Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ บุรีรัมย์ โคราช ดินแดนปราสาทหินโบราณ เช็คอินบุรีรัมย์ยูไนเต็ด เที่ยวโคราชเมืองย่าโม 2 วัน 1 คืน

ปราสาทเมืองต่ำ–  ปราสาทพนมรุ้ง – ถนนคนเดินเซราะกราว – วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง –สนามฟุตบอล บุรีรัมย์ สเตเดียม
วัดเขาอังคาร -อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย – อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

ทัวร์ในประเทศ บุรีรัมย์ โคราช ดินแดนปราสาทหินโบราณ เช็คอินบุรีรัมย์ยูไนเต็ด เที่ยวโคราชเมืองย่าโม 2 วัน 1 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ บุรีรัมย์ โคราช ดินแดนปราสาทหินโบราณ เช็คอินบุรีรัมย์ยูไนเต็ด เที่ยวโคราชเมืองย่าโม 2 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์
117
ช่วงเวลาเดินทาง
พ.ย.63 - ธ.ค.63
การเดินทาง
2 วัน 1 คืน
สายการบิน
รถตู้
จำนวนผู้เข้าชม
71 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
2,999 บาท
แผนการเดินทาง
ปั้มน้ำมัน ปตท. วิภาวดีขาออก ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า – จังหวัดบุรีรัมย์ – ปราสาทเมืองต่ำ– ปราสาทพนมรุ้ง – ถนนคนเดินเซราะกราว

06.30 : พร้อมกัน ณ ปั้มน้ำมัน ปตท. วิภาวดีขาออก

07.00 : นำท่านออกเดินทางสู่ จ.บุรีรัมย์ จังหวัดมรดกโลก แหล่งประวัติศาสตร์สำคัญของชาติ แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม

เที่ยง : นำท่านเข้าสู่ จ.บุรีรัมย์ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านขาหมูร้านเด็ด นำท่านเข้าสู่   ปราสาทเมืองต่ำ หรือ ปราสาทหินเมืองต่ำ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่สำคัญ ของจังหวัดบุรีรัมย์ และสวยงามไม่แพ้ไปกว่าปราสาทหินพนมรุ้ง นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทพนมรุ้ง หรือ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ในจังหวัดบุรีรัมย์

เย็น ; นำท่านเดินทางเข้าสู่ อ. เมือง จ.บุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมชม ถนนคนเดินเซราะกราววอล์คกิ้ง สตรีท เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์โอท็อปต่างๆ

** เพื่อความเพลิดเพลินในการท่องเที่ยว ให้ท่านอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย **

 

วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง –สนามฟุตบอล บุรีรัมย์ สเตเดียม –วัดเขาอังคาร -อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย – อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี– ร้านของฝาก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเข้าสู่ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว มีปากปล่องทะลุเห็นได้ชัดเจน จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว และที่ศึกษาประวัติศาสตร์ธรณีวิทยาและชีววิทยา นำท่านเข้าสู่  สนามฟุตบอล บุรีรัมย์ สเตเดียม ซึ่งเป็นสนามกีฬาสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พาท่านเข้าชม วัดเขาอังคาร หรือ วัดเขาพระอังคาร ตั้งอยู่บนยอดเขาอังคาร บริเวณที่ตั้งวัดเป็นปากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน และออกเดินทางไปยังจังหวัด นครราชสีมา นำท่านเข้าสู่ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เป็นปราสาทหินทรงขอมโบราณศิลปะแบบ”บาปวน” ตั้งอยู่ในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นำท่านเข้าสู่ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ตั้งอยู่ในทำเลกลางเมืองเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของโคราช

17.00 : นำท่านเดินทางออกจาก

17.30 : นำท่าน แวะซื้อของฝากและรับประทานอาหาร

20.30 : เดินทางถึง ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย) โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ VIP นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพัก
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ

** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

 

ช่วงเดินทาง
07 พ.ย.63 08 พ.ย.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
2,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
07 พ.ย.63 08 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  14 พ.ย.63 15 พ.ย.63
  สายการบิน
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  2,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  14 พ.ย.63 15 พ.ย.63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   21 พ.ย.63 22 พ.ย.63
   สายการบิน
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   2,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   21 พ.ย.63 22 พ.ย.63
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    28 พ.ย.63 29 พ.ย.63
    สายการบิน
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    2,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    28 พ.ย.63 29 พ.ย.63
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     05 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
     สายการบิน
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     2,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     05 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      12 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
      สายการบิน
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      2,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      12 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       19 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
       สายการบิน
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       2,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       19 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        26 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
        สายการบิน
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        2,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        26 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         07 พ.ย.63 08 พ.ย.63
         รถตู้
         2,999 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         07 พ.ย.63 08 พ.ย.63
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          14 พ.ย.63 15 พ.ย.63
          รถตู้
          2,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          14 พ.ย.63 15 พ.ย.63
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           21 พ.ย.63 22 พ.ย.63
           รถตู้
           2,999 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           21 พ.ย.63 22 พ.ย.63
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            28 พ.ย.63 29 พ.ย.63
            รถตู้
            2,999 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            28 พ.ย.63 29 พ.ย.63
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             05 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
             รถตู้
             2,999 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             05 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              12 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
              รถตู้
              2,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              12 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               19 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
               รถตู้
               2,999 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               19 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                26 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
                รถตู้
                2,999 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                26 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 Tags ที่เกี่ยวข้อง
                 โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
                 ชื่นชอบ