Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ นครศรี ไปมั้ยพี้บ๊าวว 3วัน 1คืน

วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดยางใหญ่ – วัดธาตุน้อย – หมู่บ้านคีรีวง – วัดมหาธาตุ

วัดพระบรมธาตุไชยา – ร้านขายของฝาก

ทัวร์ในประเทศ นครศรี ไปมั้ยพี้บ๊าวว 3วัน 1คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ นครศรี ไปมั้ยพี้บ๊าวว 3วัน 1คืน
รหัสทัวร์
056
ช่วงเวลาเดินทาง
ก.ค.63-ธ.ค.63
การเดินทาง
3 วัน 1 คืน
สายการบิน
รถบัส
จำนวนผู้เข้าชม
185 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
3,199 บาท
แผนการเดินทาง
(กรุงเทพฯ) ปั๊ม ปตท. กม. 25

20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ปั้มปตท. กม.25

21.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น

นครศรีธรรมราช – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดยางใหญ่ - วัดธาตุน้อย – หมู่บ้านคีรีวง – วัดมหาธาตุ

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ร้านติ่มซำ

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ไอ้ไข่ อำเภอสิชล วัดเจดีย์นั้นเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้ไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้ จากศรัทธาที่เชื่อว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภและค้าขาย แต่ที่เป็นที่เคารพศรัทธา นับถือ ของชาวบ้านในละแวกนั้นและผู้คนทั่วสาระทิศ คือ ไอ้ไข่ เป็นรูปไม้แกะสลักเป็นรูปเด็กอายุประมาณ 9 – 10 ขวบ

09.30 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ เป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ แต่ก่อนไม่ได้ชื่อ “วัดยางใหญ่” แต่ชื่อ “วัดคงคาล้อม” ในอดีตชาวบ้านทำไร่ยางขุดเจอชิ้นส่วนพระพุทธรูป คือ หลวงพ่อพระประธาน เลยบูรณะหลวงพ่อวัดยางใหญ่ และด้วยความโด่งดังของพรานบุญ

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน

12.30 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดธาตุน้อย ตั้งขึ้นโดยความประสงค์ ของพ่อท่านคล้าย (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงยิ่งรูปหนึ่ง ซึ่งศิษย์ยานุศิษย์และประชาชน ที่เคารพนับถือ

14.20 น. เดินทางสู่ หมู่บ้านคีรีวง หมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ทุกคนจะหลงรัก ท่านจะได้สัมผัสกับความสงบ วิถีชีวิตแบบชนบท อิ่มเอมไปกับบรรยากาศหมู่บ้านกลางหุบเขา ฟังเสียงน้ำไหลผ่านแก่งหินต่างๆ

16.00 น. นำท่านชม วัดมหาธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็น มิ่งขวัญชาวเมือง นครศรีธรรมราชตลอดจน พุทธศานิกชน ทั้งหลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จักกันแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วัดพระบรมธาตุไชยา – ร้านขายของฝาก – กรุงเทพ

06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.00 น. เดินทางถึง วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่บรรจุพระบรม สารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นพุทธสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยังคงรักษาความ เป็นเอกลักษณ์ของช่าง ศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยไว้ได้สมบูรณ์

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านแวะร้านของฝาก ให้ท่านอิสระซื้อของฝากก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ ของขึ้นชื้อ เช่น ไข่เค็มไชยา น้ำพริกไตปลาแห้ง ถั่วอัลมอนด์ เป็นต้น
ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น

