Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์ อุดรธานี หนองคาย เลย เชียงคาน 3 วัน 2 คืน

อุดรธานี ● วัดศิริสุทโธ วังนาคินทร์ ป่าคำชะโนด

วัดป่าภูก้อน ● หนองคาย ● วัดผาตากเสื้อ ● เชียงคาน ● แก่งคุดคู้ ● ถนนคนเดินเชียงคาน

ภูทอก●ตลาดเช้าเชียงคาน● สวนผาหินงาม คุนหมิงเมืองเลย

ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์ อุดรธานี หนองคาย เลย เชียงคาน 3 วัน 2 คืน

048
ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์ อุดรธานี หนองคาย เลย เชียงคาน 3 วัน 2 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ก.ค.63-ธ.ค.63
การเดินทาง
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
รถตู้
จำนวนผู้เข้าชม
78 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
7,799 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ ● อุดรธานี ● วัดศิริสุทโธ วังนาคินทร์ ป่าคำชะโนด

04.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

05.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดอุดรธานี

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

16.00 น. เดินทางถึงจังหวัดอุดรธานี นำทุกท่านชมดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ วัดศิริสุทโธ วังนาคินทร์ ป่าคำชะโนด ที่นี่เป็นป่าที่มีลักษณะเหมือนเกาะกลางน้ำในอ่างเก็บน้ำกุดขาม

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วัดป่าภูก้อน ● หนองคาย ● วัดผาตากเสื้อ ● เชียงคาน ● แก่งคุดคู้ ● ถนนคนเดินเชียงคาน

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน อ.นายูง จ.อุดรธานี วัดสวยท่ามกลางผืนป่าตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม เป็นสถานที่ที่สงบเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาของพระสายกรรมฐาน พระวิหารที่สวยงามสะดุดตามีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ มีประตูทางเข้าออกวิหาร 3 ด้าน ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ออกเดินทางสู่อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ลัดเลาะเลียบลำน้ำโขงมุ่งสู่ วัดผาตากเสื้อ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาเป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก มองจากบนหน้าผาลงมาเห็นแม่น้ำฝั่งประเทศลาวไหลมาบรรจบแม่น้ำโขงเกิดเป็นดอนที่สวยงามมาก

นำท่านเที่ยวชม แก่งคุดคู้ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่นี่มีลักษณะเป็นแก่งหินขวางลำน้ำโขง ช่วงฤดูแล้งที่น้ำลดระดับจะเห็นแก่งหินเหล่านี้โผล่พ้นขึ้นมาเป็นภาพสวยงาม ชมวิวของลำน้ำโขงที่กว้างขวาง

นำคณะเดินทางต่อไปยัง ถนนคนเดินเชียงคาน ให้ท่านได้เพลิดเพลินการช้อปปิ้งสินค้าถิ่น งานแฮนด์เมดเก๋ ๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟน่ารัก ๆ สัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตท้องถิ่นในช่วงค่ำ ที่ตั้งของถนนคนเดินเชียงคานอยู่บริเวณถนนสายล่างในตัวอำเภอเมืองเชียงคาน

ภูทอก ● ตลาดเช้าเชียงคาน ● สวนผาหินงาม คุนหมิงเมืองเลย ● กรุงเทพฯ

05.00 น. นัดหมายช่วงเช้าเพื่อไป “ เบิ่งตะเว็นมื้อเช้า ณ ภูทอก” จุดชมทะเลหมอกสุดงดงามแห่งเชียงคาน
มีลักษณะเป็นภูเขาสูง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง บนยอดภูเป็นที่ตั้งของสถานีโทรคมนาคมเชียงคาน อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงคานประมาณ 3 กิโลเมตร

นำท่านกลับเข้าสู่ตัวเมืองท่านสามารถเดินชม ตลาดเช้าเชียงคาน ให้ท่านได้ลองชิมอาหารพื้นเมือง เช่น ข้าวจี่ ข้าวปุ้นน้ำแจ่ว ข้าวเปียกเส้น อาหารขึ้นชื่อของเชียงคาน

07.00 บริการอาหารเช้า

08.00 นำท่านออกเดินทางไปยัง สวนหินผางาม ตั้งอยู่ที่ ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย อยู่ท่ามกลางกลุ่มภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตามากมายบนพื้นที่กว่า 40,000 ไร่

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

13.30 น. หลังรับประทานอาหารกลางวันแล้วนำทุกท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เย็น บริการอาหารเย็น

