Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ 3 วัน 2 คืน

น่าน – วัดพระธาตุเขาน้อย – วัดภูมินทร์ – ซุ้มต้นลีลาวดี – ปัว – วัดภูเก็ต –  ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ    

ปัว – บ่อเกลือ – ถนนลอยฟ้า – จุดชมวิว1715 – หมู่บ้านสะปัน – น้ำตกสะปัน – บ่อเกลือสินเธาว์

บ่อเกลือ – อ.เมืองน่าน – วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดมิ่งเมือง

 

ทัวร์ในประเทศ น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ 3 วัน 2 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
041
ช่วงเวลาเดินทาง
ก.ค.63-ธ.ค.63
การเดินทาง
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวนผู้เข้าชม
255 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
6,888 บาท
แผนการเดินทาง
: ท่าอากาศยานดอนเมือง – น่าน – วัดพระธาตุเขาน้อย – วัดภูมินทร์ – ซุ้มต้นลีลาวดี – ปัว – วัดภูเก็ต – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ

05.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออกในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 9-10 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความ สะดวก

07.40 น. บินลัดฟ้าสู่ จ.น่าน โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD 3554

08.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานน่านรับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์รอต้อนรับอยู่ด้านนอก จากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศเดินทางสู่วัดพระธาตุเขาน้อย สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่บนดอยเบาน้อย สูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 240 ม. หน้าวัดมีทางขึ้นเป็นบันไดนาค303 ขั้นจากวัดพระธาตุเขาน้อย สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน ปัจจุบันลานชมทิวทัศน์ ประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน

เดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน นำท่านถ่ายรูป ซุ้มต้นลีลาวดี หรือ ต้นลั่นทม บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่าน ที่ขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้งเข้าหากัน ราวกับอุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่สวยงาม อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อ.ปัว นำท่านชม วัดภูเก็ต ตั้งชื่อตามหมู่บ้านท่ชื่อว่า หมูบ้านเก็ต แต่ด้วยวัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางเหนือ เรียกว่า “ดอย” หรือ “ภู” จึงตั้งชื่อว่า วัดภูเก็ต หมายถึง วัด บ้าน เก็ตที่อยู่บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต ถือว่าเป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงาม โดยจุดเด่นของวัด คือ มี ระเบียงชมวิวด้านหลังวัด

นำท่านชม ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ เป็นอีกหนึ่งร้าน เก๋ ไก๋ ติดริมนาข้าวแฝงไปด้วยบรรยากาศแบบไท ลื้อดั้งเดิม เมื่อได้เห็นต้องร้องว้าวน่าซื้อเครื่องดื่มซักแก้ว ไปนั่งเล่น นอนเล่น รับลมเย็นมองดูวิวนาข้าว และขุนเขาที่อยู่เบื้องหน้าพร้อมถ่ายภาพเช็คอินเก๋เก๋

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

ปัว – บ่อเกลือ – ถนนลอยฟ้า - จุดชมวิว1715 – หมู่บ้านสะปัน – น้ำตกสะปัน – บ่อเกลือสินเธาว์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก มื้อที่3

นำท่านเดินทาง สู่ อ.บ่อเกลือ ด้วยถนนลอยฟ้า จากปัว-บ่อเกลือ เหนือเทือกดอยขุนเขาที่ สลับซับซ้อนทางฝั่งทิศตะวันออกของทางภาคเหนือ หรือ ที่เรียกว่า เทือกเขาหลวงพระบาง แวะถ่ายรูปที่ จุดชมวิว 1715 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น-ตก และชมทะเลหมอก

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
เดินทางสู่ น้ำตกสะปัน เป็นน้ำตกขนาดกลาง มี 3 ชั้นใหญ่ ความสูงของน้ำตกชั้นที่ 1, 2, และ 3 สูงประมาณ 3, 5, 6, เมตร ตามลำดับ มีน้ำไหลตกตลอดทั้งปี

จากนั้นนำท่านชม บ่อเกลือสินเธาว์ แหล่งชุมชนที่มีการทำบ่อเกลือมาหลายชั่วอายุคน โดยชาวบ้านจะตักน้ำเกลือจากบ่อใต้ดินแล้วให้ไหลมาตามรางท่อไม้ไผ่ เพื่อที่จะนำน้ำเกลือมาต้มให้เหลือแต่เม็ดเกลือเรียกว่า “เกลือภูเขา” ซึ่งชาวบ้านจะนำมาบริโภค และกรอกใส่ถุงเล็ก ๆ แบ่งขายให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งก็จะมีการเพิ่มไอโอดีนให้ด้วย สามารถนำมาขัดผิวและทำอาหารได้อย่างปลอดภัย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

บ่อเกลือ - อ.เมืองน่าน – วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดมิ่งเมือง – ท่าอากาศย่านน่าน - กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

