Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์ นครศรีธรรมราช 2 วัน 1 คืน

 • วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
 • ศาลหลักเมืองนคร
 • บ้านหนังตะลุงสุชาติ           
 • วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)
 • วัดยางใหญ่
 • จุดชมวิวเขาพรายดำ
 • อูล่าบีช คาเฟ่                

ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์ นครศรีธรรมราช 2 วัน 1 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์ นครศรีธรรมราช 2 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์
128
ช่วงเวลาเดินทาง
พ.ย.63 - ก.พ.64
การเดินทาง
2 วัน 1 คืน
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวนผู้เข้าชม
20 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
4,899 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ ● สนามบินสุวรรณภูมิ ● จังหวัดนครศรีธรรมราช ● วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ● ศาลหลักเมืองนคร ● บ้านหนังตะลุงสุชาติ

03.30 น. : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ VIETJET AIR (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

05.50 น. : ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเที่ยวบิน VZ370 

07.05 น. : ถึงสนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เมืองคอน

เช้า : นำท่าน อิสระอาหารเช้า ณ ร้านกาแฟชื่อดัง *โกปี๊* เป็นร้านกาแฟสไตล์โบราณ ในเมืองนครที่มีมานานกว่า 70 ปี ถือว่าอยู่คู่เมืองนครมาเลยก็ว่าได้ แต่ไม่ได้มีแต่กาแฟเท่านั้น ยังมีทั้งอาหารคาว-หวาน ให้ท่านได้ลิ้มลองอีกมากมาย นำท่านสักการะ ศาลหลักเมืองนคร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ นำท่านเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ที่ชาวนครเรียกว่า วัดพระธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็น มิ่งขวัญชาวเมือง นครศรีธรรมราชตลอดจน พุทธศานิกชน  ทั้งหลาย นำท่านสู่ บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน โดย ลุงสุชาติ ทรัพย์สิน เป็นศิลปินหนังตะลุงและช่างทำรูป หนังตะลุงฝีมือดีเยี่ยมของเมืองนครศรีธรรมราช ที่ริเริ่มและสืบทอดวัฒนธรรมการ ทำตัว หนังตะลุง รวมไปถึงการเชิดหนังตะลุงจนที่เป็น ที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูขนมจีนเลื่องชื่อแห่งเมืองคอน ขนนจีน “พานยม”

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ บ้านคีรีวง ไฮไลท์คือ สะพานข้ามแม่น้ำหมู่บ้านคีรีวง ซึ่งกลายเป็นจุดเช็คอิน ถือว่าเป็นที่ที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย นำทุกท่านเดินสู่ถนนคนเดินหน้า วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 

ค่ำ : อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดิน

วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ● วัดยางใหญ่ ● จุดชมวิวเขาพรายดำ ● อูล่าบีช คาเฟ่ ● ช้อปปิ้งของฝาก สนามบินนครศรีธรรมราช ● สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

เช้า : บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ จากเรื่องราวที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้ ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ (วัดตาพรานบุญ) วัดสีชมพูแห่งเมืองนคร เป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ แต่เดิมชื่อ “วัดคงคาล้อม”

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม เขาพลายดำ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองขนอม และสิชล จุดนี้สามารถมองเห็นวิวทะเลสวยงามของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะทะเลใต้ มีหาดทรายที่สวยสะอาดให้เห็นเป็นแนวยาว เดินทางสู่ ฮูล่าบีชคลับ คาเฟ่ (HUULAA BEACH CLUB SICHON) คาเฟ่ติดทะเล สไตล์บาหลีตกแต่งด้วยโทนสีชมพูมุ้งมิ้งน่ารัก โดยภายในร้านจะมีให้เลือกนั่งทั้งโซน Indoor และ Outdoor ให้ท่านได้อิสระ ถ่ายรูปและชมวิวภายในร้านได้ตามอัธยาศัย นำท่านแวะซื้อของฝากของที่ระลึก

20.30 น. : ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ335

22.00 น. : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ สายการบินเวียดเจ๊ท Thai Vietjet(VZ)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ารถท้องถิ่นท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายกา
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิด 19

