Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ พัทยาฮาเฮ ไปต่อไม่รอล่ะ เที่ยวพัทยา 2 วัน 1 คืน

เกาะล้าน (หาดแสม)

ทัวร์ในประเทศ พัทยาฮาเฮ ไปต่อไม่รอล่ะ เที่ยวพัทยา 2 วัน 1 คืน

063
ทัวร์ในประเทศ พัทยาฮาเฮ ไปต่อไม่รอล่ะ เที่ยวพัทยา 2 วัน 1 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ก.ค.63-ธ.ค.63
การเดินทาง
2 วัน 1 คืน
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวนผู้เข้าชม
72 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
888 บาท
แผนการเดินทาง
โรงแรม > ท่าเรือ > เกาะล้าน (หาดแสม)

09.00 น. รอรับท่านที่โรงแรม Royal Twin Palace พัทยาสาย 2

09.30 น. บริการท่านด้วยรถสองแถวนำท่านเดินทางไปที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย เพื่อลงเรือเดินทางสู่เกาะล้าน

10.30 น. ลงเรือเพื่อเดินทางสู่เกาะล้าน (หาดแสม)

11.45 น. ถึงหาดแสม บริการเตียงชายหาดพร้อมน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด ณ อนันต์ซีฟู้ด

14.30 น. ลงเรือเพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา

15.45 น. เดินทางถึงท่าเรือแหลมบารีฮาย รถสองแถวบริการรับท่านกลับสู่โรงแรม Royal Twin Palace

17.00 น. (เดินทางสู่ร้านอาหารด้วยตนเอง) บริการอาหารค่ำ ชุด “ไก่อบโอ่งบ้านสุขาวดี” ณ บ้านสุขาวดี พร้อมชมการแสดงคาบาเร่ต์โชว์

ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

12.00 น. เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าห้องพัก (2-3ท่าน/ห้อง)ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเรือรับ/ส่งตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ช่วงเดินทาง
01 ส.ค.63 02 ส.ค.63
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
01 ส.ค.63 02 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
02 ส.ค.63 03 ส.ค.63
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
02 ส.ค.63 03 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
03 ส.ค.63 04 ส.ค.63
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
03 ส.ค.63 04 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
04 ส.ค.63 05 ส.ค.63
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ส.ค.63 05 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
05 ส.ค.63 06 ส.ค.63
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
05 ส.ค.63 06 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
06 ส.ค.63 07 ส.ค.63
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
06 ส.ค.63 07 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
07 ส.ค.63 08 ส.ค.63
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
07 ส.ค.63 08 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
08 ส.ค.63 09 ส.ค.63
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
08 ส.ค.63 09 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
09 ส.ค.63 10 ส.ค.63
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ส.ค.63 10 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
10 ส.ค.63 11 ส.ค.63
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ส.ค.63 11 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
11 ส.ค.63 12 ส.ค.63
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ส.ค.63 12 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
12 ส.ค.63 13 ส.ค.63
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
12 ส.ค.63 13 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
13 ส.ค.63 14 ส.ค.63
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
13 ส.ค.63 14 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
14 ส.ค.63 15 ส.ค.63
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
14 ส.ค.63 15 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
15 ส.ค.63 16 ส.ค.63
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
15 ส.ค.63 16 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
16 ส.ค.63 17 ส.ค.63
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
16 ส.ค.63 17 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
17 ส.ค.63 18 ส.ค.63
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ส.ค.63 18 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
18 ส.ค.63 19 ส.ค.63
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ส.ค.63 19 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
19 ส.ค.63 20 ส.ค.63
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
19 ส.ค.63 20 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
20 ส.ค.63 21 ส.ค.63
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
20 ส.ค.63 21 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
21 ส.ค.63 22 ส.ค.63
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
21 ส.ค.63 22 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
22 ส.ค.63 23 ส.ค.63
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ส.ค.63 23 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
23 ส.ค.63 24 ส.ค.63
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
23 ส.ค.63 24 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
24 ส.ค.63 25 ส.ค.63
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
24 ส.ค.63 25 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
25 ส.ค.63 26 ส.ค.63
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ส.ค.63 26 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
26 ส.ค.63 27 ส.ค.63
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
26 ส.ค.63 27 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
27 ส.ค.63 28 ส.ค.63
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
27 ส.ค.63 28 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
28 ส.ค.63 29 ส.ค.63
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
28 ส.ค.63 29 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
29 ส.ค.63 30 ส.ค.63
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
29 ส.ค.63 30 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
30 ส.ค.63 31 ส.ค.63
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ส.ค.63 31 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

