Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน 3 วัน 2 คืน

เดอะวิว@กิ่วม่วง – ถนนหมายเลข 3 – บ่อเกลือสินเธาว์ – บ้านสะปัน – จุดชมวิว 1715 – วัดภูเก็ต
กาแฟ บ้านไทลื้อ – วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) – คาเฟ่ เฮือนฮังต่อ – พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดศรีพันตัน – ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทม – วัดมิ่งเมือง – วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – วัดภูมินทร์

ทัวร์ในประเทศ น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน 3 วัน 2 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
127
ช่วงเวลาเดินทาง
พ.ย.63 - ธ.ค.63
การเดินทาง
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
ไทยสมายล์ (Thai Smile)
จำนวนผู้เข้าชม
61 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท
แผนการเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินน่าน – จังหวัดน่าน – เดอะวิว@กิ่วม่วง – ถนนหมายเลข 3 – บ่อเกลือสินเธาว์ – บ้านสะปัน – จุดชมวิว 1715 – วัดภูเก็ต

05.30 : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ไกด์นำเที่ยวคอยให้การต้อนรับและอำนวยควาสะดวกในการเช็คอิน

07.20 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินน่าน โดยสายการบิน ไทยสไมล์ (WE) เที่ยวบินที่ WE156

08.35 : เดินทางถึง สนามบินน่าน จังหวัดน่าน หลังจากนั้นนำท่านเดินทางท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ นำท่านเดินทางสู่ เดอะวิว@กิ่วม่วง เป็นคาเฟ่บนเชิงเขา ให้ท่านได้สัมผัสกับวิวของธรรมชาติของเมืองน่านแบบสุดลูกหูลูกตา พร้อมนั่งจิบเครื่องดื่มชิล ๆ อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาสัย นำท่านถ่ายรูป ถนนหมายเลข 3 หรือถนนลอยฟ้า ปัว-บ่อเกลือ-สันติสุข เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่สวยงาม และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ระหว่างการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางถึง บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ เกลือภูเขาที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก เดิมมีชื่อเรียกว่า “เมืองบ่อ” หมายถึง เมืองที่มีบ่อเกลือสินเธาว์อยู่ในพื้นที่ เป็นบ่อเกลือที่มีอายุกว่า 800 ปี นำท่านสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่ บ้านสะปัน ตั้งอยู่ในอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  จากนั้นนำท่านชม จุดชมวิว 1715 จุดแวะพักชมวิวที่สูงห่างจากระดับน้ำทะเล 1715 เมตร นำท่านเดินทางสู่ อำเภอปัว โดยใช้เส้นทางถนนหมายเลข 1256 ที่เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่เรียกกันว่า “ถนนลอยฟ้า” ซึ่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนสงบ นำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงามมีลานชมวิวที่สามารถมองได้กว้างถึง 180 องศา

เย็น : บริการอาหารค่ำ

 

กาแฟ บ้านไทลื้อ – วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) – คาเฟ่ เฮือนฮังต่อ – พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง – วัดศรีพันตัน – ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทม – วัดมิ่งเมือง – วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – วัดภูมินทร์ – ถนนคนเดินเมืองน่าน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ร้านกาแฟชื่อดังของจังหวัดน่าน นำท่านเข้าสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 นำท่านเข้าสู่ อำเภอเมืองน่าน  มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีภูเขาในเขตอำเภอบ่อเกลือ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัด คือมีความสูงถึง 2,079 เมตร และมีดอยภูคาในเขตอำเภอปัว นำท่านนั่งจิบชากาแฟที่ เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่รวมเอากาแฟจากแหล่งปลูกต่างๆของจังหวัดน่านมาไว้ที่นี่ นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พระธาตุประจำปีเกิด ปีเถาะ (ปีนักษัตรกระต่าย) เดิมเป็นวัดราษฎร์ ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวง นำท่านเดินทางสู่ วัดศรีพันตัน แห่งราชวงศ์ภูคา จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทม บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่าน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนสุริยพงศ์ เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร สร้างขึ้นโดยพญาภูเข่ง เจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน อายุมากกว่า 600 ปี นำท่านเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ “วัดพรหมมินทร์”

เย็น : อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินเมืองน่าน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน เปิดทุกวันศุกร์-อาทิตย์  ตั้งแต่ 17.00 – 22.00 น. ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินน่าน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 

วัดพระธาตุเขาน้อย – สนามบินน่าน – สนามบินสุววรณภูมิ – กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของตัวเมืองน่าน ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินน่าน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

12.40 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ไทยสไมล์ (WE) เที่ยวบินที่ WE155