1).ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง

2)ต้องล้างมือบ่อย ๆ และหลีกเลี่ยงในพื้นที่แออัด

3).ต้องปฏิบัติบัติตามกฎ และคำแนะนำของแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยว

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง*

หมายเหตุ : หากท่านยกเลิกการเดินทางแต่สามารถหาผู้โดยสายมาสำรองแทนที่ได้ หรือทางทัวร์เปิดขายและมีการสำรองที่นั่งแทนได้  ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะคืนเงินค่าทัวร์ให้เต็มจำนวน 

 • แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจำรถปรับอากาศ ,  ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
 • แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน : ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ  ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP ,  ค่าโรงแรมที่พักค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ

หมายเหตุ : หากท่านยกเลิกการเดินทางแต่สามารถหาผู้โดยสายมาสำรองแทนที่ได้ หรือทางทัวร์เปิดขายและมีการสำรองที่นั่งแทนได้  ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะคืนเงินค่าทัวร์ให้เต็มจำนวน

 • ในกรณีชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

ช่วงเดินทาง
21 พ.ย.63 22 พ.ย.63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
4,899 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
21 พ.ย.63 22 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  28 พ.ย.63 29 พ.ย.63
  สายการบิน
  VETJECT AIR (VZ)
  จำนวน
  ราคา
  4,899 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  28 พ.ย.63 29 พ.ย.63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   05 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
   สายการบิน
   VETJECT AIR (VZ)
   จำนวน
   ราคา
   6,299 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   05 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    11 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
    สายการบิน
    VETJECT AIR (VZ)
    จำนวน
    ราคา
    4,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    11 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     30 ธ.ค.63 31 ธ.ค.63
     สายการบิน
     VETJECT AIR (VZ)
     จำนวน
     ราคา
     8,399 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     30 ธ.ค.63 31 ธ.ค.63
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      31 ธ.ค.63 01 ม.ค.64
      สายการบิน
      VETJECT AIR (VZ)
      จำนวน
      ราคา
      8,399 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      31 ธ.ค.63 01 ม.ค.64
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       23 ม.ค.64 24 ม.ค.64
       สายการบิน
       VETJECT AIR (VZ)
       จำนวน
       ราคา
       4,899 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       23 ม.ค.64 24 ม.ค.64
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        30 ม.ค.64 31 ม.ค.64
        สายการบิน
        VETJECT AIR (VZ)
        จำนวน
        ราคา
        4,899 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        30 ม.ค.64 31 ม.ค.64
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         12 ก.พ.64 13 ก.พ.64
         สายการบิน
         VETJECT AIR (VZ)
         จำนวน
         ราคา
         4,899 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         12 ก.พ.64 13 ก.พ.64
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          21 พ.ย.63 22 พ.ย.63
          VETJECT AIR (VZ)
          4,899 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          21 พ.ย.63 22 พ.ย.63
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           28 พ.ย.63 29 พ.ย.63
           VETJECT AIR (VZ)
           4,899 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           28 พ.ย.63 29 พ.ย.63
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            05 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
            VETJECT AIR (VZ)
            6,299 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            05 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             11 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
             VETJECT AIR (VZ)
             4,999 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             11 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              30 ธ.ค.63 31 ธ.ค.63
              VETJECT AIR (VZ)
              8,399 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              30 ธ.ค.63 31 ธ.ค.63
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               31 ธ.ค.63 01 ม.ค.64
               VETJECT AIR (VZ)
               8,399 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               31 ธ.ค.63 01 ม.ค.64
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                23 ม.ค.64 24 ม.ค.64
                VETJECT AIR (VZ)
                4,899 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                23 ม.ค.64 24 ม.ค.64
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 30 ม.ค.64 31 ม.ค.64
                 VETJECT AIR (VZ)
                 4,899 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 30 ม.ค.64 31 ม.ค.64
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  12 ก.พ.64 13 ก.พ.64
                  VETJECT AIR (VZ)
                  4,899 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  12 ก.พ.64 13 ก.พ.64
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   Tags ที่เกี่ยวข้อง
                   โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
                   • 133
                   • VETJECT AIR (VZ)
                   • ธ.ค.63 - ก.พ.64
                   • 3 วัน 2 คืน
                   • 75 ครั้ง
                   เริ่มต้น 8,999 บาท
                   ชื่นชอบ