Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์ น่าน แพร่ พิษณุโลก 4 วัน 2 คืน

• น่าน  • วัดบุญยืน • เที่ยวรอบเมืองน่าน •เสาพระหลักเมืองน่าน • วัดมิ่งเมือง • วัดภูมินทร์ •พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน • วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร • โฮงเจ้าฟองคำ • ตึกรังสีเกษม • วัดพระธาตุแช่แห้ง • ถนนคนเดินเมืองน่าน วัดศรีพันต้น • วัดพระธาตุเขาน้อย • วัดศรีมงคล • ร้านกาแฟไทลื้อ • ร้านลำดวนผ้าทอ • ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ • วัดภูเก็ต • วัดร้องแง • วัดปรางค์ Unseen Thailand ชมต้นดิกเดียน  •  แพร่ • วัดพระธาตุช่อแฮ • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร • สักการะพระพุทธชินราช

ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์ น่าน แพร่ พิษณุโลก 4 วัน 2 คืน

045
ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์ น่าน แพร่ พิษณุโลก 4 วัน 2 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ก.ค.63-ธ.ค.63
การเดินทาง
4 วัน 2 คืน
สายการบิน
รถตู้
จำนวนผู้เข้าชม
91 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
6999 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ • น่าน

22.00 น. พร้อมกันที่ปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

23.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดน่าน

น่าน • วัดบุญยืน • เที่ยวรอบเมืองน่าน •เสาพระหลักเมืองน่าน • วัดมิ่งเมือง • วัดภูมินทร์ •พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน • วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร • โฮงเจ้าฟองคำ • ตึกรังสีเกษม • วัดพระธาตุแช่แห้ง • ถนนคนเดินเมืองน่าน

07.00 น. เดินทางถึง วัดบุญยืน เสริมสิริมงคลกันในที่แรก พร้อมชมความงามสไตล์เมืองเหนือ และยังเป็นพระอารามหลวงอีกด้วย มีความสำคัญมาตั้งแต่อดีต เนื่องจากเจ้าผู้ครองนครน่านจะประกอบพิธีบวงสรวงพระธาตุที่วัดแห่งนี้ เมื่อเกิดความไม่สงบหรือภัยพิบัติต่างๆ

เดินทางสู่ อ.เมือง จ.น่าน เพื่อ รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

ท่านสักการะ เสาพระหลักเมืองน่าน ณ วัดมิ่งเมือง ซึ่งได้รับการสถาปนาวัดใหม่ จากเดิมที่เป็นวัดร้าง โดยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าครองนครในตอนนั้น สำหรับตัวอุโบสถนั้นพระครูสิริธรรมภาณี ได้บูรณะใหม่ในปี พ.ศ. 2527 เนื่องจากทรุดโทรมเป็นอย่างมาก

ท่านชม หนึ่งในสถานที่ที่โด่งดังที่สุดของจังหวัดน่าน กับภาพเสียงกระซิบรรลือโลก ณ วัดภูมินทร์ แต่เดิมนั้นมีชื่อว่าวัดพรหมมินทร์ เอกลักษณ์ที่แตกต่างจากวัดล้านนาทั่วไปคือ โบสถ์และพระวิหารสร้างชอาคารจัตุรมุขหลังเดียวกัน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ ซึ่งสันนิฐานกันว่าเป็นโบสถ์แบบจัตุรมุขหลังแรกของไทย พาท่านชม “ฮูบแต้ม” หรือภาพจิตรกรรมภายในวิหาร ซึ่งภาพที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ ภาพปู่ม่านย่าม่าน ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองในสมัยนั้น

พาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ดัดแปลงจากที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครน่าน มีพื้นที่รวม 14 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา โดยเคยเป็นศาลากลางจังหวัดน่าน

ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านยังมี ซุ้มลีลาวดี เรียงกันเป็นแนวยาวให้ท่านได้บันทึกรูปกันอย่างตามอั ธยาศัย ถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องไม่พลาด

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารในตัวเมืองน่าน

บ่าย พาท่านเข้าชม โฮงเจ้าฟองคำ อาคารไม้สักหลังใหญ่สถาปัตยกรรมล้านนาที่มีอายุร่วม 200 ปี เคยเป็นที่อาศัยของเจ้าฟองคำ ผู้มีเชื้อสายของเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ตัวบ้านแบ่งออกเป็น 4 หลังโดยเชื่อมกันทุกหลังและไม่ใช้ตะปูในการประกอบบ้านเลย

