Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ ทุ่งดอกกระเจียว ทัวร์ชัยภูมิ มอหินขาว 2 วัน 1คืน

ชมอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม – ชมอุทยานแห่งชาติภูแลนคา

ชมน้ำตกตาดโตน – มอหินขาว “สโตนเฮนจ์ เมืองไทย” เสาหิน 5 ต้น

อุทยานแห่งชาติไทรทอง – ชมผาหำหด – ฟาร์มโชคชัย – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ทัวร์ในประเทศ ทุ่งดอกกระเจียว ทัวร์ชัยภูมิ มอหินขาว 2 วัน 1คืน

060
ทัวร์ในประเทศ ทุ่งดอกกระเจียว ทัวร์ชัยภูมิ มอหินขาว 2 วัน 1คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ส.ค.63
การเดินทาง
2 วัน 0 คืน
สายการบิน
รถตู้
จำนวนผู้เข้าชม
103 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
3,490 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ – ชมอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม – ชมอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ชมน้ำตกตาดโตน – มอหินขาว “สโตนเฮนจ์ เมืองไทย” เสาหิน 5 ต้น
05:00 พร้อมกันที่จุดนัดหมายปั๊มปตท.ดินแดง-วิภาวดีโดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

05.30 ออกเดินทางสู่ จังหวัดชัยภูมิ นำท่านเดินทางโดยรถตู้ VIP บริการอาหารเช้า Set Box (1) เมื่อเดินทางถึง อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม นั่งรถท้องถิ่นเพื่อเข้าชมจุดชมวิวสุดแผ่นดิน ที่เชื่อมต่อระหว่างภาคกลาง และภาคอีสาน จากนั้นนำท่านชม ทุ่งดอกกระเจียว ซึ่งออกดอกเต็มทุ่งในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ท่านจะได้เห็นภาพอันงดงามของทุ่งดอกกระเจียวที่เบ่งบานสีชมพูเต็มทั้งทุ่ง อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ป่าหินงาม ชมหินรูปร่างแปลกตา ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของลมมาเป็นเวลานานนับล้านปี เกิดเป็นรูปร่างแปลกๆ เช่น หินรูปถ้วยฟุตบอลโลก หินตะปู หินรูปเรดาห์ หินรูปปราสาทโบราณ หินรูปสัตว์ต่างๆ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ชม “มอหินขาว” สโตนเฮนจ์เมืองไทย เสาหิน 5 ต้นที่มีตำนานจากชาวบ้านว่าเห็นแสงสีขาวส่องขึ้นมาบริเวณนี้ และชมกลุ่มหินรูปร่างต่างๆที่บริเวณดงหิน พร้อมชมทิวทัศน์ในมุมสูง จากนั้นเราจะแวะ น้ำตกตาดโตน เป็นน้ำตกขนาดกลางสวยงามมีแอ่งน้ำที่นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้ ระหว่างทางยังมีต้นไม้พันปี (กระบากใหญ่)ให้ท่านได้ถ่ายรูปกันด้วย

จากนั้นกลับสู่ตัวเมืองชัยภูมิ นำท่าน Check in เข้าที่พัก

จากนั้นนำท่านไปเดินเล่นที่ ถนนคนเดินชัยภูมิ อิสระให้ท่านช็อปปิ้งตามอัธยาศัย
อุทยานแห่งชาติไทรทอง – ชมผาหำหด – ฟาร์มโชคชัย – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า
เก็บกระเป๋า เตรียมออกเดินทางเที่ยวต่อ
ออกเดินทางไป อุทยานแห่งชาติไทรทอง จากนั้นเดินทางด้วยรถท้องถิ่นสู่จุดชมวิว ผาหำหด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย มุ่งหน้าสู่สระบุรี แวะ ฟาร์มโชคชัย ให้ท่านได้ซื้อของฝากจากปากช่อง และลองชิมผลิตภัณฑ์นมสดชื่อดังของฟาร์มโชคชัย และแวะชม เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งเป็นเขื่อนดินกักเก็บน้ำที่ยาวที่สุดใน ประเทศไทยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
 • ค่าที่พัก1 คืน สำหรับ2-3 ท่าน / ห้อง
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ (4มื้อ) และอาหารว่าง
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สำหรับชาวไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ1,000,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่าUpgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทำให้ท่าน ตกทริปท่องเที่ยว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 • รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้บริษัทฯดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่การคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

ช่วงเดินทาง
01 ส.ค.63 02 ส.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
3,490 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
01 ส.ค.63 02 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
08 ส.ค.63 09 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
3,490 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
08 ส.ค.63 09 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
15 ส.ค.63 16 ส.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
3,490 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
15 ส.ค.63 16 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
22 ส.ค.63 23 ส.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
3,490 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ส.ค.63 23 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

01 ส.ค.63 02 ส.ค.63
รถตู้
3,490 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
01 ส.ค.63 02 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

08 ส.ค.63 09 ส.ค.63
รถบัส
3,490 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
08 ส.ค.63 09 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

15 ส.ค.63 16 ส.ค.63
รถตู้
3,490 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
15 ส.ค.63 16 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

22 ส.ค.63 23 ส.ค.63
รถตู้
3,490 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ส.ค.63 23 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
 • 017
 • รถโค้ช
 • ส.ค.63
 • 2 วัน 1 คืน
 • 97 ครั้ง
เริ่มต้น 1,999 บาท