Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์ นครศรีธรรมราช สิชล คีรีวง 2 วัน 1 คืน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ● วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ● ศาลหลักเมืองนคร ● บ้านหนังตะลุงสุชาติ

วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ● ช้อปปิ้งของฝาก

ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์ นครศรีธรรมราช สิชล คีรีวง 2 วัน 1 คืน

044
ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์ นครศรีธรรมราช สิชล คีรีวง 2 วัน 1 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ก.ค.63-ธ.ค.63
การเดินทาง
2 วัน 1 คืน
สายการบิน
นกแอร์ (Nok Air)
จำนวนผู้เข้าชม
90 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
4999 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ ● สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) ● จังหวัดนครศรีธรรมราช ● วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ● ศาลหลักเมืองนคร ● บ้านหนังตะลุงสุชาติ

04.50 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมืองอาคาร 2 ขาออก

06.40 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเที่ยวบิน DD 7804

08.15 น. ถึงสนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

เช้า นำท่าน อิสระอาหารเช้า ณ ร้านกาแฟชื่อดัง *โกปี๊* เป็นร้านกาแฟสไตล์โบราณ ในเมืองนครที่มีมานานกว่า 70 ปี ถือว่าอยู่คู่เมืองนครมาเลยก็ว่าได้

นำท่านสักการะ ศาลหลักเมืองนคร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆทุกท่านคงเคยรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศาลหลักเมืองจากคำลือมากมาย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ร้านชาวเรือ

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ที่ชาวนครเรียกว่า วัดพระธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็น มิ่งขวัญชาวเมือง นครศรีธรรมราชตลอดจน พุทธศานิกชน ทั้งหลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จักกันแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากเป็นที่บรรจุ

นำท่านสู่ บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน โดย ลุงสุชาติ ทรัพย์สิน เป็นศิลปินหนังตะลุงและช่างทำรูป หนังตะลุงฝีมือดีเยี่ยมของเมืองนครศรีธรรมราช ที่ริเริ่มและสืบทอดวัฒนธรรมการ ทำตัว หนังตะลุง รวมไปถึงการเชิดหนังตะลุงจนที่เป็น

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ● ช้อปปิ้งของฝาก ● สนามบินนครศรีธรรมราช ● สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

เช้า บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ จากเรื่องราวที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภและการค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนัน หรือขอให้ช่วยเรียกคนมาซื้อของหรือทำยอดขายให้

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน

นำท่านแวะซื้อของฝากของที่ระลึก ติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่ท่านรัก เช่น เครื่องเงิน เครื่องถมเมืองนคร มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาตั้งแต่อดีตและนับเป็นหนึ่งในบรรดาศิลปาชีพชั้นสูง

17.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7815/DD7819

18.50 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
  • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
  • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
  • ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
  • ค่าไกด์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
  • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ ประเทศ)
ช่วงเดินทาง
19 ก.ย.63 20 ก.ย.63
สายการบิน
นกแอร์ (Nok Air)
จำนวน
ราคา
5,899 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
19 ก.ย.63 20 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
26 ก.ย.63 27 ก.ย.63
สายการบิน
นกแอร์ (Nok Air)
จำนวน
ราคา
4,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
26 ก.ย.63 27 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
03 ต.ค.63 04 ต.ค.63
สายการบิน
นกแอร์ (Nok Air)
จำนวน
ราคา
5,699 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
03 ต.ค.63 04 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
10 ต.ค.63 11 ต.ค.63
สายการบิน
นกแอร์ (Nok Air)
จำนวน
ราคา
6,299 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ต.ค.63 11 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
17 ต.ค.63 18 ต.ค.63
สายการบิน
นกแอร์ (Nok Air)
จำนวน
ราคา
5,599 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ต.ค.63 18 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
24 ต.ค.63 25 ต.ค.63
สายการบิน
นกแอร์ (Nok Air)
จำนวน
ราคา
5,799 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
24 ต.ค.63 25 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
31 ต.ค.63 01 พ.ย.63
สายการบิน
นกแอร์ (Nok Air)
จำนวน
ราคา
5,699 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
31 ต.ค.63 01 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
07 พ.ย.63 08 พ.ย.63
สายการบิน
นกแอร์ (Nok Air)
จำนวน
ราคา
5,799 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
07 พ.ย.63 08 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
14 พ.ย.63 15 พ.ย.63
สายการบิน
นกแอร์ (Nok Air)
จำนวน
ราคา
5,899 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
14 พ.ย.63 15 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
21 พ.ย.63 22 พ.ย.63
สายการบิน
นกแอร์ (Nok Air)
จำนวน
ราคา
5,699 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
21 พ.ย.63 22 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

19 ก.ย.63 20 ก.ย.63
นกแอร์ (Nok Air)
5,899 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
19 ก.ย.63 20 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

26 ก.ย.63 27 ก.ย.63
นกแอร์ (Nok Air)
4,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
26 ก.ย.63 27 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

03 ต.ค.63 04 ต.ค.63
นกแอร์ (Nok Air)
5,699 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
03 ต.ค.63 04 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

10 ต.ค.63 11 ต.ค.63
นกแอร์ (Nok Air)
6,299 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ต.ค.63 11 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

17 ต.ค.63 18 ต.ค.63
นกแอร์ (Nok Air)
5,599 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ต.ค.63 18 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

24 ต.ค.63 25 ต.ค.63
นกแอร์ (Nok Air)
5,799 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
24 ต.ค.63 25 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

31 ต.ค.63 01 พ.ย.63
นกแอร์ (Nok Air)
5,699 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
31 ต.ค.63 01 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

07 พ.ย.63 08 พ.ย.63
นกแอร์ (Nok Air)
5,799 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
07 พ.ย.63 08 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

14 พ.ย.63 15 พ.ย.63
นกแอร์ (Nok Air)
5,899 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
14 พ.ย.63 15 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

21 พ.ย.63 22 พ.ย.63
นกแอร์ (Nok Air)
5,699 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
21 พ.ย.63 22 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks