Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ น่าน ปัว ปัปง ปัง ท้าลมหนาว 3 วัน 2 คืน

วัดศรีพันต้น – วัดมิ่งเมือง – วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – ซุ้มต้นลีลาวดี- วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินน่าน
ถนนลอยฟ้า โค้งเลข 3 – โคตรสูง ก.ม.48 – บ่อเกลือสินเธาว์  – ดอยภูคา – วัดภูเก็ต – ร้านลำดวนผ้าทอ – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ
วัดศรีมงคล – พระบรมธาตุแช่แห้ง

ทัวร์ในประเทศ น่าน ปัว ปัปง ปัง ท้าลมหนาว 3 วัน 2 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ น่าน ปัว ปัปง ปัง ท้าลมหนาว 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
136
ช่วงเวลาเดินทาง
ธ.ค.63 - มี.ค.64
การเดินทาง
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
นกแอร์ (Nok Air)
จำนวนผู้เข้าชม
134 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานน่านนคร – วัดศรีพันต้น – วัดมิ่งเมือง – วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – ซุ้มต้นลีลาวดี- วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินน่าน

06.30 : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

เช้า : รับประทานอาหาร แบบ SET BOX

08.45 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8818

10.00 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน เตรียมตัวออกเดินทาง โดยจะมีรถตู้ VIP คันละ 8-9 ที่นั่ง คอยให้บริการอยู่ในสนามบิน นำท่านเดินทางสู่ วัดศรีพันต้น ตั้งอยู่ที่ ถนนเจ้าฟ้า ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของเขตเทศบาลเมืองน่าน นำท่านเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนสุริยพงศ์ เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร จากนั้นเดินทางไป วัดภูมินทร์ เดิมมีชื่อว่า “วัดพรหมมินทร์” จุดเด่นของวัดนี้คือ “พระอุโบสถจตุรมุข” สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะ ที่รวมเอาโบสถ์ วิหาร และเจดีย์ ไว้ในอาคารเดียวกัน ภาพจิตกรรมฝาผนังที่โดดเด่นเป็นพิเศษในวัดภูมินทร์แห่งนี้ก็คือ ภาพ “กระซิบบันลือโลก” หรือภาพ “ปู่ม่าน ย่าม่าน” ซึ่งเป็นคำเรียกชายผู้หญิงชาวไทลื้อสมัยโบราณ ในลักษณะกระซิบสนทนากัน นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน นับเป็น ปูชนียสถานสำคัญ จากนั้น นำท่านถ่ายภาพ  ซุ้มต้นลีลาวดี หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ที่ขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้ง โน้มเอียงเข้าหากันกลายเป็นอุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่สวยงาม นำท่านขึ้นชมวิวเมืองน่านที่ วัดพระธาตุเขาน้อย 

ค่ำ : เที่ยวชม ถนนคนเดินเมืองน่าน ถนนแห่งนี้ตั้งอยู่ข้างๆ วัดภูมินทร์ จุดเริ่มต้นจะอยู่บริเวณสี่แยกวัดพระธาตุช้างค้ำ บนถนนผากอง ระหว่างลานข่วงเมือง หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ไปถึงสามแยกถนนจัทรประโชติ (เปิดให้บริการเฉพาะวันศุกร์ – อาทิตย์ เท่านั้น หากไม่เปิดจะพาท่านไปอิสระที่ตลาดโต้รุ้ง)