นำท่านเดินทางกลับสู่ อ.เมืองน่าน (ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง2ชั่วโมง) ถึงอ.เมืองน่าน นำท่านกราบสักการะ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเถาะ(กระต่าย) ทางขึ้นสู่ องค์พระธาตุเป็นตัวพญานาค หน้าบันไดเหนือประตูทางเข้าพระวิหารเป็นปูนปั้นลายนาคเกี้ยว

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร

บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง มีสถาปัตยกรรมล้านนาที่เด่นชัด และสวยงามเป็นอย่างมาก ซึ่งแต่เดิมทีนั้นวัดมิ่งเมืองเป็นวัดร้าง แต่มีเสาหลักเมืองขนาดใหญ่ ต่อมาจึงมีการสถาปนาวัดขึ้นมาใหม่

16.15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia

17.25น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

 

 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าบริการเตียงเสริม 700 บาท /ต่อคืน
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 6 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
24 ก.ค. 63 26 ก.ค. 63
สายการบิน
แอร์เอเชีย (AirAsia)
จำนวน
ราคา
7,888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
24 ก.ค. 63 26 ก.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  31 ก.ค. 63 02 ส.ค.63
  สายการบิน
  แอร์เอเชีย (AirAsia)
  จำนวน
  ราคา
  6,888 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  31 ก.ค. 63 02 ส.ค.63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   07 ส.ค.63 09 ส.ค.63
   สายการบิน
   แอร์เอเชีย (AirAsia)
   จำนวน
   ราคา
   6,888 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   07 ส.ค.63 09 ส.ค.63
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    14 ส.ค.63 16 ส.ค.63
    สายการบิน
    แอร์เอเชีย (AirAsia)
    จำนวน
    ราคา
    6,888 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    14 ส.ค.63 16 ส.ค.63
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     21 ส.ค.63 23 ส.ค.63
     สายการบิน
     แอร์เอเชีย (AirAsia)
     จำนวน
     ราคา
     6,888 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     21 ส.ค.63 23 ส.ค.63
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      28 ส.ค.63 30 ส.ค.63
      สายการบิน
      แอร์เอเชีย (AirAsia)
      จำนวน
      ราคา
      6,888 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      28 ส.ค.63 30 ส.ค.63
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       04 ก.ย.63 06 ก.ย.63
       สายการบิน
       แอร์เอเชีย (AirAsia)
       จำนวน
       ราคา
       6,888 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       04 ก.ย.63 06 ก.ย.63
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        11 ก.ย.63 13 ก.ย.63
        สายการบิน
        แอร์เอเชีย (AirAsia)
        จำนวน
        ราคา
        6,888 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        11 ก.ย.63 13 ก.ย.63
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         18 ก.ย.63 20 ก.ย.63
         สายการบิน
         แอร์เอเชีย (AirAsia)
         จำนวน
         ราคา
         6,888 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         18 ก.ย.63 20 ก.ย.63
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          25 ก.ย.63 27 ก.ย.63
          สายการบิน
          แอร์เอเชีย (AirAsia)
          จำนวน
          ราคา
          6,888 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          25 ก.ย.63 27 ก.ย.63
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           02 ต.ค.63 04 ต.ค.63
           สายการบิน
           แอร์เอเชีย (AirAsia)
           จำนวน
           ราคา
           8,888 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           02 ต.ค.63 04 ต.ค.63
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            09 ต.ค.63 11 ต.ค.63
            สายการบิน
            แอร์เอเชีย (AirAsia)
            จำนวน
            ราคา
            8,888 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            09 ต.ค.63 11 ต.ค.63
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             16 ต.ค.63 18 ต.ค.63
             สายการบิน
             แอร์เอเชีย (AirAsia)
             จำนวน
             ราคา
             7,888 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             16 ต.ค.63 18 ต.ค.63
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              23 ต.ค.63 25 ต.ค.63
              สายการบิน
              แอร์เอเชีย (AirAsia)
              จำนวน
              ราคา
              7,888 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              23 ต.ค.63 25 ต.ค.63
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
               สายการบิน
               แอร์เอเชีย (AirAsia)
               จำนวน
               ราคา
               7,888 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
                สายการบิน
                แอร์เอเชีย (AirAsia)
                จำนวน
                ราคา
                7,888 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
                 สายการบิน
                 แอร์เอเชีย (AirAsia)
                 จำนวน
                 ราคา
                 7,888 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
                  สายการบิน
                  แอร์เอเชีย (AirAsia)
                  จำนวน
                  ราคา
                  7,888 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
                   สายการบิน
                   แอร์เอเชีย (AirAsia)
                   จำนวน
                   ราคา
                   7,888 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
                    สายการบิน
                    แอร์เอเชีย (AirAsia)
                    จำนวน
                    ราคา
                    7,888 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
                     สายการบิน
                     แอร์เอเชีย (AirAsia)
                     จำนวน
                     ราคา
                     7,888 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
                      สายการบิน
                      แอร์เอเชีย (AirAsia)
                      จำนวน
                      ราคา
                      7,888 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
                       สายการบิน
                       แอร์เอเชีย (AirAsia)
                       จำนวน
                       ราคา
                       8,888 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        24 ก.ค. 63 26 ก.ค. 63
                        แอร์เอเชีย (AirAsia)
                        7,888 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        24 ก.ค. 63 26 ก.ค. 63
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         31 ก.ค. 63 02 ส.ค.63
                         แอร์เอเชีย (AirAsia)
                         6,888 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         31 ก.ค. 63 02 ส.ค.63
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          07 ส.ค.63 09 ส.ค.63
                          แอร์เอเชีย (AirAsia)
                          6,888 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          07 ส.ค.63 09 ส.ค.63
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           14 ส.ค.63 16 ส.ค.63
                           แอร์เอเชีย (AirAsia)
                           6,888 บาท
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           14 ส.ค.63 16 ส.ค.63
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            21 ส.ค.63 23 ส.ค.63
                            แอร์เอเชีย (AirAsia)
                            6,888 บาท
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            21 ส.ค.63 23 ส.ค.63
