Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์ ล้านนา เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง 3 วัน 2 คืน

ฮิโนกิแลนด์ •ดอยอ่างขาง • จุดชมวิวม่อนสน • สวน 80 • ชมดอกพญาเสือโคร่ง• ไร่ชา 2000 •ไร่สตรอเบอรี่บ้านนอแล • เชียงดาว • วัดถ้ำเชียงดาว • วัดบ้านเด่น
วัดถ้ำเชียงดาว • วัดบ้านเด่น • วัดป่าดาราภิรมย์ • ทุ่งดอกไม้เชียงใหม่ • วัดพระธาตุดอยสุเทพ • ถนนคนเดินวัวลาย • วัดพระสิงห์ • วัดเจดีย์หลวง • กาดวโรรส • วัดพระธาตุดอยคำ

ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์ ล้านนา เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง 3 วัน 2 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์ ล้านนา เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
130
ช่วงเวลาเดินทาง
ม.ค.64
การเดินทาง
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวนผู้เข้าชม
23 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท
แผนการเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเชียงใหม่ • ฮิโนกิแลนด์ •ดอยอ่างขาง • จุดชมวิวม่อนสน • สวน 80 • ชมดอกพญาเสือโคร่ง• ไร่ชา 2000 •ไร่สตรอเบอรี่บ้านนอแล • เชียงดาว

04.00 น. : พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการเวียตเจ็ทแอร์  ประตู 3 Viet Jet Air โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

06.10 น. : ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเที่ยวบิน VZ 100

07.30 น. : เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ เมืองที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งถือว่าเชียงใหม่นั้นเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับ 1,000 ปี มุ่งหน้าสู่ อ. ไชยปราการ ทางตอนเหนือของตัวเมืองเชียงใหม่ พาท่านเข้าชม ฮิโนกิแลนด์ เอาใจผู้คิดถึงประเทศญี่ปุ่น เพราะสถานที่แห่งนี้นั้นเหมือนได้จำลองแดนปลาดิบมาไว้ที่เชียงใหม่

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร มุ่งหน้าสู่ดอยอ่างขาง ไฮไลท์ของทริป เปลี่ยนเป็นรถสองแถวท้องถิ่น พาท่านชมวิว ณ จุดชมวิวม่อนสน หนึ่งในจุดชมวิวไฮไลท์ของดอยอ่างขางกับทัศนียภาพสุดลูกหูลูกตา ก่อนพาท่านชม ดอกพญาเสือโคร่ง พาท่านเข้าชม สวน 80 ซึ่งเป็นสถานที่รวมแหล่งพรรณไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ ด้วยสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี และหน้าหนาวมีอาการเย็นมาก ทำให้สวนสามารถปลูกดอกไม้เมืองหนาวได้หลากหลายที่สุดแห่งหนึ่งของไทย เข้าชม ไร่ชา 2000 ไร่ชาที่สุวยที่สุดของอ่างขางแวะ ไร่สตรอเบอรี่บ้านนอแล ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากไร่ชา 2000 ให้ท่านได้เลือกซื้อผลสตอเบอรี่สดๆ

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนูสุกี้ยูนนาน

วัดถ้ำเชียงดาว • วัดบ้านเด่น • วัดป่าดาราภิรมย์ • ทุ่งดอกไม้เชียงใหม่ • วัดพระธาตุดอยสุเทพ • ถนนคนเดินวัวลาย

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พาท่านชม วัดถ้ำเชียงดาว อีกหนึ่งสถานที่ที่มีความสวยงามแปลกตา และมีความศักสิทธิ์ที่ได้รับการเคารพบูชาจากคนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เข้าชมความงามในแบบศิลปะ และสถาปัตยกรรมล้านนาผสมผสานสุดอลังการ ณ วัดบ้านเด่น วัดงามของแม่แตง ภายในวัดจะมีพระวิหารไม้ขนาดใหญ่ ประดับประดาด้วยซุ้มบันไดนกหัสดีลิงค์ มณฑปพระเศรษฐีนวโกฏิและพระมหาเจดีย์นักษัตร 12 ราศี ให้ท่านได้สักการะเสริมสิริมงคล ก่อนมุ่งหน้าสู่แม่ริม

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เข้าชมอีกหนึ่งวัดงามที่ วัดป่าดาราภิรมย์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับทุ่งดอกไม้เมืองของเมืองเชียงใหม่
พาท่านขึ้นสักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระอารามหลวงที่สำคัญที่สุดหนึ่งของเชียงใหม่ จากนั้นเดินทางสู่ถนนคนเดินที่โด่งดังที่สุดในเมืองเชียงใหม่ที่ ถนนคนเดินวัวลาย 

เย็น : อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินวัวลาย

วัดพระสิงห์ • วัดเจดีย์หลวง • กาดวโรรส • วัดพระธาตุดอยคำ • สนามบินเชียงใหม่ • สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พาท่านสักการะ พระพุทธสีหิงค์ ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวงแห่งเดียวที่อยู่ในเขตกำแพงเมือง พาท่านไปยังอีกหนึ่งวัดที่มีความสำคัญของเชียงใหม่ที่ วัดเจดีย์หลวง วัดเก่าแก่ของเชียงใหม่ แวะซื้อของฝากที่ กาดวโรรส หรือกาดหลวงแหล่งซื้อของฝากของเมืองเชียงใหม่

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ วัดซึ่งอยู่เคียงคู่เมืองเชียงใหม่มาร่วม 1,300 ปี

16.10 น. : สมควรแก่เวลา มุ่งหน้ากลับสู่สนามบินเชียงใหม่ เพื่อทำการเช็คอิน โหลดสัมภาระ

18.10 น. :  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบิน VZ109

19.30 น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


เงื่อนไข
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทิป 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปตามระเบียบธรรมเนียมแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง***

 

การจองทัวร์ :

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน

กรณียกเลิก :

 • แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าธรรมเนียม  เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
 • แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน : ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่า โรงแรมที่พัก ,  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
 • ในกรณีชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

 กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

 กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
ช่วงเดินทาง
22 ม.ค.63 24 ม.ค.63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
8,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ม.ค.63 24 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  22 ม.ค.63 24 ม.ค.63
  VETJECT AIR (VZ)
  8,999 บาท
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  22 ม.ค.63 24 ม.ค.63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   Tags ที่เกี่ยวข้อง
   ชื่นชอบ