23.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


เงื่อนไข
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
ช่วงเดินทาง
25 ก.ค.63 27 ก.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,799 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ก.ค.63 27 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
31 ก.ค. 63 2 ส.ค. 63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,599 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
31 ก.ค. 63 2 ส.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
10 ส.ค. 63 12 ส.ค. 63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,799 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ส.ค. 63 12 ส.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
14 ส.ค. 63 16 ส.ค. 63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,599 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
14 ส.ค. 63 16 ส.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
28 ส.ค. 63 30 ส.ค. 63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,599 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
28 ส.ค. 63 30 ส.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
11 ก.ย. 63 13 ก.ย. 63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,599 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ก.ย. 63 13 ก.ย. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
25 ก.ย. 63 27 ก.ย. 63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,299 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ก.ย. 63 27 ก.ย. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
09 ต.ค. 63 11 ต.ค. 63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,599 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ต.ค. 63 11 ต.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
11 ต.ค. 63 15 ต.ค. 63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,799 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ต.ค. 63 15 ต.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
30 ต.ค. 63 1 พ.ย. 63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,599 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ต.ค. 63 1 พ.ย. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
13 พ.ย. 63 15 พ.ย. 63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,299 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
13 พ.ย. 63 15 พ.ย. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
27 พ.ย. 63 29 พ.ย. 63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,599 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
27 พ.ย. 63 29 พ.ย. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
05 ธ.ค. 63 07 ธ.ค. 63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,799 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
05 ธ.ค. 63 07 ธ.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
10 ธ.ค. 63 12 ธ.ค. 63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,799 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ธ.ค. 63 12 ธ.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
25 ธ.ค. 63 27 ธ.ค. 63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,599 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ธ.ค. 63 27 ธ.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
30 ธ.ค. 63 1 ม.ค. 64
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ธ.ค. 63 1 ม.ค. 64
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
31 ธ.ค. 63 2 ม.ค. 64
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
31 ธ.ค. 63 2 ม.ค. 64
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

25 ก.ค.63 27 ก.ค.63
รถตู้
7,799 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ก.ค.63 27 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

31 ก.ค. 63 2 ส.ค. 63
รถตู้
7,599 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
31 ก.ค. 63 2 ส.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

10 ส.ค. 63 12 ส.ค. 63
รถตู้
7,799 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ส.ค. 63 12 ส.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

14 ส.ค. 63 16 ส.ค. 63
รถตู้
7,599 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
14 ส.ค. 63 16 ส.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

28 ส.ค. 63 30 ส.ค. 63
รถตู้
7,599 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
28 ส.ค. 63 30 ส.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

11 ก.ย. 63 13 ก.ย. 63
รถตู้
7,599 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ก.ย. 63 13 ก.ย. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

25 ก.ย. 63 27 ก.ย. 63
รถตู้
7,299 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ก.ย. 63 27 ก.ย. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

09 ต.ค. 63 11 ต.ค. 63
รถตู้
7,599 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ต.ค. 63 11 ต.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

11 ต.ค. 63 15 ต.ค. 63
รถตู้
7,799 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ต.ค. 63 15 ต.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

30 ต.ค. 63 1 พ.ย. 63
รถตู้
7,599 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ต.ค. 63 1 พ.ย. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

13 พ.ย. 63 15 พ.ย. 63
รถตู้
7,299 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
13 พ.ย. 63 15 พ.ย. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

27 พ.ย. 63 29 พ.ย. 63
รถตู้
7,599 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
27 พ.ย. 63 29 พ.ย. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

05 ธ.ค. 63 07 ธ.ค. 63
รถตู้
7,799 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
05 ธ.ค. 63 07 ธ.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

10 ธ.ค. 63 12 ธ.ค. 63
รถตู้
7,799 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ธ.ค. 63 12 ธ.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

25 ธ.ค. 63 27 ธ.ค. 63
รถตู้
7,599 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ธ.ค. 63 27 ธ.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

30 ธ.ค. 63 1 ม.ค. 64
รถตู้
7,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ธ.ค. 63 1 ม.ค. 64
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

31 ธ.ค. 63 2 ม.ค. 64
รถตู้
7,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
31 ธ.ค. 63 2 ม.ค. 64
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
 • 043
 • รถตู้
 • ก.ค.63-ส.ค.63
 • 1 วัน 0 คืน
 • 89 ครั้ง
เริ่มต้น 1699 บาท