Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต พังงา 3 วัน 2 คืน

วัดพระทอง (พระผุด) – ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต – วัดฉลอง – พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรี – แหลมพรหมเทพ
ดำน้ำ เกาะเฮ – เกาะราชา – ล่องเรือชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา – เขาตะปู – เขาพิงกัน – ถ้ำลอด – เกาะปันหยี – เสม็ดนางชีบูทีค

 

ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต พังงา 3 วัน 2 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต พังงา 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
108
ช่วงเวลาเดินทาง
ต.ค.63 - ธ.ค.63
การเดินทาง
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวนผู้เข้าชม
44 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินภูเก็ต – วัดพระทอง (พระผุด) – ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต – วัดฉลอง – พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรี – แหลมพรหมเทพ

06.00 : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ THAI VIETJET เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

08.20 : บินลัดฟ้าสู่ สนามบินภูเก็ต โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ302

09.50 : เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้ วีไอพี นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดภูเก็ต เมืองท่องเที่ยวยอดฮิต สำหรับผู้ที่ต้องการมาสัมผัสบรรยากาศของความเป็นทะเลใต้ที่มีความครบและสะดวกสบาย ทั้งที่เที่ยว ชายหาดริมทะเล นำท่านสู่ วัดพระทอง หรือ วัดพระผุด เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงวัดหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ที่มาของชื่อ “วัดพระผุด” มาจากที่วัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปที่โผล่จากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ ในปี พ.ศ.2328

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวพระยา นำท่านเดินทางสู่ ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต อีกหนึ่งกิจกรรมห้ามพลาดเมื่อไปเที่ยวภูเก็ตก็คือการเดินเที่ยวชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์ชิโนโปรตุกีสในย่านเมืองเก่าของภูเก็ตนั่นเอง จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปยัง วัดฉลอง หรือ “วัดไชยธาราม” เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต ถ้าใครมาภูเก็ตจะต้องมาแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคลแต่ตัวเอง นำท่านเดินทางสู่ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ ภูเก็ต นำท่านเดินทางไปยัง แหลมพรหมเทพ เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามแห่งหนึ่งของภูเก็ต

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านกาบกล้วย

ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง – ดำน้ำ เกาะเฮ – เกาะราชา

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เกาะเฮ เป็นเกาะเล็กๆ เกาะหนึ่ง ตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดภูเก็ต ห่างจากชายฝั่งภูเก็ตประมาณประมาณ 10 ก.ม. นับเป็นเกาะยอดนิยมอีกเกาะของจังหวัดภูเก็ตที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนไม่ขาดสาย  ให้ท่านได้ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ริมหาด นำท่านสู่ เกาะราชา หรือ “เกาะรายา” ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดภูเก็ต โดยประกอบด้วยเกาะราชาใหญ่และเกาะราชาน้อย เกาะราชาใหญ่ โดยมีทั้งหมด 5 อ่าว คือ อ่าวตะวันตก หรืออ่าวปะตก, อ่าวสยาม, อ่าวทือ, อ่าวหลา และอ่าวขอนแค

ค่ำ : อิสระอาหารค่ำ

พังงา – ท่าเรือสุระกุล – ล่องเรือชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา – เขาตะปู – เขาพิงกัน – ถ้ำลอด – เกาะปันหยี – เสม็ดนางชีบูทีค – สนามบินภูเก็ต – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางถึง จังหวัดพังงา ให้อิสระท่านทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย เพื่อเดินทางต่อ พังงาเป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือสุระกุล ตั้งอยู่ที่ อำเภอตะกั่วทุ่ง ให้ท่านล่องเรือชมและสัมผัสธรรมชาติทั้ง 2 ฝั่งของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา นำท่านเดินทางสู่ เขาตะปู เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพังงา มีลักษณะเป็นแท่งหินใหญ่มหึมาโดดเด่นปักอยู่ในทะเลบริเวณปากอ่าวพังงาใกล้ๆ กับเขาพิงกัน นำท่านเดินทางสู่ เขาพิงกัน เป็นชื่อเรียกตามลักษณะธรรมชาติที่พบบนเกาะพิงกันซึ่งเป็นเกาะที่ประกอบด้วยภูเขาสองลูกตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก และทิศตะวันออก มีหาดทรายเชื่อมต่อระหว่างภูเขาทั้งสอง หลังจากนั้นนำท่านสู่ ถ้ำลอด ถ้ำลอดเป็นภูเขาลักษณะเกาะทะลุ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะปันหยี  หรือบ้านกลางน้ำ

