Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ นครพนม เสริมสิริมงคล ไหว้ 7พระธาตุประจำวัดเกิด 3วัน 1คืน

พระธาตุนคร วัดมหาธาตุ – วัดพระธาตุพนม – วัดพระธาตุเรณู –
วัดพระธาตุศรีคูณ – หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ – วัดนักบุญอันนาหนองแสง- พญาศรีสัตตนาคราช – ถ่ายรูปบริเวณริมแม่น้ำโขง

วัดพระธาตุมหาชัย – วัดพระธาตุประสิทธิ์ – วัดพระธาตุท่าอุเทน-ร้อยเอ็ด
วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม

ทัวร์ในประเทศ นครพนม เสริมสิริมงคล ไหว้ 7พระธาตุประจำวัดเกิด 3วัน 1คืน

052
ทัวร์ในประเทศ นครพนม เสริมสิริมงคล ไหว้ 7พระธาตุประจำวัดเกิด 3วัน 1คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ก.ค.63
การเดินทาง
3 วัน 1 คืน
สายการบิน
รถตู้
จำนวนผู้เข้าชม
84 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
2,999 บาท
แผนการเดินทาง
จุดนัดหมาย ปั๊ม Caltex งามวงศ์วาน
19.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม Caltex งามวงศ์วาน เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความให้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าและเจลแอลกอฮอล์
นครพนม - พระธาตุนคร วัดมหาธาตุ - วัดพระธาตุพนม – วัดพระธาตุเรณู –วัดพระธาตุศรีคูณ – หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ – วัดนักบุญอันนาหนองแสง – ถ่ายรูปบริเวณริมแม่น้ำโขง
เช้า เดินทางถึง จังหวัดนครพนม

บริการอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุนคร วัดมหาธาตุ พระธาตุคู่บุญของผู้ที่เกิดวันเสาร์ มีรูปแบบตามพระธาตุพนมองค์เดิม ภายในบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุ พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำ และของมีค่าต่างๆ จากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาถวายบรรจุเอาไว้ในองค์พระธาตุ

จากนั้นนำท่านเดินทาง วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร พระธาตุประจำวันเกิดของชาวปีวอกและเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของชาววันอาทิตย์ด้วย วัดพระธาตุพนม ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกขึ้นเป็น “วรมหาวิหาร” พระธาตุพนมเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครพนม และยังได้รับการเคารพบูชาอย่างสูงจากทั้งจากชาวไทย-ลาว ว่ากันว่าหากใครได้มานมัสการพระธาตุครบ ๗ ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หรือแม้แต่การได้มากราบพระธาตุพนม ๑ ครั้ง ก็ถือเป็นมงคลแก่ชีวิต กราบองค์พระธาตุพนม พระธาตุพนม

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง

นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุเรณู ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุเรณู

จากนั้นเดินทางสู่ อ.นาแก สักการะ พระธาตุศรีคูณ ประดิษฐานอยู่ใน วัดพระธาตุศรีคูณ

จากนั้นนำท่านชม วัดนักบุญอันนา หนองแสง (รองอาสนวิหารนักบุญอันนา) เป็นวันคริสต์คาทอลิกที่เก่าแก่นครพนม ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1926 มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม ถือเป็นโบสถ์คริสต์ที่สวยที่สุดในนครพนม จากนั้นนำท่านชม พญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของนครพนม เป็นองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน มีความสวยงาม โดดเด่น องค์พญาศรีสัตตนาคราช หล่อด้วยทองเหลือง มีน้ำหนักรวม 9,000 กก.

อิสระให้ท่านถ่ายรูปเก็บความประทับใจยามเย็นบริเวณริมแม่น้ำโขง

ค่ำ บริการอาหารค่ำ
วัดพระธาตุมหาชัย – วัดพระธาตุประสิทธิ์ - วัดพระธาตุท่าอุเทน - ร้อยเอ็ด วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม - กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า

นำท่านเดินทางไป พระธาตุมหาชัย ประดิษฐานอยู่ที่ วัดพระธาตุมหาชัย อ.ปลาปาก พระธาตุของผู้เกิดวันพุธกลางวัน องค์พระธาตุสูง 37 เมตร เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันต์ สิ่งสำคัญของวัดนี้คือ พระพุทธไชยสิทธิ์

จากนั้นนำท่านเดินทางไป พระธาตุประสิทธิ์ ประดิษฐาน ณ วัดธาตุประสิทธิ์อ.นาหว้า พระธาตุวันเกิดของชาววันพฤหัสบดี เดิมเป็นเจดีย์เก่าแก่ ชำรุดทรุดโทรม มีเถาวัลย์ปกคลุม ภายในอุโมงค์มีพระพุทธรูปเก่าแก่หลายองค์

จากนั้นเดินทางต่อสู่ พระธาตุท่าอุเทน ประดิษฐานอยู่ วัดพระธาตุท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน พระธาตุประจำวันเกิดของชาววันศุกร์ ลักษณะเจดีย์จำลองมาจากพระธาตุพนม แต่มีขนาดเล็ก และ สูงกว่าพระธาตุพนม ภายในบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ ซึ่งพระอาจารย์ศรีทัตถ์ได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง

นำท่านเดินทางสู่ จ.ร้อยเอ็ด วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม (ผาน้ำย้อย) องค์พระเจดีย์ขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างแบบขององค์พระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม สูง 6 ชั้น ยอดฉัตรทองคำ

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เวลาโดยประมาณ23.00 น.เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2ชั้น
 • ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน
 • ค่าที่พัก 1คืน พักห้องละ 2-3ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปไกด์ท่านละ 300 บาท

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้จัดที่นั่งเท่านั้น โดยจัดสรรที่นั่งตามลำดับการจองพร้อมชำระเงิน

ช่วงเดินทาง
24 ก.ค.63 26 ก.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
2,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
24 ก.ค.63 26 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

24 ก.ค.63 26 ก.ค.63
รถตู้
2,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
24 ก.ค.63 26 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks