Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช เมืองคอน คีรีวง สิชล ขนอม 2 วัน 1 คืน

แกรนด์แคนยอน ขนอม – สะพานไม้อ่าวเตล็ด – สิชล – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ)
สอง    ศาลหลักเมือง – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – บ้านคีรีวง – สะพานบ้านคีรีวง

ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช เมืองคอน คีรีวง สิชล ขนอม 2 วัน 1 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช เมืองคอน คีรีวง สิชล ขนอม 2 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์
105
ช่วงเวลาเดินทาง
ต.ค.63 - ธ.ค.63
การเดินทาง
2 วัน 1 คืน
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวนผู้เข้าชม
59 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
4,999 บาท
แผนการเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนครศรีธรรมราช – ขนอม – แกรนด์แคนยอน ขนอม – สะพานไม้อ่าวเตล็ด – สิชล – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ)

03.30 : ขอเชิญคณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ VIETJET AIR สายการบินเวียตเจ็ทแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดการเช็คอิน และมัคคุเทศก์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

05.50 : นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เที่ยวบินที่ VZ336

07.05  : เดินทางถึง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้อิสระท่านทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ โกปี๊ สาขาคิวคูตอน นำท่านเดินทางสู่อำเภอขนอม อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนสุดชิลอีก ถือได้ว่าอำเภอท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราช มาเมืองนครอยากไปรับลมทะเลแบบสบายๆ ในบรรยากาศสงบ ต้องนึกถึงที่นี่  และขนอมไม่ได้มีดีเพียงแค่เป็นอำเภอติดทะเล แต่ยังมีจุดแวะเที่ยว แวะกิน ที่น่าสนใจอีกมากมาย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แกรนด์แคนยอน ขนอม มีพื่นที่โดยรอบมีลักษณะเป็นลานหินและดินสีขาว มีแท่งหินรูปร่างแปลกตาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ นำท่านเดินทางสู่ สะพานไม้อ่าวเตล็ด ตั้งอยู่ที่อ่าวเตล็ด เป็นสะพานไม้ที่สร้างยื่นลงทะเลเพื่อที่ท่าเรือขึ้นลงของชาวประมงและสำหรับลงเรือไปชมปลาโลมา หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนเลียบชายทะเล เส้นเขาพลายดำ-อ่าวท้องหยี ที่เรียกได้ว่าเป็นถนนเส้นที่สวยงามที่สุดของฝั่งอ่าวไทย

กลางวัน ; รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านขนอมซีฟู้ด

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ หรือ ไอ้ไข่วัดเจดีย์ เป็นวัดซึ่งมีตำนานเด็กวัดที่ชื่อไอ้ไข่ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงหลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) เดิมชื่อ วัดคงคาล้อม แต่เดิมเป็นวัดร้างจนชาวบ้านขุดพบชิ้นส่วนของพระพุทธรูปหลวงพ่อประธาน จึงบูรณะและสร้างเป็นวัดยางใหญ่จนถึงปัจจุบัน

ค่ำอิสระอาหารค่ำ

ศาลหลักเมือง – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – บ้านคีรีวง – สะพานบ้านคีรีวง – ร้านขายของฝาก – สนามบินนครศรีธรรมราช – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  นำท่านสักการะ ศาลหลักเมืองนคร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ ทุกท่านคงเคยรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศาลหลักเมืองจากคำลือมากมาย หลังจากนั้นนำท่านนมัสการ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร แต่เดิมมีชื่อว่า “พระบรมธาตุ” ต่อมาในปี 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงสถาปณาวัดนี้เป็นพระอารามหลวงและได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจนมาถึงปัจจุบัน

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านขนมจีนเมืองคอนริมคลอง นำท่านเดินทางสู่ บ้านคีรีวง ไฮไลท์คือ สะพานข้ามแม่น้ำหมู่บ้านคีรีวง ซึ่งกลายเป็นจุดเช็คอิน ถือว่าเป็นที่ที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย ให้ท่านได้สูดโอโซนบริสุทธิ์ในเต็มปอด แล้วดื่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติที่สะอาดตาอิสระให้ท่านโพสต์ท่าถ่ายรูปที่สำคัญจุดแรกสำหรับคีรีวง ด้วยทัศนีย์ภาพขุนเขา สายน้ำ ไอหมอกฝน และสะพานปูนข้ามคลองท่าดี ซึ่งเป็นจุดที่คลองสามสายไหลมาบรรจบกัน คือ คลองปง คลองท่าหา และคลองท่าชาย นำท่านเลือกซื้อ ร้านของฝาก ศูนย์รวมของฝาก มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย เค้กเมืองตรัง ขนมเปี๊ยะโบราณ ไข่เค็มไชยา และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช

20.45 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ335

22.15 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


เงื่อนไข
 • น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่พัก 3 ท่าน เพิ่ม 500 บาท/ท่าน เป็นการนอนเตียงเสริม 1 ท่าน) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างไกด์นำเที่ยวคอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าเตียงบริการเตียงเสริม เพิ่ม 500 บาท/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กิโลกรัม 380 บาท/เที่ยว
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 3,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง
 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน หรือหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

 

ช่วงเดินทาง
29 ต.ค.63 30 ต.ค.63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
4,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
29 ต.ค.63 30 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  05 พ.ย63 06 พ.ย.63
  สายการบิน
  VETJECT AIR (VZ)
  จำนวน
  ราคา
  4,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  05 พ.ย63 06 พ.ย.63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   12 พ.ย.63 13 พ.ย.63
   สายการบิน
   VETJECT AIR (VZ)
   จำนวน
   ราคา
   4,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   12 พ.ย.63 13 พ.ย.63
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    19 พ.ย.63 20 พ.ย.63
    สายการบิน
    VETJECT AIR (VZ)
    จำนวน
    ราคา
    4,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    19 พ.ย.63 20 พ.ย.63
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     26 พ.ย.63 27 พ.ย.63
     สายการบิน
     VETJECT AIR (VZ)
     จำนวน
     ราคา
     4,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     26 พ.ย.63 27 พ.ย.63
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      04 ธ.ค.63 05 ธ.ค.63
      สายการบิน
      VETJECT AIR (VZ)
      จำนวน
      ราคา
      5,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      04 ธ.ค.63 05 ธ.ค.63
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       11 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
       สายการบิน
       VETJECT AIR (VZ)
       จำนวน
       ราคา
       5,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       11 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        19 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
        สายการบิน
        VETJECT AIR (VZ)
        จำนวน
        ราคา
        4,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        19 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         24 ธ.ค.63 25 ธ.ค.63
         สายการบิน
         VETJECT AIR (VZ)
         จำนวน
         ราคา
         5,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         24 ธ.ค.63 25 ธ.ค.63
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          29 ต.ค.63 30 ต.ค.63
          VETJECT AIR (VZ)
          4,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          29 ต.ค.63 30 ต.ค.63
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           05 พ.ย63 06 พ.ย.63
           VETJECT AIR (VZ)
           4,999 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           05 พ.ย63 06 พ.ย.63
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            12 พ.ย.63 13 พ.ย.63
            VETJECT AIR (VZ)
            4,999 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            12 พ.ย.63 13 พ.ย.63
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             19 พ.ย.63 20 พ.ย.63
             VETJECT AIR (VZ)
             4,999 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             19 พ.ย.63 20 พ.ย.63
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              26 พ.ย.63 27 พ.ย.63
              VETJECT AIR (VZ)
              4,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              26 พ.ย.63 27 พ.ย.63
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               04 ธ.ค.63 05 ธ.ค.63
               VETJECT AIR (VZ)
               5,999 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               04 ธ.ค.63 05 ธ.ค.63
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                11 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
                VETJECT AIR (VZ)
                5,999 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                11 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 19 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
                 VETJECT AIR (VZ)
                 4,999 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 19 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  24 ธ.ค.63 25 ธ.ค.63
                  VETJECT AIR (VZ)
                  5,999 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  24 ธ.ค.63 25 ธ.ค.63
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   Tags ที่เกี่ยวข้อง
                   โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
                   ชื่นชอบ