22.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น / รถตู้ปรับอากาศ VIP (นำเที่ยวตามรายการ)
 • บริการน้ำดื่ม 1 ขวด/วัน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าที่พักจำนวน 1 คืน ตามโปรแกรม
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
 • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สถานที่ท่องเที่ยวปิดให้บริการ เป็นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ หากกรณีที่จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน (ถ้ามี) ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • -ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการยืนยันทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสำคัญเท่านั้น
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ต้องใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์
 • กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง ร้านอาหารที่ระบุในโปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิดทำการชั่วคราว หรือ กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรม กรณีที่โรงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน
ช่วงเดินทาง
25 ก.ค.63 27 ก.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
3,199 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ก.ค.63 27 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  26 ก.ค.63 28 ก.ค.63
  สายการบิน
  รถบัส
  จำนวน
  ราคา
  3,199 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  26 ก.ค.63 28 ก.ค.63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   07 ส.ค.63 09 ส.ค.63
   สายการบิน
   รถบัส
   จำนวน
   ราคา
   3,199 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   07 ส.ค.63 09 ส.ค.63
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    11 ส.ค.63 13 ส.ค.63
    สายการบิน
    รถบัส
    จำนวน
    ราคา
    3,199 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    11 ส.ค.63 13 ส.ค.63
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     21 ส.ค.63 23 ส.ค.63
     สายการบิน
     รถบัส
     จำนวน
     ราคา
     3,199 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     21 ส.ค.63 23 ส.ค.63
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      11 ส.ค.63 13 ส.ค.63
      สายการบิน
      รถบัส
      จำนวน
      ราคา
      3,199 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      11 ส.ค.63 13 ส.ค.63
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       25 ส.ค.63 27 ส.ค.63
       สายการบิน
       รถบัส
       จำนวน
       ราคา
       3,199 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       25 ส.ค.63 27 ส.ค.63
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        02 ต.ค.63 04 ต.ค.63
        สายการบิน
        รถบัส
        จำนวน
        ราคา
        3,199 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        02 ต.ค.63 04 ต.ค.63
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         10 ต.ค.63 12 ต.ค.63
         สายการบิน
         รถบัส
         จำนวน
         ราคา
         3,199 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         10 ต.ค.63 12 ต.ค.63
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          23 ต.ค.63 25 ต.ค.63
          สายการบิน
          รถบัส
          จำนวน
          ราคา
          3,199 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          23 ต.ค.63 25 ต.ค.63
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
           สายการบิน
           รถบัส
           จำนวน
           ราคา
           3,199 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
            สายการบิน
            รถบัส
            จำนวน
            ราคา
            3,199 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
             สายการบิน
             รถบัส
             จำนวน
             ราคา
             3,199 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              25 ก.ค.63 27 ก.ค.63
              รถบัส
              3,199 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              25 ก.ค.63 27 ก.ค.63
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               26 ก.ค.63 28 ก.ค.63
               รถบัส
               3,199 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               26 ก.ค.63 28 ก.ค.63
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                07 ส.ค.63 09 ส.ค.63
                รถบัส
                3,199 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                07 ส.ค.63 09 ส.ค.63
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 11 ส.ค.63 13 ส.ค.63
                 รถบัส
                 3,199 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 11 ส.ค.63 13 ส.ค.63
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  21 ส.ค.63 23 ส.ค.63
                  รถบัส
                  3,199 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  21 ส.ค.63 23 ส.ค.63
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   11 ส.ค.63 13 ส.ค.63
                   รถบัส
                   3,199 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   11 ส.ค.63 13 ส.ค.63
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    25 ส.ค.63 27 ส.ค.63
                    รถบัส
                    3,199 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    25 ส.ค.63 27 ส.ค.63
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     02 ต.ค.63 04 ต.ค.63
                     รถบัส
                     3,199 บาท
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     02 ต.ค.63 04 ต.ค.63
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      10 ต.ค.63 12 ต.ค.63
                      รถบัส
                      3,199 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      10 ต.ค.63 12 ต.ค.63
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       23 ต.ค.63 25 ต.ค.63
                       รถบัส
                       3,199 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       23 ต.ค.63 25 ต.ค.63
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
                        รถบัส
                        3,199 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
                         รถบัส
                         3,199 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
                          รถบัส
                          3,199 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           Tags ที่เกี่ยวข้อง
                           ชื่นชอบ