Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ บุรีรัมย์ เจาะลึก 3 วัน 1 คืน

 • ปราสาทเขาหินพนมรุ้ง
 • เขาอังคาร
 • วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง3
 • ช้างอารีนา
 • สวนศิวะ 12 ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์

ทัวร์ในประเทศ บุรีรัมย์ เจาะลึก 3 วัน 1 คืน

068
ทัวร์ในประเทศ บุรีรัมย์ เจาะลึก 3 วัน 1 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ส.ค.63
การเดินทาง
3 วัน 1 คืน
สายการบิน
รถโค้ช
จำนวนผู้เข้าชม
71 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
2,499 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์

23.00 : พร้อมกันที่จุดนัดพบ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้าม รพ.จุฬา ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ 3.30 น. โดยรถโค้ช ปรับอากาศ หรือ รถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ จ.บุรีรัมย์ พักผ่อนบนรถ

บุรีรัมย์

05.00 : อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จ.บุรีรัมย์ ให้ท่านได้ทำภารกิจยามเช้า

07.00 : รับประทานอาหารเช้า(1)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 : ออกเดินทางสู่ อ.เฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง 56 กิโลเมตร นำท่านชม ปราสาทหินพนมรุ้ง สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ โดดเด่นสถาปัตยกรรมแบบขอม สร้างขึ้นบนภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว

10.00 : นำท่านชม เขาอังคาร สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยเดียวกับปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นวัดที่มีความสวยงาม ใหญ่โตแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ มีสิ่งที่น่าสนใจมาก

12.00 : รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย: นำท่านชม วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว มีปากปล่องทะลุเห็นได้ชัดเจน จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว และที่ศึกษาประวัติศาสตร์ ธรณีวิทยาและชีววิทยา บนเขากระโดงยังมีโบราณสถานสมัยขอมที่สำคัญ ชม วัดป่าเขาน้อย ตั้งอยู่ติดเขตวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง แล้วนำท่านสักการะ ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์

18.00 : รับประทานอาหารค่ำอิสระภายในถนนคนเดินเซาะกราว มีสินค้าและอาหารมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ

20.00 : นำท่านเข้าที่พัก The S Design หรือเทียบเท่า

บุรีรัมย์-กรุงเทพฯ

07.00 : รับประทานอาหารเช้า(3)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 : ออกเดินทางสู่ อ.บ้านด่าน ระยะทาง 15 กิโลเมตร นำท่านชม วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน ภายในวัดประดิษฐานพระมหาธาตุรัตนเจดีย์ สร้างขึ้นจากดำริของหลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ พระเกจิชื่อดัง เพื่อเป็นปูชนียสถานระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และใช้เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่หลวงปู่จันทร์แรม อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา รับประทานอาหารกลางวันอิสระภายในบุรีรัมย์คัสเซิล เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

13.00 : เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ระหว่างทาง แวะซื้อของฝากกลับบ้าน….

19.00 : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • รถโค้ชปรับอากาศ  หรือ รถตู้ปรับอากาศ
 • อาหารตามรายการ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 • ที่พักที่ จ. บุรีรัมย์ 1 คืน โรงแรม ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า ปรับอากาศห้องละ  2 – 3 ท่าน
 • มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆที่ระบุภายในโปรแกรม
 • วงเงินประกันชีวิต  1,000,000  บาท ,อุบัติเหตุ 500,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม(กรณีต้องการใบเสร็จ) ,
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ ท่านละ รวม 300บาทต่อท่าน

รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก

ช่วงเดินทาง
28 ส.ค.63 30 ส.ค.63
สายการบิน
รถโค้ช
จำนวน
ราคา
2,499 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
28 ส.ค.63 30 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

28 ส.ค.63 30 ส.ค.63
รถโค้ช
2,499 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
28 ส.ค.63 30 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
 • 032
 • รถตู้
 • ก.ค.63 - ธ.ค.63
 • 2 วัน 1 คืน
 • 249 ครั้ง
เริ่มต้น 2,900 บาท
 • 020
 • รถโค้ช
 • ก.ค.63
 • 3 วัน 2 คืน
 • 100 ครั้ง
เริ่มต้น 4,399 บาท