01 ส.ค.63 02 ส.ค.63
ไม่ทราบสายการบิน
888 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
01 ส.ค.63 02 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

02 ส.ค.63 03 ส.ค.63
ไม่ทราบสายการบิน
888 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
02 ส.ค.63 03 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

03 ส.ค.63 04 ส.ค.63
ไม่ทราบสายการบิน
888 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
03 ส.ค.63 04 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

04 ส.ค.63 05 ส.ค.63
ไม่ทราบสายการบิน
888 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ส.ค.63 05 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

05 ส.ค.63 06 ส.ค.63
ไม่ทราบสายการบิน
888 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
05 ส.ค.63 06 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

06 ส.ค.63 07 ส.ค.63
ไม่ทราบสายการบิน
888 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
06 ส.ค.63 07 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

07 ส.ค.63 08 ส.ค.63
ไม่ทราบสายการบิน
888 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
07 ส.ค.63 08 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

08 ส.ค.63 09 ส.ค.63
ไม่ทราบสายการบิน
888 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
08 ส.ค.63 09 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

09 ส.ค.63 10 ส.ค.63
ไม่ทราบสายการบิน
888 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ส.ค.63 10 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

10 ส.ค.63 11 ส.ค.63
ไม่ทราบสายการบิน
888 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ส.ค.63 11 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

11 ส.ค.63 12 ส.ค.63
ไม่ทราบสายการบิน
888 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ส.ค.63 12 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

12 ส.ค.63 13 ส.ค.63
ไม่ทราบสายการบิน
888 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
12 ส.ค.63 13 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

13 ส.ค.63 14 ส.ค.63
ไม่ทราบสายการบิน
888 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
13 ส.ค.63 14 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

14 ส.ค.63 15 ส.ค.63
ไม่ทราบสายการบิน
888 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
14 ส.ค.63 15 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

15 ส.ค.63 16 ส.ค.63
ไม่ทราบสายการบิน
888 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
15 ส.ค.63 16 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

16 ส.ค.63 17 ส.ค.63
ไม่ทราบสายการบิน
888 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
16 ส.ค.63 17 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

17 ส.ค.63 18 ส.ค.63
ไม่ทราบสายการบิน
888 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ส.ค.63 18 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

18 ส.ค.63 19 ส.ค.63
ไม่ทราบสายการบิน
888 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ส.ค.63 19 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

19 ส.ค.63 20 ส.ค.63
ไม่ทราบสายการบิน
888 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
19 ส.ค.63 20 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

20 ส.ค.63 21 ส.ค.63
ไม่ทราบสายการบิน
888 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
20 ส.ค.63 21 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

21 ส.ค.63 22 ส.ค.63
ไม่ทราบสายการบิน
888 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
21 ส.ค.63 22 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

22 ส.ค.63 23 ส.ค.63
ไม่ทราบสายการบิน
888 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ส.ค.63 23 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

23 ส.ค.63 24 ส.ค.63
ไม่ทราบสายการบิน
888 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
23 ส.ค.63 24 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

24 ส.ค.63 25 ส.ค.63
ไม่ทราบสายการบิน
888 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
24 ส.ค.63 25 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

25 ส.ค.63 26 ส.ค.63
ไม่ทราบสายการบิน
888 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ส.ค.63 26 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

26 ส.ค.63 27 ส.ค.63
ไม่ทราบสายการบิน
888 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
26 ส.ค.63 27 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

27 ส.ค.63 28 ส.ค.63
ไม่ทราบสายการบิน
888 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
27 ส.ค.63 28 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

28 ส.ค.63 29 ส.ค.63
ไม่ทราบสายการบิน
888 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
28 ส.ค.63 29 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

29 ส.ค.63 30 ส.ค.63
ไม่ทราบสายการบิน
888 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
29 ส.ค.63 30 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

30 ส.ค.63 31 ส.ค.63
ไม่ทราบสายการบิน
888 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ส.ค.63 31 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
 • 041
 • แอร์เอเชีย (AirAsia)
 • ก.ค.63-ธ.ค.63
 • 3 วัน 2 คืน
 • 104 ครั้ง
เริ่มต้น 6,888 บาท
 • 004
 • แอร์เอเชีย (AirAsia)
 • เม.ย.63-ก.ย.63
 • 4 วัน 3 คืน
 • 93 ครั้ง
เริ่มต้น 13,999 บาท