Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์ นครพนม เมือง เรณูนคร ธาตุพนม 3 วัน 1 คืน

นครพนม ● พญาศรีสัตตนาคราช ● พระธาตุท่าอุเทน ● พระธาตุประสิทธิ์ ● พระธาตุมหาชัย ● วัดนักบุญอันนา ● พระธาตุนคร ● ถนนคนเดินนครพนม (ริมฝั่งโขง)

พระธาตุเรณู ● พระธาตุพนม ● วัดพระธาตุศรีคูณ

ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์ นครพนม เมือง เรณูนคร ธาตุพนม 3 วัน 1 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์ นครพนม เมือง เรณูนคร ธาตุพนม 3 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์
051
ช่วงเวลาเดินทาง
ส.ค.63-ธ.ค.63
การเดินทาง
3 วัน 1 คืน
สายการบิน
รถบัส
จำนวนผู้เข้าชม
176 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
3,999 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ ● สถานีปั๊ม ปตท. วิภาวดีรังสิตขาออก

19.30 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก

20.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดนครพนม

นครพนม ● พญาศรีสัตตนาคราช ● พระธาตุท่าอุเทน ● พระธาตุประสิทธิ์ ● พระธาตุมหาชัย ● วัดนักบุญอันนา ● พระธาตุนคร ● ถนนคนเดินนครพนม (ริมฝั่งโขง)

07.30 น. เดินทางถึงจังหวัดนครพนม

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

หลังจากนั้นนำท่านสักการะ พญาศรีสัตตนาคราช (Naga Monument) สัญลักษณ์ใหม่ใจกลางเมืองนครพนม เป็นรูปหล่อองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงฝั่งไทยบนลานศรีสัตตนาคราช ถนนสุนทรวิจิตรเขตเทศบาลจังหวัดนครพนม หล่อด้วยทองเหลืองมีน้ำหนักรวม 9,000 กิโลกรัม

เดินทางไปสักการะ พระธาตุท่าอุเทน (Phra That Tha Uthen) พระธาตุประจำวันศุกร์ ณ วัดพระธาตุท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน ตั้งอยู่ในเส้นทางเดียวกับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 พระธาตุท่าอุเทนมีลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนอยู่ในผังสี่เหลี่ยม

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

เดินทางไปสักการะพระธาตุมหาชัย (Phra That Mahachai) พระธาตุประจำวันพุธ ณ วัดพระธาตุมหาชัย อำเภอปลาปาก เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์สารีริกธาตุ ภายในพระอุโบสถวัดโฆษดารามนอกจากพระประธานคือ พระพุทธไชยสิทธิ์แล้วยังมีพระพุทธรูปปางห้ามญาติสลักจากไม้ต้นสะเดาหวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เยี่ยมชม วัดนักบุญอันนา (Saint Ann, Nongsaeng Church) (ด้านนอก) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนสุนทรวิจิตร เลียบเขื่อนหน้าเมืองนครพนม เป็นโบสถ์คริสต์ที่มีความเก่าแก่สวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนม ฝั่งตรงข้ามคือประเทศลาว สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1926 โดยบาทหลวงเอดัวร์ นำลาภ อธิการโบสถ์ วัดนักบุญอันนาหนองแสงนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่มีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่รวมกัน

เดินทางไปสักการะพระธาตุนคร (Phra That Nakorn) พระธาตุประจำวันเสาร์ ณ วัดมหาธาตุ ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม ด้านหน้าวัดติดแม่น้ำโขง องค์พระธาตุนครมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

พระธาตุเรณู ● พระธาตุพนม ● วัดพระธาตุศรีคูณ ● กรุงเทพฯ

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังรับประทานเช้า นำท่านไปยังร้านขายของฝากร้านดัง

เดินทางไปยัง พระธาตุเรณู (Phra That Renu Nakhon) พระธาตุประจำวันจันทร์ ณ วัดพระธาตุเรณู อำเภอเรณูนคร องค์พระธาตุจำลองมาจากองค์พระธาตุพนมองค์เดิม แต่มี ขนาดเล็กกว่า