อิสระอาหาร เพื่อความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว

ถนนลอยฟ้า โค้งเลข 3 – โคตรสูง ก.ม.48 – บ่อเกลือสินเธาว์ - ดอยภูคา – วัดภูเก็ต

เช้า : รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านแวะจุดชมวิว ชม ถนนลอยฟ้า โค้งเลข 3 จ.น่าน อยู่เส้นทางถนนหมายเลข 1081 เดินทางมาจาก อ.สันติสุข ไป อ.บ่อเกลือ คือทางที่จะไปบ่อเกลือ แวะถ่ายภาพทิวเขาจากจุดชมวิว โคตรสูง ก.ม.48 อยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยภูคา นำท่านเดินทางต่อไปยัง บ่อเกลือสินเธาว์  มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน เกลือสินเธาว์เพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูข้าวซอย นำท่านเดินทางสู่ ดอยภูคา เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่มีทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ รวมทั้งเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่  วัดภูเก็ต เป็นวัดที่อยู่ใน อ.ปัว จ.น่านวัดแห่งนี้ เป็นวัดที่มีวิวทิวทัศน์สวย เนื่องจากตั้งอยู่บนเนินเขาจึงเห็นวิวในมุมสูง เห็นวิวได้กว้าง ลานชมวิวของวัดจะเห็นทุ่งนา ร้านตูบนาไทลื้อ

ค่ำ : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

 

ร้านลำดวนผ้าทอ – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ – วัดศรีมงคล - พระบรมธาตุแช่แห้ง- ท่าอากาศยานน่านนคร – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

เช้า : รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางไปยัง ร้านลำดวนผ้าทอ  ร้านขายของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณ ชื่อดังแห่งปัว ภายในมี ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ เป็นอีกหนึ่งร้าน เก๋ ไก๋  ติดริมนาข้าวแฝงไปด้วยบรรยากาศแบบไทลื้อดั้งเดิม ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อเครื่องดื่ม และถ่ายภาพ เลือกซื้อของฝากได้ตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) ตั้งอยู่ที่ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็นศิลปะการก่อสร้าง ที่มีความวิจิตรงดงาม อีกแห่งหนึ่ง ของภาคเหนือ ที่เป็นศิลปะ การก่อสร้าง ที่ได้รับอิทธิพล การก่อสร้างมาจากเจดีย์พระธาตุหริภุณไชย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน

18.45 : เดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8827

19.50 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • กระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กก.
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.
 • รถตู้ปรับอากาศ VIP (นำเที่ยวตามรายการ)
 • บริการน้ำดื่ม 1 ขวด/วัน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
 1. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สถานที่ท่องเที่ยวปิดให้บริการ เป็นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ หากกรณีที่จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท
 4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการยืนยันทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 7. กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสำคัญเท่านั้น สิ่งสำคัญ กรณีที่โปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษัทจะเป็นผู้ออกบัตรโดยสารให้และท่านจำเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
 8. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ กรณีที่โปรแกรมมีการบินภายใน ทางสายการบินอาจจะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง
 9. กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
 10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 11. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ร้านอาหารที่ระบุในโปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิดทำการชั่วคราว หรือ กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรม กรณีที่โรงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน
 12. กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร
 13. หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
 14. อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราสำหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได้ จำเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกำหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 15. สำหรับลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสำหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ในบางกรณี ขึ้นอยู่กับโรงแรมที่คณะนั้นๆพักว่ามีห้องรอบรับสำหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่านจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม (พักเดี่ยว) ตามจริง ยกเว้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ
 16. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ท่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด
 17. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

**เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
 • กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
ช่วงเดินทาง
10 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
สายการบิน
นกแอร์ (Nok Air)
จำนวน
ราคา
8,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  23 ธ.ค.63 25 ธค.63
  สายการบิน
  นกแอร์ (Nok Air)
  จำนวน
  ราคา
  8,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  23 ธ.ค.63 25 ธค.63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
   สายการบิน
   นกแอร์ (Nok Air)
   จำนวน
   ราคา
   9,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    30 ธ.ค.63 01 ม.ค.64
    สายการบิน
    นกแอร์ (Nok Air)
    จำนวน
    ราคา
    11,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    30 ธ.ค.63 01 ม.ค.64
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     01 ม.ค.64 03 ม.ค.64
     สายการบิน
     นกแอร์ (Nok Air)
     จำนวน
     ราคา
     11,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     01 ม.ค.64 03 ม.ค.64
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      08 ม.ค.64 10 ม.ค.64
      สายการบิน
      นกแอร์ (Nok Air)
      จำนวน
      ราคา
      9,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      08 ม.ค.64 10 ม.ค.64
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       13 ม.ค.64 15 ม.ค.64
       สายการบิน
       นกแอร์ (Nok Air)
       จำนวน
       ราคา
       8,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       13 ม.ค.64 15 ม.ค.64
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        15 ม.ค.64 17 ม.ค.64
        สายการบิน
        นกแอร์ (Nok Air)
        จำนวน
        ราคา
        9,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        15 ม.ค.64 17 ม.ค.64
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         20 ม.ค.64 22 ม.ค.64
         สายการบิน
         นกแอร์ (Nok Air)
         จำนวน
         ราคา
         8,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         20 ม.ค.64 22 ม.ค.64
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          22 ม.ค.64 24 ม.ค.64
          สายการบิน
          นกแอร์ (Nok Air)
          จำนวน
          ราคา
          9,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          22 ม.ค.64 24 ม.ค.64
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           27 ม.ค.64 29 ม.ค.64
           สายการบิน
           นกแอร์ (Nok Air)
           จำนวน
           ราคา
           9,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           27 ม.ค.64 29 ม.ค.64
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            29 ม.ค.64 31 ม.ค.64
            สายการบิน
            นกแอร์ (Nok Air)
            จำนวน
            ราคา
            9,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            29 ม.ค.64 31 ม.ค.64
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             03 ก.พ.64 05 ก.พ.64
             สายการบิน
             นกแอร์ (Nok Air)
             จำนวน
             ราคา
             8,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             03 ก.พ.64 05 ก.พ.64
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              05 ก.พ.64 07 ก.พ.64
              สายการบิน
              นกแอร์ (Nok Air)
              จำนวน
              ราคา
              9,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              05 ก.พ.64 07 ก.พ.64
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               10 ก.พ.64 12 ก.พ.64
               สายการบิน
               นกแอร์ (Nok Air)
               จำนวน
               ราคา
               8,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               10 ก.พ.64 12 ก.พ.64
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                12 ก.พ.64 14 ก.พ.64
                สายการบิน
                นกแอร์ (Nok Air)
                จำนวน
                ราคา
                9,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                12 ก.พ.64 14 ก.พ.64
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 17 ก.พ.64 19 ก.พ.64
                 สายการบิน
                 นกแอร์ (Nok Air)
                 จำนวน
                 ราคา
                 8,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 17 ก.พ.64 19 ก.พ.64
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  19 ก.พ.64 21 ก.พ.64
                  สายการบิน
                  นกแอร์ (Nok Air)
                  จำนวน
                  ราคา
                  9,999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  19 ก.พ.64 21 ก.พ.64
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   24 ก.พ.64 26 ก.พ.64
                   สายการบิน
                   นกแอร์ (Nok Air)
                   จำนวน
                   ราคา
                   9,999 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   24 ก.พ.64 26 ก.พ.64
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    25 ก.พ.64 27 ก.พ.64
                    สายการบิน
                    นกแอร์ (Nok Air)
                    จำนวน
                    ราคา
                    10,999 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    25 ก.พ.64 27 ก.พ.64
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     26 ก.พ.64 28 ก.พ.64
                     สายการบิน
                     นกแอร์ (Nok Air)
                     จำนวน
                     ราคา
                     11,999 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     26 ก.พ.64 28 ก.พ.64
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      03 มี.ค.64 05 มี.ค.64
                      สายการบิน
                      นกแอร์ (Nok Air)
                      จำนวน
                      ราคา
                      8,999 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      03 มี.ค.64 05 มี.ค.64
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       05 มี.ค.64 07 มี.ค.64
                       สายการบิน
                       นกแอร์ (Nok Air)
                       จำนวน
                       ราคา
                       9,999 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       05 มี.ค.64 07 มี.ค.64
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        10 มี.ค.64 12 มี.ค.64
                        สายการบิน
                        นกแอร์ (Nok Air)
                        จำนวน
                        ราคา