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             28 ส.ค.63 30 ส.ค.63
                             แอร์เอเชีย (AirAsia)
                             6,888 บาท
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             28 ส.ค.63 30 ส.ค.63
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              04 ก.ย.63 06 ก.ย.63
                              แอร์เอเชีย (AirAsia)
                              6,888 บาท
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              04 ก.ย.63 06 ก.ย.63
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               11 ก.ย.63 13 ก.ย.63
                               แอร์เอเชีย (AirAsia)
                               6,888 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               11 ก.ย.63 13 ก.ย.63
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                18 ก.ย.63 20 ก.ย.63
                                แอร์เอเชีย (AirAsia)
                                6,888 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                18 ก.ย.63 20 ก.ย.63
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 25 ก.ย.63 27 ก.ย.63
                                 แอร์เอเชีย (AirAsia)
                                 6,888 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 25 ก.ย.63 27 ก.ย.63
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  02 ต.ค.63 04 ต.ค.63
                                  แอร์เอเชีย (AirAsia)
                                  8,888 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  02 ต.ค.63 04 ต.ค.63
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   09 ต.ค.63 11 ต.ค.63
                                   แอร์เอเชีย (AirAsia)
                                   8,888 บาท
                                   ว่าง ที่
                                   จองทัวร์
                                   09 ต.ค.63 11 ต.ค.63
                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                    16 ต.ค.63 18 ต.ค.63
                                    แอร์เอเชีย (AirAsia)
                                    7,888 บาท
                                    ว่าง ที่
                                    จองทัวร์
                                    16 ต.ค.63 18 ต.ค.63
                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                     23 ต.ค.63 25 ต.ค.63
                                     แอร์เอเชีย (AirAsia)
                                     7,888 บาท
                                     ว่าง ที่
                                     จองทัวร์
                                     23 ต.ค.63 25 ต.ค.63
                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                      30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
                                      แอร์เอเชีย (AirAsia)
                                      7,888 บาท
                                      ว่าง ที่
                                      จองทัวร์
                                      30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                       06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
                                       แอร์เอเชีย (AirAsia)
                                       7,888 บาท
                                       ว่าง ที่
                                       จองทัวร์
                                       06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                        13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
                                        แอร์เอเชีย (AirAsia)
                                        7,888 บาท
                                        ว่าง ที่
                                        จองทัวร์
                                        13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                         20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
                                         แอร์เอเชีย (AirAsia)
                                         7,888 บาท
                                         ว่าง ที่
                                         จองทัวร์
                                         20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                          27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
                                          แอร์เอเชีย (AirAsia)
                                          7,888 บาท
                                          ว่าง ที่
                                          จองทัวร์
                                          27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                           04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
                                           แอร์เอเชีย (AirAsia)
                                           7,888 บาท
                                           ว่าง ที่
                                           จองทัวร์
                                           04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                            11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
                                            แอร์เอเชีย (AirAsia)
                                            7,888 บาท
                                            ว่าง ที่
                                            จองทัวร์
                                            11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                             18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
                                             แอร์เอเชีย (AirAsia)
                                             7,888 บาท
                                             ว่าง ที่
                                             จองทัวร์
                                             18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
                                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                              25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
                                              แอร์เอเชีย (AirAsia)
                                              8,888 บาท
                                              ว่าง ที่
                                              จองทัวร์
                                              25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
                                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                               Tags ที่เกี่ยวข้อง
                                               โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
                                               • Package09
                                               • ไม่ทราบสายการบิน
                                               • ต.ค.63 - ต.ค.64
                                               • 1 วัน 0 คืน
                                               • 104 ครั้ง
                                               เริ่มต้น 890 บาท
                                               • Package06
                                               • ไม่ทราบสายการบิน
                                               • ต.ค.63 - ต.ค.64
                                               • 2 วัน 1 คืน
                                               • 193 ครั้ง
                                               เริ่มต้น 1,790 บาท
                                               ชื่นชอบ