14.00 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
ช่วงเดินทาง
13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
สายการบิน
ไทยสมายล์ (Thai Smile)
จำนวน
ราคา
9,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
  สายการบิน
  ไทยสมายล์ (Thai Smile)
  จำนวน
  ราคา
  11,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
   สายการบิน
   ไทยสมายล์ (Thai Smile)
   จำนวน
   ราคา
   9,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
    สายการบิน
    ไทยสมายล์ (Thai Smile)
    จำนวน
    ราคา
    11,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
     สายการบิน
     ไทยสมายล์ (Thai Smile)
     จำนวน
     ราคา
     11,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      16 ธ.ค.63 18 ธ.ค.63
      สายการบิน
      ไทยสมายล์ (Thai Smile)
      จำนวน
      ราคา
      8,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      16 ธ.ค.63 18 ธ.ค.63
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
       สายการบิน
       ไทยสมายล์ (Thai Smile)
       จำนวน
       ราคา
       9,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
        สายการบิน
        ไทยสมายล์ (Thai Smile)
        จำนวน
        ราคา
        11,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         01 ม.ค.64 03 ม.ค.64
         สายการบิน
         ไทยสมายล์ (Thai Smile)
         จำนวน
         ราคา
         12,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         01 ม.ค.64 03 ม.ค.64
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          08 ม.ค.64 10 ม.ค.64
          สายการบิน
          ไทยสมายล์ (Thai Smile)
          จำนวน
          ราคา
          9,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          08 ม.ค.64 10 ม.ค.64
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           15 ม.ค.64 17 ม.ค.64
           สายการบิน
           ไทยสมายล์ (Thai Smile)
           จำนวน
           ราคา
           9,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           15 ม.ค.64 17 ม.ค.64
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            20 ม.ค.64 22 ม.ค.64
            สายการบิน
            ไทยสมายล์ (Thai Smile)
            จำนวน
            ราคา
            8,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            20 ม.ค.64 22 ม.ค.64
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             22 ม.ค.64 24 ม.ค.64
             สายการบิน
             ไทยสมายล์ (Thai Smile)
             จำนวน
             ราคา
             9,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             22 ม.ค.64 24 ม.ค.64
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              29 ม.ค.64 31 ม.ค.64
              สายการบิน
              ไทยสมายล์ (Thai Smile)
              จำนวน
              ราคา
              9,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              29 ม.ค.64 31 ม.ค.64
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               05 ก.พ.64 07 ก.พ.64
               สายการบิน
               ไทยสมายล์ (Thai Smile)
               จำนวน
               ราคา
               9,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               05 ก.พ.64 07 ก.พ.64
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                12 ก.พ.64 14 ก.พ.64
                สายการบิน
                ไทยสมายล์ (Thai Smile)
                จำนวน
                ราคา
                11,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                12 ก.พ.64 14 ก.พ.64
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 17 ก.พ.64 19 ก.พ.64
                 สายการบิน
                 ไทยสมายล์ (Thai Smile)
                 จำนวน
                 ราคา
                 8,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 17 ก.พ.64 19 ก.พ.64
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  19 ก.พ.63 21 ก.พ.63
                  สายการบิน
                  ไทยสมายล์ (Thai Smile)
                  จำนวน
                  ราคา
                  9,999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  19 ก.พ.63 21 ก.พ.63
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   26 ก.พ.64 28 ก.พ.64
                   สายการบิน
                   ไทยสมายล์ (Thai Smile)
                   จำนวน
                   ราคา
                   11,999 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   26 ก.พ.64 28 ก.พ.64
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    05 มี.ค.63 07 มี.ค.63
                    สายการบิน
                    ไทยสมายล์ (Thai Smile)
                    จำนวน
                    ราคา
                    9,999 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    05 มี.ค.63 07 มี.ค.63
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     12 มี.ค.64 14 มี.ค.64
                     สายการบิน
                     ไทยสมายล์ (Thai Smile)
                     จำนวน
                     ราคา
                     9,999 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     12 มี.ค.64 14 มี.ค.64
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      19 ม.ค.64 21 มี.ค.64
                      สายการบิน
                      ไทยสมายล์ (Thai Smile)
                      จำนวน
                      ราคา
                      9,999 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      19 ม.ค.64 21 มี.ค.64
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       24 มี.ค.64 26 มี.ค64
                       สายการบิน
                       ไทยสมายล์ (Thai Smile)
                       จำนวน
                       ราคา
                       9,999 8,999 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       24 มี.ค.64 26 มี.ค64
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
                        ไทยสมายล์ (Thai Smile)
                        9,999 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
                         ไทยสมายล์ (Thai Smile)
                         11,999 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
                          ไทยสมายล์ (Thai Smile)
                          9,999 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
                           ไทยสมายล์ (Thai Smile)
                           11,999 บาท
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
                            ไทยสมายล์ (Thai Smile)
                            11,999 บาท
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             16 ธ.ค.63 18 ธ.ค.63
                             ไทยสมายล์ (Thai Smile)
                             8,999 บาท
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             16 ธ.ค.63 18 ธ.ค.63
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
                              ไทยสมายล์ (Thai Smile)