                        8,999 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        10 มี.ค.64 12 มี.ค.64
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         12 มี.ค.64 14 มี.ค.64
                         สายการบิน
                         นกแอร์ (Nok Air)
                         จำนวน
                         ราคา
                         9,999 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         12 มี.ค.64 14 มี.ค.64
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          17 มี.ค.64 19 มี.ค.64
                          สายการบิน
                          นกแอร์ (Nok Air)
                          จำนวน
                          ราคา
                          8,999 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          17 มี.ค.64 19 มี.ค.64
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           19 มี.ค.64 21 มี.ค.64
                           สายการบิน
                           นกแอร์ (Nok Air)
                           จำนวน
                           ราคา
                           9,999 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           19 มี.ค.64 21 มี.ค.64
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            ช่วงเดินทาง
                            24 มี.ค.64 26 มี.ค.64
                            สายการบิน
                            นกแอร์ (Nok Air)
                            จำนวน
                            ราคา
                            8,999 บาท
                            จอง
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            24 มี.ค.64 26 มี.ค.64
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             10 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
                             นกแอร์ (Nok Air)
                             8,999 บาท
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             10 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              23 ธ.ค.63 25 ธค.63
                              นกแอร์ (Nok Air)
                              8,999 บาท
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              23 ธ.ค.63 25 ธค.63
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
                               นกแอร์ (Nok Air)
                               9,999 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                30 ธ.ค.63 01 ม.ค.64
                                นกแอร์ (Nok Air)
                                11,999 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                30 ธ.ค.63 01 ม.ค.64
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 01 ม.ค.64 03 ม.ค.64
                                 นกแอร์ (Nok Air)
                                 11,999 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 01 ม.ค.64 03 ม.ค.64
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  08 ม.ค.64 10 ม.ค.64
                                  นกแอร์ (Nok Air)
                                  9,999 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  08 ม.ค.64 10 ม.ค.64
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   13 ม.ค.64 15 ม.ค.64
                                   นกแอร์ (Nok Air)
                                   8,999 บาท
                                   ว่าง ที่
                                   จองทัวร์
                                   13 ม.ค.64 15 ม.ค.64
                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                    15 ม.ค.64 17 ม.ค.64
                                    นกแอร์ (Nok Air)
                                    9,999 บาท
                                    ว่าง ที่
                                    จองทัวร์
                                    15 ม.ค.64 17 ม.ค.64
                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                     20 ม.ค.64 22 ม.ค.64
                                     นกแอร์ (Nok Air)
                                     8,999 บาท
                                     ว่าง ที่
                                     จองทัวร์
                                     20 ม.ค.64 22 ม.ค.64
                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                      22 ม.ค.64 24 ม.ค.64
                                      นกแอร์ (Nok Air)
                                      9,999 บาท
                                      ว่าง ที่
                                      จองทัวร์
                                      22 ม.ค.64 24 ม.ค.64
                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                       27 ม.ค.64 29 ม.ค.64
                                       นกแอร์ (Nok Air)
                                       9,999 บาท
                                       ว่าง ที่
                                       จองทัวร์
                                       27 ม.ค.64 29 ม.ค.64
                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                        29 ม.ค.64 31 ม.ค.64
                                        นกแอร์ (Nok Air)
                                        9,999 บาท
                                        ว่าง ที่
                                        จองทัวร์
                                        29 ม.ค.64 31 ม.ค.64
                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                         03 ก.พ.64 05 ก.พ.64
                                         นกแอร์ (Nok Air)
                                         8,999 บาท
                                         ว่าง ที่
                                         จองทัวร์
                                         03 ก.พ.64 05 ก.พ.64
                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                          05 ก.พ.64 07 ก.พ.64
                                          นกแอร์ (Nok Air)
                                          9,999 บาท
                                          ว่าง ที่
                                          จองทัวร์
                                          05 ก.พ.64 07 ก.พ.64
                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                           10 ก.พ.64 12 ก.พ.64
                                           นกแอร์ (Nok Air)
                                           8,999 บาท
                                           ว่าง ที่