พระธาตุพนม (Phra That Phanom) พระธาตุประจำวันอาทิตย์ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จากการขุดค้นทางโบราณคดีพบว่า พระธาตุพนมสร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 1200-1400 ตามตำนานกล่าวว่า ผู้สร้างคือ พระมหากัสสปะ พระอรหันต์ 500 องค์ และท้าวพระยาเมืองต่าง ๆ โดยภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน

นำท่านไปสักการะ พระธาตุศรีคุณ (Phra That Srikhun) พระธาตุประจำวันอังคาร ณ วัดธาตุศรีคุณ อำเภอนาแก พระธาตุศรีคุณ หรือที่ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระธาตุคุณ สร้างแบบเรียบง่ายข้างพระธาตุมีโบสถ์ สถานที่แห่งนี้เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง

**อิสระอาหารเย็น ณ ร้านอาหารศูนย์ของฝาก**

23.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ


เงื่อนไข
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
ช่วงเดินทาง
10 ส.ค. 63 12 ส.ค. 63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
3,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ส.ค. 63 12 ส.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  04 ก.ย. 63 06 ก.ย. 63
  สายการบิน
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  3,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  04 ก.ย. 63 06 ก.ย. 63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   01 ต.ค. 63 03 ต.ค. 63
   สายการบิน
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   4,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   01 ต.ค. 63 03 ต.ค. 63
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    11 ต.ค. 63 13 ต.ค. 63
    สายการบิน
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    3,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    11 ต.ค. 63 13 ต.ค. 63
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     05 ธ.ค. 63 07 ธ.ค. 63
     สายการบิน
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     3,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     05 ธ.ค. 63 07 ธ.ค. 63
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      10 ธ.ค. 63 12 ธ.ค. 63
      สายการบิน
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      3,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      10 ธ.ค. 63 12 ธ.ค. 63
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       25 ธ.ค. 63 27 ธ.ค. 63
       สายการบิน
       รถบัส
       จำนวน
       ราคา
       3,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       25 ธ.ค. 63 27 ธ.ค. 63
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        30 ธ.ค. 63 1 ม.ค. 64
        สายการบิน
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        3,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        30 ธ.ค. 63 1 ม.ค. 64
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         1 ม.ค. 64 3 ม.ค. 64
         สายการบิน
         รถตู้
         จำนวน
         ราคา
         3,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         1 ม.ค. 64 3 ม.ค. 64
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          10 ส.ค. 63 12 ส.ค. 63
          รถตู้
          3,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          10 ส.ค. 63 12 ส.ค. 63
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           04 ก.ย. 63 06 ก.ย. 63
           รถตู้
           3,999 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           04 ก.ย. 63 06 ก.ย. 63
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            01 ต.ค. 63 03 ต.ค. 63
            รถตู้
            4,999 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            01 ต.ค. 63 03 ต.ค. 63
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             11 ต.ค. 63 13 ต.ค. 63
             รถตู้
             3,999 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             11 ต.ค. 63 13 ต.ค. 63
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              05 ธ.ค. 63 07 ธ.ค. 63
              รถตู้
              3,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              05 ธ.ค. 63 07 ธ.ค. 63
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               10 ธ.ค. 63 12 ธ.ค. 63
               รถตู้
               3,999 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               10 ธ.ค. 63 12 ธ.ค. 63
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                25 ธ.ค. 63 27 ธ.ค. 63
                รถบัส
                3,999 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                25 ธ.ค. 63 27 ธ.ค. 63
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 30 ธ.ค. 63 1 ม.ค. 64
                 รถตู้
                 3,999 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 30 ธ.ค. 63 1 ม.ค. 64
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  1 ม.ค. 64 3 ม.ค. 64
                  รถตู้
                  3,999 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  1 ม.ค. 64 3 ม.ค. 64
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   Tags ที่เกี่ยวข้อง
                   โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
                   • Package11
                   • ไม่ทราบสายการบิน
                   • ต.ค.63 - ต.ค.64
                   • 1 วัน 0 คืน
                   • 125 ครั้ง
                   เริ่มต้น 1,290 บาท
                   ชื่นชอบ