                              9,999 บาท
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
                               ไทยสมายล์ (Thai Smile)
                               11,999 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                01 ม.ค.64 03 ม.ค.64
                                ไทยสมายล์ (Thai Smile)
                                12,999 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                01 ม.ค.64 03 ม.ค.64
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 08 ม.ค.64 10 ม.ค.64
                                 ไทยสมายล์ (Thai Smile)
                                 9,999 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 08 ม.ค.64 10 ม.ค.64
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  15 ม.ค.64 17 ม.ค.64
                                  ไทยสมายล์ (Thai Smile)
                                  9,999 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  15 ม.ค.64 17 ม.ค.64
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   20 ม.ค.64 22 ม.ค.64
                                   ไทยสมายล์ (Thai Smile)
                                   8,999 บาท
                                   ว่าง ที่
                                   จองทัวร์
                                   20 ม.ค.64 22 ม.ค.64
                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                    22 ม.ค.64 24 ม.ค.64
                                    ไทยสมายล์ (Thai Smile)
                                    9,999 บาท
                                    ว่าง ที่
                                    จองทัวร์
                                    22 ม.ค.64 24 ม.ค.64
                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                     29 ม.ค.64 31 ม.ค.64
                                     ไทยสมายล์ (Thai Smile)
                                     9,999 บาท
                                     ว่าง ที่
                                     จองทัวร์
                                     29 ม.ค.64 31 ม.ค.64
                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                      05 ก.พ.64 07 ก.พ.64
                                      ไทยสมายล์ (Thai Smile)
                                      9,999 บาท
                                      ว่าง ที่
                                      จองทัวร์
                                      05 ก.พ.64 07 ก.พ.64
                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                       12 ก.พ.64 14 ก.พ.64
                                       ไทยสมายล์ (Thai Smile)
                                       11,999 บาท
                                       ว่าง ที่
                                       จองทัวร์
                                       12 ก.พ.64 14 ก.พ.64
                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                        17 ก.พ.64 19 ก.พ.64
                                        ไทยสมายล์ (Thai Smile)
                                        8,999 บาท
                                        ว่าง ที่
                                        จองทัวร์
                                        17 ก.พ.64 19 ก.พ.64
                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                         19 ก.พ.63 21 ก.พ.63
                                         ไทยสมายล์ (Thai Smile)
                                         9,999 บาท
                                         ว่าง ที่
                                         จองทัวร์
                                         19 ก.พ.63 21 ก.พ.63
                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                          26 ก.พ.64 28 ก.พ.64
                                          ไทยสมายล์ (Thai Smile)
                                          11,999 บาท
                                          ว่าง ที่
                                          จองทัวร์
                                          26 ก.พ.64 28 ก.พ.64
                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                           05 มี.ค.63 07 มี.ค.63
                                           ไทยสมายล์ (Thai Smile)
                                           9,999 บาท
                                           ว่าง ที่
                                           จองทัวร์
                                           05 มี.ค.63 07 มี.ค.63
                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                            12 มี.ค.64 14 มี.ค.64
                                            ไทยสมายล์ (Thai Smile)
                                            9,999 บาท
                                            ว่าง ที่
                                            จองทัวร์
                                            12 มี.ค.64 14 มี.ค.64
                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                             19 ม.ค.64 21 มี.ค.64
                                             ไทยสมายล์ (Thai Smile)
                                             9,999 บาท
                                             ว่าง ที่
                                             จองทัวร์
                                             19 ม.ค.64 21 มี.ค.64
                                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                              24 มี.ค.64 26 มี.ค64
                                              ไทยสมายล์ (Thai Smile)
                                              9,999 8,999 บาท
                                              ว่าง ที่
                                              จองทัวร์
                                              24 มี.ค.64 26 มี.ค64
                                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                               Tags ที่เกี่ยวข้อง
                                               โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
                                               • 038
                                               • รถบัส
                                               • มิ.ย.63-ม.ค.63
                                               • 3 วัน 2 คืน
                                               • 191 ครั้ง
                                               เริ่มต้น 9,500 บาท
                                               • 136
                                               • นกแอร์ (Nok Air)
                                               • ธ.ค.63 - มี.ค.64
                                               • 3 วัน 2 คืน
                                               • 132 ครั้ง
                                               เริ่มต้น 8,999 บาท
                                               ชื่นชอบ