                                           จองทัวร์
                                           10 ก.พ.64 12 ก.พ.64
                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                            12 ก.พ.64 14 ก.พ.64
                                            นกแอร์ (Nok Air)
                                            9,999 บาท
                                            ว่าง ที่
                                            จองทัวร์
                                            12 ก.พ.64 14 ก.พ.64
                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                             17 ก.พ.64 19 ก.พ.64
                                             นกแอร์ (Nok Air)
                                             8,999 บาท
                                             ว่าง ที่
                                             จองทัวร์
                                             17 ก.พ.64 19 ก.พ.64
                                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                              19 ก.พ.64 21 ก.พ.64
                                              นกแอร์ (Nok Air)
                                              9,999 บาท
                                              ว่าง ที่
                                              จองทัวร์
                                              19 ก.พ.64 21 ก.พ.64
                                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                               24 ก.พ.64 26 ก.พ.64
                                               นกแอร์ (Nok Air)
                                               9,999 บาท
                                               ว่าง ที่
                                               จองทัวร์
                                               24 ก.พ.64 26 ก.พ.64
                                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                25 ก.พ.64 27 ก.พ.64
                                                นกแอร์ (Nok Air)
                                                10,999 บาท
                                                ว่าง ที่
                                                จองทัวร์
                                                25 ก.พ.64 27 ก.พ.64
                                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                 26 ก.พ.64 28 ก.พ.64
                                                 นกแอร์ (Nok Air)
                                                 11,999 บาท
                                                 ว่าง ที่
                                                 จองทัวร์
                                                 26 ก.พ.64 28 ก.พ.64
                                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                  03 มี.ค.64 05 มี.ค.64
                                                  นกแอร์ (Nok Air)
                                                  8,999 บาท
                                                  ว่าง ที่
                                                  จองทัวร์
                                                  03 มี.ค.64 05 มี.ค.64
                                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                   05 มี.ค.64 07 มี.ค.64
                                                   นกแอร์ (Nok Air)
                                                   9,999 บาท
                                                   ว่าง ที่
                                                   จองทัวร์
                                                   05 มี.ค.64 07 มี.ค.64
                                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                    10 มี.ค.64 12 มี.ค.64
                                                    นกแอร์ (Nok Air)
                                                    8,999 บาท
                                                    ว่าง ที่
                                                    จองทัวร์
                                                    10 มี.ค.64 12 มี.ค.64
                                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                     12 มี.ค.64 14 มี.ค.64
                                                     นกแอร์ (Nok Air)
                                                     9,999 บาท
                                                     ว่าง ที่
                                                     จองทัวร์
                                                     12 มี.ค.64 14 มี.ค.64
                                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                      17 มี.ค.64 19 มี.ค.64
                                                      นกแอร์ (Nok Air)
                                                      8,999 บาท
                                                      ว่าง ที่
                                                      จองทัวร์
                                                      17 มี.ค.64 19 มี.ค.64
                                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                       19 มี.ค.64 21 มี.ค.64
                                                       นกแอร์ (Nok Air)
                                                       9,999 บาท
                                                       ว่าง ที่
                                                       จองทัวร์
                                                       19 มี.ค.64 21 มี.ค.64
                                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                        24 มี.ค.64 26 มี.ค.64
                                                        นกแอร์ (Nok Air)
                                                        8,999 บาท
                                                        ว่าง ที่
                                                        จองทัวร์
                                                        24 มี.ค.64 26 มี.ค.64
                                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                         Tags ที่เกี่ยวข้อง
                                                         โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
                                                         ชื่นชอบ