Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์ อุดรธานี ทะเลบัวแดง คำชะโนด บึงกาฬ 3 วัน 2 คืน

วังนาคินทร์ ป่าคำชะโนด • บึงกาฬ • หินสามวาฬ  • ศาลเจ้าปู่อือลือ • อุทยานแห่งชาติภูลังกา • ถ้ำนาคา • กุมภวาปี ทะเลบัวแดง • วัดโพธิสมภรณ์
ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน ศาลปู่-ย่า
วัดป่าภูก้อน 

ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์ อุดรธานี ทะเลบัวแดง คำชะโนด บึงกาฬ 3 วัน 2 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์ อุดรธานี ทะเลบัวแดง คำชะโนด บึงกาฬ 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
132
ช่วงเวลาเดินทาง
ธ.ค.63 - ก.พ.64
การเดินทาง
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวนผู้เข้าชม
67 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
5,999 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ • อุดรธานี • วังนาคินทร์ ป่าคำชะโนด • บึงกาฬ

06.00 น. : พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการเวียดเจ็ทแอร์  ประตู 3 Viet Jet Air (VZ ) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

09.55 น. : ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่ จังหวัดอุดรธานี ด้วยเที่ยวบิน VZ200 *บนเที่ยวบินไม่มีบริการ อาหารทั้งขาไปและกลับ*

11.05 น. : เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางด้วยรถตู้ วีไอพี นำทุกท่านชมดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ วังนาคินทร์ คำชะโนด ที่นี่เป็นป่าที่มีลักษณะเหมือนเกาะกลางน้ำในอ่างเก็บน้ำกุดขาม เต็มไปด้วยต้นชะโนดซึ่งเป็นพืชจำพวกปาล์ม ป่าคำชะโนดเป็นสถานที่ ๆ ปรากฏในตำนานพื้นบ้าน นำทุกท่านเดินทางสู่ จังหวัดบึงกาฬ

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

บึงกาฬ • หินสามวาฬ • ศาลเจ้าปู่อือลือ • อุทยานแห่งชาติภูลังกา • ถ้ำนาคา

05.00 น. : ตื่นเช้า ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ จุดชมวิวหินสามวาฬ เดินทางสู่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ ที่นี่โดดเด่นด้วยภูเขาหินทราย หน้าผา ถ้ำ กลุ่มหินรูปทรงต่างๆ และผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ชม หินสามวาฬ โดยมีลักษณะเป็นภูเขาหินทรงมนทอดตัวยาวเรียงกัน 3 ก้อน มองจากทางอากาศจะเห็นคล้ายเป็นวาฬพ่อ แม่ ลูก ว่ายน้ำด้วยกัน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก  บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร จากนั้น เชิญท่านทำกิจธุระส่วนตัวตามอัธยาศัย

10.30 น. : เดินทางสู่ บึงโขงหลง  ตามตำนานปู่อือลือที่ข้องเกี่ยวกับบึงโขงหลงนั้น เชื่อว่า เกิดจากการล่มเมืองของพญานาค

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย : นำทุกท่านเดินทางสู่ “วัดถ้ำชัยมงคล” ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา นำท่านเดินผ่านบันไดพญานาคจากเชิงภูลังกา ผ่านผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติ จนถึง ถ้ำนาคา หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทานกลับโรงแรมที่พัก

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

อุดรธานี • กุมภวาปี ทะเลบัวแดง • วัดโพธิสมภรณ์ • ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน ศาลปู่-ย่า • วัดป่าภูก้อน • ช้อปปิ้งของฝาก • สนามบินอุดร • กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 09.00 น. นำท่านแวะชม ทะเลบัวแดง บึงหนองหานกุมภวาปี อันซีนแห่งสีสันธรรมชาติสร้าง นำท่านล่องเรือชม ทะเลบัวแดง  ด้วยความงามอันเป็นเอกลักษณ์ของดอกบัวที่ธรรมชาติรังสรรค์ เมื่อสีแดงอมชมพูของดอกบัวเบ่งบานขึ้นพร้อมๆ กัน ก็จะกลายเป็นภาพความงามอันวิจิตรสุดลูกลูกตาราวกับเนรมิตบนผืนผ้าใบ

หมายเหตุ : สำหรับไฟล์ทบิน VZ203 นำคณะเดินทางต่อไปยัง ร้านขายของฝากวีทีแหนมเนือง ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดอุดรธานี ไม่ว่าจะเป็น แหนมเนือง กระยอทอด กระยอสด หมูยอ เมี่ยงพันหอม กุ้งพันอ้อย และอื่นๆ อีกมากมาย ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านออกเดินสู่สนามบินอุดรธานี

