Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ ภูทับเบิก เขาค้อ 3 วัน 1 คืน

ภูทับเบิก – ชมทะเลหมอก ภูทับเบิก  – พีโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ –  พระธาตุผาซ่อนแก้ว – ไร่บีเอ็น เขาค้อ

แทนรัก ทะเลหมอก (บ้านสีส้ม) – พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก – จุดชมวิวไปรษณีย์เขาค้อ – ไร่กังหัน – น้ำตกศรีดิษฐ์ – แวะซื้อของฝาก

ทัวร์ในประเทศ ภูทับเบิก เขาค้อ 3 วัน 1 คืน

065
ทัวร์ในประเทศ ภูทับเบิก เขาค้อ 3 วัน 1 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ส.ค.63-ธ.ค.63
การเดินทาง
3 วัน 1 คืน
สายการบิน
รถบัส
จำนวนผู้เข้าชม
83 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
4,290 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ – ภูทับเบิก – จ. เพชรบูรณ์

20.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.ดินแดง-วิภาวดี

21.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรถตู้ VIP

ภูทับเบิก - ชมทะเลหมอก ภูทับเบิก - พีโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ พระธาตุผาซ่อนแก้ว - ไร่บีเอ็น เขาค้อ - เข้าสู่ที่พัก

05.30 น. เดินทางถึง ภูทับเบิก เป็นชื่อของหมู่บ้านที่ชื่อ หมู่บ้านม้งทับเบิก โดยเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,768 เมตร บนภูเขาสูงของจังหวัดเพชรบูรณ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า

จากนั้นนำท่านแวะร้านกาแฟ พีโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ จุดชมวิวที่งดงามและน่าประทับใจของเขาค้อ เพราะสามารถมองเห็นวัดผาซ่อนแก้วได้อย่างชัดเจน พร้อมมุมสำหรับถ่ายรูปอีกนับไม่ถ้วน

จากนั้นนำท่านสักการะเจดีย์ พระธาตุผาซ่อนแก้ว หรือ วัดพระธาตุผาแก้ว นี้ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งที่เรียกกันว่า “ผาซ่อนแก้ว” นั้นเนื่องจากมีภูเขาสูงใหญ่ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขา มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย จากนั้นนำท่านแวะไปถ่ายรูป ไร่บีเอ็น ท่านจะได้พบกับทุ่งดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายพันธุ์
เช่น คาร์เนชั่น แกลดิโอลัส แอสเตอร์ เบิร์ดออฟ พาราไดซ์ ดาหลา ตระกูลเฮลิโกเนีย และ
ไฮไลท์เด็ด คือ “ทุ่งคอสมอส” ดอกเล็กใหญ่ทั้งสีขาว เหลือง ชมพู ซึ่งจะทยอยกันบาน
สะพรั่งทั่วเนินเขากว่า 4 ไร่

จากนั้น นำท่านเดินทางไปยัง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เดินทางเข้าสู่ที่พัก

เย็น รับประทานอาหารเย็น

เขาค้อ – แทนรัก ทะเลหมอก (บ้านสีส้ม) - พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก – จุดชมวิวไปรษณีย์เขาค้อ – ไร่กังหัน – น้ำตกศรีดิษฐ์ – แวะซื้อของฝาก – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง แทนรัก ทะเลหมอก หรือชื่อเป็นที่รู้จักกัน คือ บ้านสีส้ม ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยแห่งหนึ่งของเขาค้อ แทนรัก ทะเลหมอก (บ้านสีส้ม) เป็นสถานที่ที่ให้คุณได้สัมผัส

บ่าย นำท่านไปแวะถ่ายรูป จุดชมวิวไปรษณีย์เขาค้อ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยอีกจุดหนึ่ง ทะเลหมอกมีให้ชมเยอะในช่วงปลายฝนต้นหนาวและฤดูหนาว ยิ่งในวันใดที่มีสภาพอากาศโปร่งท้องฟ้าสดใสแล้ว

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง “ทุ่งกังหันลม” อีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งเขาค้อที่สวยงาม เมื่อเข้ามาในบริเวณแคมป์สนเพื่อไปยังเส้นทางท่องเที่ยวหลักบนเขาค้อ

