Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ นครพนม (พระธาตุ ๘ ที่ ดี ๘ วัน) 3 วัน 1 คืน

พระธาตุพนม – พระธาตุเรณู – พระธาตุมรุกขนคร  – พระธาตุนคร – ล่องเรือแม่น้ำโขง – พระธาตุท่าอุเทน  – พระธาตุประสิทธิ์
พระธาตุมหาชัย – พระธาตุศรีคุณ – Jungle Space Cafe & Bistro -พญาศรีสัตตนาคราช 

ทัวร์ในประเทศ นครพนม (พระธาตุ ๘ ที่ ดี ๘ วัน) 3 วัน 1 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ นครพนม (พระธาตุ ๘ ที่ ดี ๘ วัน) 3 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์
114
ช่วงเวลาเดินทาง
พ.ย.63 - ธ.ค.63
การเดินทาง
3 วัน 1 คืน
สายการบิน
รถบัส
จำนวนผู้เข้าชม
43 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
3,999 บาท
แผนการเดินทาง
ปั้มน้ำมัน ปตท. วิภาวดีขาออก ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า

22.00 : พร้อมกัน ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย)

 22.30 : จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดนครพนม แหล่งที่เที่ยวทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี ไม่ว่าจะชมสายลม ชมขุนเขา ชมดอกไม้ หรือชมสายหมอก

นครพนม - พระธาตุพนม - พระธาตุเรณู - พระธาตุมรุกขนคร - พระธาตุนคร – ล่องเรือแม่น้ำโขง - ถนนคนเดิน

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางไปยัง พระธาตุพนม พระธาตุประจำวันเกิดวันอาทิตย์ พระธาตุพนม ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม นำท่านเดินทางไปยัง พระธาตุเรณู พระธาตุประจำวันเกิดวันจันทร์ นำท่านเดินทางไปยัง พระธาตุมรุกขนคร พระธาตุประจำวันเกิดวันพุธ (กลางคืน)  

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำทานเดินทางสู่ พระธาตุนคร พระธาตุประจำวันเกิดวันเสาร์ นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำโขง ล่องเรือชมทัศนีภาพสองฝั่งโขง ไทย – ลาว ชมพระอาทิตย์ตกดิน พาท่านเดินทาง ถนนคนเดินนครพนม  ซึ่งจะมีการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

** เพื่อความเพลิดเพลินในการท่องเที่ยว ให้ท่านอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย **

พระธาตุท่าอุเทน - พระธาตุประสิทธิ์ - พระธาตุมหาชัย - พระธาตุศรีคุณ - Jungle Space Cafe & Bistro -พญาศรีสัตตนาคราช - แวะซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางไป พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจำวันเกิดวันศุกร์ จากนั้นนำท่านไปยัง พระธาตุประสิทธิ์ พระธาตุประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุมหาชัย พระธาตุประจำวันเกิดวันพุธ(กลางวัน) 

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุศรีคุณ พระธาตุประจำวันเกิดวันอังคาร เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวนาแก นำท่านเข้า ร้าน Jungle Space Cafe & Bistro จ.นครพนม ให้บริการกาแฟ  เค้ก  เบเกอรี่  อาหารจานเดียว พิซซ่า  เครื่องดื่ม ท่ามกลางบรรยากาศสุดธรรมชาติ น่าไปเยือนหากมีโอกาสได้ไปเที่ยวนครพนม นำท่านเดินทางไปยัน พญาศรีสัตตนาคราช  แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.นครพนม นำท่านแวะซื้อของฝาก ร้านของฝากเหรียญทอง นครพนม หมูยอของที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นทั้งของกินเล่นและของฝาก ที่ใครมาที่มาแล้วต้องหิ้วติดไม้ติดมือไปฝากกัน สืบทอดความอร่อยกันมานานกว่า 40 ปี

13.00 : นำท่านเดินทางออกจาก นครพนม

17.30 : นำท่าน แวะซื้อของฝากและรับประทานอาหาร

20.30 : เดินทางถึง ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย) โดยสวัสดิภาพ

 


เงื่อนไข
 • ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างไกด์นำเที่ยวคอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท
 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน หรือหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด
ช่วงเดินทาง
06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
3,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
  สายการบิน
  รถบัส
  จำนวน
  ราคา
  3,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
   สายการบิน
   รถบัส
   จำนวน
   ราคา
   3,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
    สายการบิน
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    3,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     04 ธ.ค.63 06 ธค.63
     สายการบิน
     รถบัส
     จำนวน
     ราคา
     3,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     04 ธ.ค.63 06 ธค.63
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      11 ธ.ค.63 13 ธค.63
      สายการบิน
      รถบัส
      จำนวน
      ราคา
      3,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      11 ธ.ค.63 13 ธค.63
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       18 ธ.ค.63 20 ธค.63
       สายการบิน
       รถบัส
       จำนวน
       ราคา
       3,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       18 ธ.ค.63 20 ธค.63
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        25 ธ.ค.63 27 ธค.63
        สายการบิน
        รถบัส
        จำนวน
        ราคา
        3,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        25 ธ.ค.63 27 ธค.63
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
         รถบัส
         3,999 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
          รถบัส
          3,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
           รถบัส
           3,999 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
            รถตู้
            3,999 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             04 ธ.ค.63 06 ธค.63
             รถบัส
             3,999 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             04 ธ.ค.63 06 ธค.63
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              11 ธ.ค.63 13 ธค.63
              รถบัส
              3,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              11 ธ.ค.63 13 ธค.63
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               18 ธ.ค.63 20 ธค.63
               รถบัส
               3,999 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               18 ธ.ค.63 20 ธค.63
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                25 ธ.ค.63 27 ธค.63
                รถบัส
                3,999 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                25 ธ.ค.63 27 ธค.63
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 Tags ที่เกี่ยวข้อง
                 โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
                 ชื่นชอบ