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

15.25 น. : ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเวียดเจ๊ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ203

16.35 น. : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ : สำหรับไฟล์ทบิน VZ205

บ่าย : นำท่านออกเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เป็นสถานที่ที่สงบเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาของพระสายกรรมฐาน พระวิหารที่สวยงามสะดุดตามีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ จากนั้นนำคณะเดินทางต่อไปยัง ร้านขายของฝากวีทีแหนมเนือง ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดอุดรธานี ไม่ว่าจะเป็น แหนมเนือง กระยอทอด กระยอสด หมูยอ เมี่ยงพันหอม กุ้งพันอ้อย และอื่นๆ อีกมากมาย ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านออกเดินสู่สนามบินอุดรธานี

20.35 น. : ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเวียดเจ๊ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ205

21.45 น. : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อุดรธานี-กรุงเทพฯ สายการบินเวียดเจ๊ท Thai Vietjet(VZ)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ารถท้องถิ่นท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิด 19

1).ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง

2).ต้องล้างมือบ่อย ๆ และหลีกเลี่ยงในพื้นที่แออัด

3).ต้องปฏิบัติบัติตามกฎ และคำแนะนำของแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยว

การจองทัวร์ :

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน

กรณียกเลิก :

 • แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจำรถปรับอากาศ ,  ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
 • แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน : ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ  ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP ,  ค่าโรงแรมที่พักค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ

หมายเหตุ : หากท่านยกเลิกการเดินทางแต่สามารถหาผู้โดยสายมาสำรองแทนที่ได้ หรือทางทัวร์เปิดขายและมีการสำรองที่นั่งแทนได้  ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะคืนเงินค่าทัวร์ให้เต็มจำนวน 

 • ในกรณีชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (25-30 ท่าน) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
ช่วงเดินทาง
05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
7,599 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  10 ธ.ค.63 12 ธค.63
  สายการบิน
  VETJECT AIR (VZ)
  จำนวน
  ราคา
  6,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  10 ธ.ค.63 12 ธค.63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   30 ธ.ค.63 01 ม.ค.64
   สายการบิน
   VETJECT AIR (VZ)
   จำนวน
   ราคา
   8,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   30 ธ.ค.63 01 ม.ค.64
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    31 ธค.63 02 ม.ค.64
    สายการบิน
    VETJECT AIR (VZ)
    จำนวน
    ราคา
    8,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    31 ธค.63 02 ม.ค.64
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     15 ม.ค.64 17 ม.ค.64
     สายการบิน
     VETJECT AIR (VZ)
     จำนวน
     ราคา
     6,499 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     15 ม.ค.64 17 ม.ค.64
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      12 ก.พ.64 14 ก.พ.64
      สายการบิน
      VETJECT AIR (VZ)
      จำนวน
      ราคา
      6,499 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      12 ก.พ.64 14 ก.พ.64
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       26 ก.พ.64 28 ก.พ.64
       สายการบิน
       VETJECT AIR (VZ)
       จำนวน
       ราคา
       5,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       26 ก.พ.64 28 ก.พ.64
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
        VETJECT AIR (VZ)
        7,599 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         10 ธ.ค.63 12 ธค.63
         VETJECT AIR (VZ)
         6,999 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         10 ธ.ค.63 12 ธค.63
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          30 ธ.ค.63 01 ม.ค.64
          VETJECT AIR (VZ)
          8,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          30 ธ.ค.63 01 ม.ค.64
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           31 ธค.63 02 ม.ค.64
           VETJECT AIR (VZ)
           8,999 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           31 ธค.63 02 ม.ค.64
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            15 ม.ค.64 17 ม.ค.64
            VETJECT AIR (VZ)
            6,499 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            15 ม.ค.64 17 ม.ค.64
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             12 ก.พ.64 14 ก.พ.64
             VETJECT AIR (VZ)
             6,499 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             12 ก.พ.64 14 ก.พ.64
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              26 ก.พ.64 28 ก.พ.64
              VETJECT AIR (VZ)
              5,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              26 ก.พ.64 28 ก.พ.64
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               Tags ที่เกี่ยวข้อง
               โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
               • 063
               • ไม่ทราบสายการบิน
               • ก.ค.63-ธ.ค.63
               • 2 วัน 1 คืน
               • 139 ครั้ง
               เริ่มต้น 888 บาท
               ชื่นชอบ