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง น้ำตกศรีดิษฐ์ เป็นน้ำตกชั้นเดียวไหลผ่านจากหน้าผาตัด ลัดเลาะมาตามซอกหินชั้นต่าง ๆ ตกลงมาคล้ายม่านน้ำตกหลายม่านอย่างสวยงาม ด้านล่าง มีน้ำขังเป็นแอ่งขนาดใหญ่ สามารถลงเล่นน้ำได้

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

00.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

จากนั้น นำท่านเดินทางไปสักการะ พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก เป็นเจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งแบบสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปให้ประชาชนได้สักการะบูชา ยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้า

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
 • ค่าที่พัก1 คืน สำหรับ2-3 ท่าน / ห้อง
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ (6มื้อ)
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สำหรับชาวไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ1,000,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่าUpgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ช่วงเดินทาง
14 ส.ค.63 16 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
4,290 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
14 ส.ค.63 16 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
21 ส.ค.63 23 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
4,590 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
21 ส.ค.63 23 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
28 ส.ค.63 30 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
4,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
28 ส.ค.63 30 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
04 ก.ย.63 06 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
4,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ก.ย.63 06 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
11 ก.ย.63 13 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
4,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ก.ย.63 13 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
18 ก.ย.63 20 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
4,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ก.ย.63 20 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
25 ก.ย.63 27 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
4,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ก.ย.63 27 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
02 ต.ค.63 04 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,200 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
02 ต.ค.63 04 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
09 ต.ค.63 11 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,200 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ต.ค.63 11 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
16 ต.ค.63 18 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,200 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
16 ต.ค.63 18 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
23 ต.ค.63 25 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
23 ต.ค.63 25 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,200 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,200 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,200 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,200 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,200 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
30 ธ.ค.63 01 ม.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
7,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ธ.ค.63 01 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
31 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
7,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
31 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
01 ม.ค.63 03 ม.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
7,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
01 ม.ค.63 03 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
02 ม.ค.63 04 ม.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
7,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
02 ม.ค.63 04 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

14 ส.ค.63 16 ส.ค.63
รถบัส
4,290 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
14 ส.ค.63 16 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

21 ส.ค.63 23 ส.ค.63
รถบัส
4,590 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
21 ส.ค.63 23 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

28 ส.ค.63 30 ส.ค.63
รถบัส
4,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
28 ส.ค.63 30 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

04 ก.ย.63 06 ก.ย.63
รถบัส
4,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ก.ย.63 06 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

11 ก.ย.63 13 ก.ย.63
รถบัส
4,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ก.ย.63 13 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

18 ก.ย.63 20 ก.ย.63
รถบัส
4,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ก.ย.63 20 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

25 ก.ย.63 27 ก.ย.63
รถบัส
4,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ก.ย.63 27 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

02 ต.ค.63 04 ต.ค.63
รถบัส
5,200 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
02 ต.ค.63 04 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

09 ต.ค.63 11 ต.ค.63
รถบัส
5,200 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ต.ค.63 11 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

16 ต.ค.63 18 ต.ค.63
รถบัส
5,200 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
16 ต.ค.63 18 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

23 ต.ค.63 25 ต.ค.63
รถบัส
5,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
23 ต.ค.63 25 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
รถบัส
5,200 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
รถบัส
5,200 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
รถบัส
5,200 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
รถบัส
5,200 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
รถบัส
5,200 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
รถบัส
5,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
รถบัส
5,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
รถบัส
5,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
รถบัส
5,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

30 ธ.ค.63 01 ม.ค.63
รถบัส
7,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ธ.ค.63 01 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

31 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
รถบัส
7,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
31 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

01 ม.ค.63 03 ม.ค.63
รถบัส
7,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
01 ม.ค.63 03 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

02 ม.ค.63 04 ม.ค.63
รถบัส
7,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
02 ม.ค.63 04 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
 • 073
 • รถบัส
 • ก.ย.63-ธ.ค.63
 • 4 วัน 2 คืน
 • 156 ครั้ง
เริ่มต้น 4,999 บาท