Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช เมืองคอน สิชล คีรีวง 3 วัน 1 คืน

แลเมืองคอน นมัสการวัดพระธาตุ สูดโอโซนหมู่บ้านคีรีวง ขอพรไอ้ไข่ ขอโชคลาภตาพรานบุญ

ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช เมืองคอน สิชล คีรีวง 3 วัน 1 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช เมืองคอน สิชล คีรีวง 3 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์
081
ช่วงเวลาเดินทาง
ก.ย.63 - ธ.ค.63
การเดินทาง
3 วัน 1 คืน
สายการบิน
รถบัส
จำนวนผู้เข้าชม
117 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
2,999 บาท
แผนการเดินทาง
ปั๊ม ปตท. วิภาวดีขาออก ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

19.00 : พร้อมกัน ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และมัคคุเทศก์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

20.00 : จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรถบัสปรับอากาศ

นครศรีธรรมราช – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) – ศาลหลักเมือง – วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร

06.00 : เดินทางถึง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้อิสระท่านทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย เพื่อเดินทางต่อไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ โกปี๊ สาขาคิวคูตอน

09.00 : นำท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) เดิมชื่อ วัดคงคาล้อม แต่เดิมเป็นวัดร้างจนชาวบ้านขุดพบชิ้นส่วนของพระพุทธรูปหลวงพ่อประธาน จึงบูรณะและสร้างเป็นวัดยางใหญ่จนถึงปัจจุบัน หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ หรือ ไอ้ไข่วัดเจดีย์ เป็นวัดซึ่งมีตำนานเด็กวัดที่ชื่อไอ้ไข่ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านชาวเรือ

บ่าย : นำท่านสักการะ ศาลหลักเมืองนคร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ ทุกท่านคงเคยรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศาลหลักเมืองจากคำลือมากมาย หลังจากนั้นนำท่านนมัสการ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร

ค่ำ : อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

คีรีวง – คาเฟ่ ณ บ้านเล็กกลางหุบเขา – สะพานบ้านคีรีวง – ร้านของฝากติดไม้ ติดมือ – กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

09.30 : นำท่านเดินทางสู่ ณ บ้านเล็กกลางหุบเขา Little House in the Valley ค่าเฟ่สุดเก๋ ตั้งอยู่ที่ลานสกาที่ว่ากันว่าอากาศดีที่สุดในประเทศไทย นำท่านเดินทางสู่ บ้านคีรีวง ไฮไลท์คือ สะพานข้ามแม่น้ำหมู่บ้านคีรีวง

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน เมนูพิเศษ ขนมจีนเส้นสดป้าเขียว

บ่าย : นำท่านเลือกซื้อ ร้านของฝากติดไม้-ติดมือ ศูนย์รวมของฝาก มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย เค้กเมืองตรัง ขนมเปี๊ยะโบราณ ไข่เค็มไชยา และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

23.50 : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท/ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
11 ต.ค.63 13 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
2,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ต.ค.63 13 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  23 ต.ค.63 25 ต.ค.63
  สายการบิน
  รถบัส
  จำนวน
  ราคา
  2,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  23 ต.ค.63 25 ต.ค.63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
   สายการบิน
   รถบัส
   จำนวน
   ราคา
   2,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
    สายการบิน
    รถบัส
    จำนวน
    ราคา
    2,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     10 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
     สายการบิน
     รถบัส
     จำนวน
     ราคา
     2,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     10 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
      สายการบิน
      รถบัส
      จำนวน
      ราคา
      2,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       31 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
       สายการบิน
       รถบัส
       จำนวน
       ราคา
       3,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       31 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        11 ต.ค.63 13 ต.ค.63
        รถบัส
        2,999 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        11 ต.ค.63 13 ต.ค.63
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         23 ต.ค.63 25 ต.ค.63
         รถบัส
         2,999 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         23 ต.ค.63 25 ต.ค.63
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
          รถบัส
          2,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
           รถบัส
           2,999 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            10 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
            รถบัส
            2,999 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            10 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
             รถบัส
             2,999 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              31 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
              รถบัส
              3,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              31 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               Tags ที่เกี่ยวข้อง
               โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
               • Package12
               • ไม่ทราบสายการบิน
               • ต.ค.63 - ต.ค.64
               • 2 วัน 1 คืน
               • 154 ครั้ง
               เริ่มต้น 1,790 บาท
               ชื่นชอบ