Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช เมืองคอน ขนอม สิชล 3 วัน 1 คืน

 • วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ)
 • วัดเจดีย์ไอ้ไข่
 • ศาลหลักเมือง
 • วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร
 • จุดชมวิวเนินเทวดา
 • ถนนเลียบชายทะเลเส้นเขาพลายดำ อ่าวท้องหยี  

ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช เมืองคอน ขนอม สิชล 3 วัน 1 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช เมืองคอน ขนอม สิชล 3 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์
104
ช่วงเวลาเดินทาง
ต.ค.63 - ธ.ค.63
การเดินทาง
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
รถตู้
จำนวนผู้เข้าชม
43 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
3,999 บาท
แผนการเดินทาง
ปั๊ม ปตท. วิภาวดีขาออก ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

19.00 : พร้อมกัน ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และมัคคุเทศก์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

20.00 : จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรถบัสปรับอากาศ

นครศรีธรรมราช – สิชล – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – ศาลหลักเมือง – วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร

06.00 : เดินทางถึง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้อิสระท่านทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย เพื่อเดินทางต่อไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ โกปี๊ สาขาคิวคูตอน 

09.00 : นำท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) เดิมชื่อ วัดคงคาล้อม แต่เดิมเป็นวัดร้างจนชาวบ้านขุดพบชิ้นส่วนของพระพุทธรูปหลวงพ่อประธาน จึงบูรณะและสร้างเป็นวัดยางใหญ่จนถึงปัจจุบัน หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ หรือ ไอ้ไข่วัดเจดีย์ เป็นวัดซึ่งมีตำนานเด็กวัดที่ชื่อไอ้ไข่ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านขนมจีนเมืองคอนริมคลอง

บ่าย  : นำท่านสักการะ ศาลหลักเมืองนคร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ ทุกท่านคงเคยรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศาลหลักเมืองจากคำลือมากมาย หลังจากนั้นนำท่านนมัสการ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร แต่เดิมมีชื่อว่า “พระบรมธาตุ” ต่อมาในปี 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงสถาปณาวัดนี้เป็นพระอารามหลวงและได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจนมาถึงปัจจุบัน หลังจากนั้นนำท่านสู่ ตลาดหน้าพระธาตุ ถนนคนเดินหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ภายใต้สโลแกน ตลาดต้องชม บนถนนสายธรรม บรรยากาศภายในหลาดหน้าพระธาตุเป็นไปด้วยความคึกคัก มีขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้านของคนใต้ เรียกว่ามีครบทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน

ค่ำ : อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ขนอม – จุดชมวิวเนินเทวดา – ถนนเลียบชายทะเลเส้นเขาพลายดำ อ่าวท้องหยี – ร้านขายของฝาก - กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ขนอม มีชายหาดที่สวยงาม มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีที่พักสวยๆ ร้านอาหารทะเลสดๆ รวมถึงร้านคาเฟ่ริมทะเลเก๋ๆ ทำให้อำเภอขนอม มักเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ หลังจากนั้นนำท่านสู่ จุดชมวิวเนินเทวดา-เนินนางฟ้า เดิมทีเป็นเพียงพื้นที่ดินว่างเปล่า ของคุณอานนท์ โสมปาล์ม ต่อมาคุณอานนท์ก็ได้ปรับปรุง และตกแต่งพื้นที่ตรงนี้ ให้มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามขึ้น จนกลายมาเป็น จุดชมวิวเนินเทวดา

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ขนอมซีฟู้ด

บ่าย : หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนเลียบชายทะเล เส้นเขาพลายดำ-อ่าวท้องหยี ที่เรียกได้ว่าเป็นถนนเส้นที่สวยงามที่สุดของฝั่งอ่าวไทย นำท่านเลือกซื้อ ร้านของฝาก ศูนย์รวมของฝาก มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย เค้กเมืองตรัง ขนมเปี๊ยะโบราณ ไข่เค็มไชยา และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

23.50 : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ VIP ตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท/ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 1,500 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง
 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ

** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
3,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
  สายการบิน
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  3,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
   สายการบิน
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   3,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
    สายการบิน
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    3,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
     สายการบิน
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     3,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
      สายการบิน
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      3,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
       สายการบิน
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       3,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        10 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
        สายการบิน
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        3,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        10 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
         สายการบิน
         รถตู้
         จำนวน
         ราคา
         3,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
          สายการบิน
          รถตู้
          จำนวน
          ราคา
          3,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           25 ธ.ค.63 27 ธค.63
           สายการบิน
           VETJECT AIR (VZ)
           จำนวน
           ราคา
           3,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           25 ธ.ค.63 27 ธค.63
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            31 ธ.ค.63 02 ม.ค.64
            สายการบิน
            รถตู้
            จำนวน
            ราคา
            4,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            31 ธ.ค.63 02 ม.ค.64
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
             รถตู้
             3,999 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
              รถตู้
              3,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
               รถตู้
               3,999 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
                รถตู้
                3,999 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
                 รถตู้
                 3,999 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
                  รถตู้
                  3,999 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
                   รถตู้
                   3,999 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    10 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
                    รถตู้
                    3,999 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    10 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
                     รถตู้
                     3,999 บาท
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
                      รถตู้
                      3,999 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       25 ธ.ค.63 27 ธค.63
                       VETJECT AIR (VZ)
                       3,999 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       25 ธ.ค.63 27 ธค.63
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        31 ธ.ค.63 02 ม.ค.64
                        รถตู้
                        4,999 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        31 ธ.ค.63 02 ม.ค.64
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         Tags ที่เกี่ยวข้อง
                         โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
                         • HK005
                         • HONGKONG AIRLINES
                         • ก.ค.63 - ธ.ค.63
                         • 4 วัน 2 คืน
                         • 170 ครั้ง
                         เริ่มต้น 7,888 บาท
                         ชื่นชอบ