รถตู้มารับและเดินทางไปยัง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน และยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปีเถาะ อีกด้วย สันนิษฐานว่า พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจากกรุงสุโขทัย ถือเป็นแบบอย่างสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของช่างสกุลน่าน

เย็น อิสระเลือกรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วัดศรีพันต้น • วัดพระธาตุเขาน้อย • วัดศรีมงคล • ร้านกาแฟไทลื้อ • ร้านลำดวนผ้าทอ • ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ • วัดภูเก็ต • วัดร้องแง • วัดปรางค์ Unseen Thailand ชมต้นดิกเดียน

เช้า บริการอาหารเช้า เดินทางมายัง วัดศรีพันต้น อีกหนึ่งวัดสำคัญในตัวเมืองน่านตั้งชื่อตามเจ้าผู้ครองนครน่านพระองค์นึง

พาท่านเข้าชม วัดพระธาตุเขาน้อย เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาโดยเป็นที่ประดิษฐานพระเกษาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้านบนยังประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท สร้างขึ้นเนื่องในมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ

พาท่านสโลวไลฟ์พร้อมดื่มเครื่องดื่มเติมความสดชื่นที่ ร้านกาแฟไทลื้อ ร้านกาแฟที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาและขุนเขา ตัวร้านเป็นลักษณะบ้านแบบไทลื้อ และยังมีมุมจิบเครื่องดื่มหลายๆ จุด ซึ่งเก๋ไก๋ไม่ธรรมดา นอกจากนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึก ผ้าทอไทลื้อ

มุ่งหน้าสู่ วัดภูเก็ต โดยชื่อของวัดนั้นมาจากชื่อหมู่บ้านที่ชื่อว่าเก็ต และตั้งอยู่บริเวณเนินเขา มีอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ ประดิษฐานหลวงพ่อแสนปัว

พาชมอีกหนึ่งวัดสวย วัดร้องแง ถือเป็นวัดโบราณของปัว มีวิหารเก่าแก่และโด่ดเด่นด้วยศิลปะแบบไทลื้อ ซึ่งได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะ สถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทปูชนียสถาน โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ หน้าบันของวิหารเป็นลายพันพฤกษา มีหลังคาคลุมต่ำ ภายในประดิษฐานพรประธานมารวิชัย เสาวิหารมีลวดลายสีทองบนพื้นสีแดง

จากนั้นพาท่านชม Unseen Thailand ที่ วัดปรางค์ ในตัวเมืองปัว ซึ่งมี ต้นดิกเดียน ต้นไม้มหัศจรรย์ ที่มีความพิเศษด้วยลักษณะของตัวต้นไม้นั้นหันหลังให้แดด

เย็น บริการอาหารเย็น

แพร่ • วัดพระธาตุช่อแฮ • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร • สักการะพระพุทธชินราช ป• กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า

พาท่านออกเดินทางสู่เมืองแพร่ เพื่อสักการะพระธาตุประจำคู่บ้านคู่เมืองแพร่ ที่ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีเกิด ปีขาล องค์เจดีย์เป็นศิลปะเชียงแสน แบบแปดเหลี่ยมย่อมุมไม่สิบสองบุด้วยทองจังโก สูง 33 เมตร ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายและพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า นอกจากนั้นยังมีหลวงพ่อช่อแฮประดิษฐานในพระอุโบสถอายุหลายร้อยปี

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จ.แพร่
มุ่งหน้าสู่จังหวัดพิษณุโลก สู่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร ซึ่งประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปศักสิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ในสมัยพญาลิไท ถือเป็นพระพุทธรูปที่มีพระพุทธลักษณะที่สวยงามมากที่สุดองค์หนึ่งที่สร้างในยุคนั้น

เป็นดั่งศูนย์รวมใจของเมือง พระองค์จึงได้โปรดให้หล่อองค์จำลองและประดิษฐานไว้ ณพระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

