Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ ทุ่งโปรงทอง ระยองฮิ 2 วัน 1 คืน

วัดสารนารถ-ทุ่งโปรงทอง-สะพานรักษ์แสม-สุนทรภู่-ตลาดเกาะกลอย
วัดเขาโบสถ์-เจดีย์กลางน้ำ-ศาลพระเจ้าตากสิน-ถนนยมจินดา

ทัวร์ในประเทศ ทุ่งโปรงทอง ระยองฮิ 2 วัน 1 คืน

069
ทัวร์ในประเทศ ทุ่งโปรงทอง ระยองฮิ 2 วัน 1 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ส.ค.63
การเดินทาง
2 วัน 1 คืน
สายการบิน
รถโค้ช
จำนวนผู้เข้าชม
206 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
1,499 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ-วัดสารนารถ-ทุ่งโปรงทอง-สะพานรักษ์แสม-สุนทรภู่-ตลาดเกาะกลอย

06.30 : พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้าม รพ.จุฬา ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน

07.00 : ออกเดินทางสู่ จ.ระยอง เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย…. รับประทานอาหารเช้า (1) แบบเซ็ทบ็อก ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์ อิสระพักผ่อนบนรถ

09.00 : นำท่าน วัดสารนารถ วันที่มีความสวยงาม และมีพระธาตุ4ภาคอยู่4มุมของอุโบสถ แล้วเดินทางสู่ ปากน้ำประแส เป็นชุมชนริมแม่น้ำตั้งแต่สมัยอยุธยา ชม ทุ่งโปรงทอง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศึกษาเรียนรู้ควบคู่กันไป ชม อนุสรณ์เรือรบหลวงประแสร์ เป็นเรือรบสำคัญของราชนาวีไทย

12.00 : รับประทานอาหารกลางวัน(2)ที่ เจ้หน่องแซบเวอร์

บ่าย : สักการะ อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อความสิริมงคล เพื่อนำท่านชม สะพานรักษ์แสม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จากโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มน้ำป่าชายเลน เป็นสะพานแขวนทางเดินไม้ แห่งเดียวใน อ.แกลง สักการะอนุสาวรีย์สุนทรภู่ อนุสาวรีย์แห่งกวีเอกผู้เป็นตำนานของเมืองไทย เดินทางสู่ อ.เมือง จ.ระยอง เส้นทางเลาะริมฝั่งทะเล หาดแม่พิมพ์

17.00 : นำท่านชม ตลาดน้ำเกาะกลอย ตลาดย้อนยุคเล็กๆ ซึ่งเป็นแหล่งช้อป ชิมชิลในตัวเมืองระยอง ภายในตัวตลาดเป็นเรือนแถวไม้กลางสระน้ำตกแต่งออกแนวโบราณเพื่อให้เข้ากับ บรรยากาศของความเป็นตลาดเก่า ชวนให้ถึงกลิ่นอายของความเป็นอดีตในวันวาน อิสระรับประทานอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

19.00 : เหมาะสมกับเวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก ราตรีสวัสดิ์

ระยอง-วัดเขาโบสถ์-เจดีย์กลางน้ำ-ศาลพระเจ้าตากสิน-ถนนยมจินดา-กรุงเทพฯ

07.00 : รับประทานอาหารเช้า(3)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 : นำท่านเดินทางสู่ Sky Walk เขาโบสถ์ ตั้งอยู่ที่วัดเขาโบสถ์ เป็นจุดชมวิวเมืองระยองในมุมสูงที่สวยงามและน่าไปถ่ายรูปมาก ๆ เดินทางสู่ เจดีย์กลางน้ำ ถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระยอง สักการะ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แล้วเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่า ถนนยมจินดา

12.00 : รับประทานอาหารกลางวันอิสระ บริเวณ ถนนยมจินดา ถนนเก่าแก่ที่ทอดตัวยาวขนานไปกับแม่น้ำระยอง

14.00 : เหมาะสมกับเวลา จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ แวะซื้อของฝาก ณ ร้านของฝาก

16.00 : เดินทางถึงที่หมายปลายทางพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
  • รถโค้ชปรับอากาศ
  • ค่าที่พัก 1คืน ตามที่ระบุในโปรแกรม ระดับ 3 ดาว ห้องละ 2-3 ท่าน
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ มัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วยดูแลท่านตลอดการเดินทาง
  • อาหารตามรายการที่ระบุ จำนวน 3  มื้อ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
  • วงเงินประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท,วงเงินประกันอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ
  • ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถท้องถิ่น (250 บาทต่อทริป)

รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม   โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก

ช่วงเดินทาง
28 ส.ค.63 30 ส.ค.63
สายการบิน
รถโค้ช
จำนวน
ราคา
1,499 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
28 ส.ค.63 30 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

28 ส.ค.63 30 ส.ค.63
รถโค้ช
1,499 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
28 ส.ค.63 30 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks