thai Lion Air)
           จำนวน
           ราคา
           9,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
            ไทยไลออนแอร์ (Thai Lion Air)
            7,999 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
             ไทยไลออนแอร์ (Thai Lion Air)
             7,999 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
              ไทยไลออนแอร์ (Thai Lion Air)
              7,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
               ไทยไลออนแอร์ (Thai Lion Air)
               7,999 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
                ไทยไลออนแอร์ (Thai Lion Air)
                7,999 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
                 ไทยไลออนแอร์ (Thai Lion Air)
                 8,999 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  05 ธ.ค.63 07 ธค.63
                  ไทยไลออนแอร์ (Thai Lion Air)
                  8,999 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  05 ธ.ค.63 07 ธค.63
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   10 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
                   ไทยไลออนแอร์ (Thai Lion Air)
                   8,999 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   10 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
                    ไทยไลออนแอร์ (Thai Lion Air)
                    8,999 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
                     ไทยไลออนแอร์ (Thai Lion Air)
                     9,999 บาท
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
                      ไทยไลออนแอร์ (Thai Lion Air)
                      9,999 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       Tags ที่เกี่ยวข้อง
                       โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
                       • Package12
                       • ไม่ทราบสายการบิน
                       • ต.ค.63 - ต.ค.64
                       • 2 วัน 1 คืน
                       • 153 ครั้ง
                       เริ่มต้น 1,790 บาท
                       • 083
                       • รถตู้
                       • ต.ค.63 - ธ.ค.63
                       • 4 วัน 2 คืน
                       • 98 ครั้ง
                       เริ่มต้น 4,999 บาท
                       ชื่นชอบ