เดินทางสู่ จ.นครสวรรค์ แวะรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

22.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


เงื่อนไข
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
ช่วงเดินทาง
30 ก.ค.63 02 ส.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ก.ค.63 02 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
06 ส.ค.63 09 ส.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
06 ส.ค.63 09 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
09 ส.ค.63 12 ส.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,299 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ส.ค.63 12 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
12 ส.ค.63 15 ส.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,299 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
12 ส.ค.63 15 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
13 ส.ค.63 16 ส.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,299 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
13 ส.ค.63 16 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
20 ส.ค.63 23 ส.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,299 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
20 ส.ค.63 23 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
27 ส.ค.63 30 ส.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
27 ส.ค.63 30 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
03 ก.ย.63 06 ก.ย.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,199 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
03 ก.ย.63 06 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
10 ก.ย.63 13 ก.ย.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,199 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ก.ย.63 13 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
17 ก.ย.63 20 ก.ย.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ก.ย.63 20 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
24 ก.ย.63 27 ก.ย.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
24 ก.ย.63 27 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
01 ต.ค.63 04 ต.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,299 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
01 ต.ค.63 04 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
08 ต.ค.63 11 ต.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,299 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
08 ต.ค.63 11 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
09 ต.ค.63 12 ต.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,299 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ต.ค.63 12 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
10 ต.ค.63 13 ต.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,499 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ต.ค.63 13 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
15 ต.ค.63 18 ต.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,299 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
15 ต.ค.63 18 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,499 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
29 ต.ค.63 01 พ.ย.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,299 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
29 ต.ค.63 01 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
05 พ.ย.63 08 พ.ย.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,299 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
05 พ.ย.63 08 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
12 พ.ย.63 15 พ.ย.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,299 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
12 พ.ย.63 15 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
19 พ.ย.63 22 พ.ย.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,299 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
19 พ.ย.63 22 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
26 พ.ย.63 29 พ.ย.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,299 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
26 พ.ย.63 29 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
03 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,699 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
03 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
10 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,699 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
17 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,699 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
24 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
24 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

30 ก.ค.63 02 ส.ค.63
รถตู้
6,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ก.ค.63 02 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

06 ส.ค.63 09 ส.ค.63
รถตู้
6,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
06 ส.ค.63 09 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

09 ส.ค.63 12 ส.ค.63
รถตู้
7,299 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ส.ค.63 12 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

12 ส.ค.63 15 ส.ค.63
รถตู้
7,299 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
12 ส.ค.63 15 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

13 ส.ค.63 16 ส.ค.63
รถตู้
7,299 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
13 ส.ค.63 16 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

20 ส.ค.63 23 ส.ค.63
รถตู้
7,299 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
20 ส.ค.63 23 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

27 ส.ค.63 30 ส.ค.63
รถตู้
6,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
27 ส.ค.63 30 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

03 ก.ย.63 06 ก.ย.63
รถตู้
7,199 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
03 ก.ย.63 06 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

10 ก.ย.63 13 ก.ย.63
รถตู้
7,199 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ก.ย.63 13 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

17 ก.ย.63 20 ก.ย.63
รถตู้
6,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ก.ย.63 20 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

24 ก.ย.63 27 ก.ย.63
รถตู้
6,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
24 ก.ย.63 27 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

01 ต.ค.63 04 ต.ค.63
รถตู้
7,299 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
01 ต.ค.63 04 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

08 ต.ค.63 11 ต.ค.63
รถตู้
7,299 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
08 ต.ค.63 11 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

09 ต.ค.63 12 ต.ค.63
รถตู้
7,299 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ต.ค.63 12 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

10 ต.ค.63 13 ต.ค.63
รถตู้
7,499 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ต.ค.63 13 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

15 ต.ค.63 18 ต.ค.63
รถตู้
7,299 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
15 ต.ค.63 18 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
รถตู้
7,499 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

29 ต.ค.63 01 พ.ย.63
รถตู้
7,299 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
29 ต.ค.63 01 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

05 พ.ย.63 08 พ.ย.63
รถตู้
7,299 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
05 พ.ย.63 08 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

12 พ.ย.63 15 พ.ย.63
รถตู้
7,299 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
12 พ.ย.63 15 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

19 พ.ย.63 22 พ.ย.63
รถตู้
7,299 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
19 พ.ย.63 22 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

26 พ.ย.63 29 พ.ย.63
รถตู้
7,299 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
26 พ.ย.63 29 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

03 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
รถตู้
7,699 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
03 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

10 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
รถตู้
7,699 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

17 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
รถตู้
7,699 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

24 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
รถตู้
7,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
24 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
 • HK002
 • HONGKONG AIRLINES
 • ก.ค.63 - ธ.ค.63
 • 4 วัน 2 คืน
 • 104 ครั้ง
เริ่มต้น 8,999 บาท