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านปันหยี มูเทียร่าห์

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เสม็ดนางชีบูทีค ตั้งอยู่ที่อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นที่พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟและจุดชมวิวที่สามารถชมวิวภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ของอ่าวพังงา และบรรยากาศของพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางขุนเขา  เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่สุดอันซีน สามารถมองเห็นแสงสีทองของพระอาทิตย์ และแสงทไวไลท์หลากสีที่มาทักทายขอบฟ้า แทรกตัวอยู่ระหว่างภูเขาน้อยใหญ่ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

18.30 : นำท่านสู่ สนามบินภูเก็ต โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ309

20.00 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับ ชั้นประหยัด รวมถึงภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน (เช็คราคาตั๋ว ณ วันที่ 21 กันยายน 2563)
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง ไม่เกิน 7 กิโล ต่อ 1 ท่าน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หากพัก 3 ท่าน เป็นเตียงเสริมเท่านั้น และต้องชำระเพิ่ม 500 บาท/ห้อง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท/ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ

** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**
ช่วงเดินทาง
29 ต.ค.63 31 ต.ค.63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
8,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
29 ต.ค.63 31 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  05 พ.ย.63 07 พ.ย.63
  สายการบิน
  VETJECT AIR (VZ)
  จำนวน
  ราคา
  8,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  05 พ.ย.63 07 พ.ย.63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   12 พ.ย.63 14 พ.ย.63
   สายการบิน
   VETJECT AIR (VZ)
   จำนวน
   ราคา
   8,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   12 พ.ย.63 14 พ.ย.63
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    19 พ.ย.63 21 พ.ย.63
    สายการบิน
    VETJECT AIR (VZ)
    จำนวน
    ราคา
    8,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    19 พ.ย.63 21 พ.ย.63
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     26 พ.ย.63 28 พ.ย.63
     สายการบิน
     VETJECT AIR (VZ)
     จำนวน
     ราคา
     8,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     26 พ.ย.63 28 พ.ย.63
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      03 ธ.ค.63 05 ธ.ค.63
      สายการบิน
      VETJECT AIR (VZ)
      จำนวน
      ราคา
      8,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      03 ธ.ค.63 05 ธ.ค.63
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       17 ธ.ค.63 19 ธ.ค.63
       สายการบิน
       VETJECT AIR (VZ)
       จำนวน
       ราคา
       8,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       17 ธ.ค.63 19 ธ.ค.63
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        29 ต.ค.63 31 ต.ค.63
        VETJECT AIR (VZ)
        8,999 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        29 ต.ค.63 31 ต.ค.63
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         05 พ.ย.63 07 พ.ย.63
         VETJECT AIR (VZ)
         8,999 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         05 พ.ย.63 07 พ.ย.63
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          12 พ.ย.63 14 พ.ย.63
          VETJECT AIR (VZ)
          8,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          12 พ.ย.63 14 พ.ย.63
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           19 พ.ย.63 21 พ.ย.63
           VETJECT AIR (VZ)
           8,999 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           19 พ.ย.63 21 พ.ย.63
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            26 พ.ย.63 28 พ.ย.63
            VETJECT AIR (VZ)
            8,999 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            26 พ.ย.63 28 พ.ย.63
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             03 ธ.ค.63 05 ธ.ค.63
             VETJECT AIR (VZ)
             8,999 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             03 ธ.ค.63 05 ธ.ค.63
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              17 ธ.ค.63 19 ธ.ค.63
              VETJECT AIR (VZ)
              8,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              17 ธ.ค.63 19 ธ.ค.63
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               Tags ที่เกี่ยวข้อง
               โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
               ชื่นชอบ