Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ ม่วนคักๆ มัก หนองคาย อุดร บึงกาฬ เลย 4 วัน 2 คืน

 • ฟูจิเมืองเลย
 • คุนหมิงเมืองไทย
 • หินสามวาฬ
 • สกายวอร์คภูคกงิ้ว
 • วัดผาตากเสื้อ
 • วัดหินหมากเป้ง

ทัวร์ในประเทศ ม่วนคักๆ มัก หนองคาย อุดร บึงกาฬ เลย 4 วัน 2 คืน

070
ทัวร์ในประเทศ ม่วนคักๆ มัก หนองคาย อุดร บึงกาฬ เลย 4 วัน 2 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ต.ค.63
การเดินทาง
4 วัน 1 คืน
สายการบิน
รถโค้ช
จำนวนผู้เข้าชม
137 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
4,999 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ-หนองคาย
17.30 : พร้อมกันที่ จุดนัดพบ ณ สวนลมพินี ฝั่งตรงข้าม รพ.จุฬา ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่

18.00 : นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ รับประทานอาหารค่ำ(1) (SET BOX) บนรถ พร้อมรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากไกด์อารมณ์ดี อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

06.00 : อรุณสวัสดิ์ ณ จ.หนองคาย ให้ท่านทำธุระส่วนตัว จากนั้น รับประทานอาหารเช้า(2)ที่ โรงแรมอัศวรรณ

07.00 : เดินทางสู่ จังหวัดบึงกาฬ นำท่านเดินทางสู่ ภูทอก เป็นภูเขาหินทรายที่มี วัดเจติยาคีรีวิหาร ของพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ อิสระให้ท่าน ถ่ายภาพความประทับใจคามอัธยาศัย กับวิว 360 องศา จนถึงเวลาที่เหมาะสม

12.00 : รับประทานอาหารกลางวัน(3)ที่ คลองสำราญ

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ ป่าสงวนแห่งชาติภูสิงห์ เพื่อเปลี่ยนเป็น รถท้องถิ่น จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ จุดชมวิวหินสามวาฬ หินสามวาฬ มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน มีอายุประมาณ 75 ล้านปี นำท่านชมความสวยงามของผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ณ จุดชมวิวผาถ้ำฤาษี จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังจุด กำแพงภูสิงห์ หินที่มีลักษณะคล้ายกำแพงที่ถูกธรรมชาติสร้างขึ้น ก่อนอำลาภูสิงห์ นำท่านกราบ หลวงพ่อพระสิงห์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของภูสิงห์ ณ ลานสิงห์หมอบ ชม วัดถ้ำศรีธน หรือวัดสว่างอารมณ์ หรืออีกชื่อหนึ่งคือวัดถ้ำสี ที่นี่เป็นจุดท่องเที่ยวตามแนววิถีพุทธ นำท่านชม จุดชมวิว 360 องศา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดChic Chic ให้อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ
หนองคาย-แก่งอาฮง-ภูทอก-ภูสิงห์-วัดถ้ำสีธน-ตลาด chic chic-หนองคาย
06.00 : อรุณสวัสดิ์ ณ จ.หนองคาย ให้ท่านทำธุระส่วนตัว จากนั้น รับประทานอาหารเช้า(2)ที่ โรงแรมอัศวรรณ

07.00 : เดินทางสู่ จังหวัดบึงกาฬ นำท่านเดินทางสู่ ภูทอก เป็นภูเขาหินทรายที่มี วัดเจติยาคีรีวิหาร ของพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ

12.00 : รับประทานอาหารกลางวัน(3)ที่ คลองสำราญ

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ ป่าสงวนแห่งชาติภูสิงห์ เพื่อเปลี่ยนเป็น รถท้องถิ่น จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ จุดชมวิวหินสามวาฬ หินสามวาฬ มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน มีอายุประมาณ 75 ล้านปี นำท่านชมความสวยงามของผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ณ จุดชมวิวผาถ้ำฤาษี จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังจุด กำแพงภูสิงห์ หินที่มีลักษณะคล้ายกำแพงที่ถูกธรรมชาติสร้างขึ้น ก่อนอำลาภูสิงห์ นำท่านกราบ หลวงพ่อพระสิงห์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของภูสิงห์ ณ ลานสิงห์หมอบ ชม วัดถ้ำศรีธน หรือวัดสว่างอารมณ์ หรืออีกชื่อหนึ่งคือวัดถ้ำสี ที่นี่เป็นจุดท่องเที่ยวตามแนววิถีพุทธ นำท่านชม จุดชมวิว 360 องศา ทางวัดมีให้เลือกความสูง 3 ระดับ บนโบสถ์ที่ตั้งอยู่บนโขดหินขนาดใหญ่ ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระใส จำลอง สามารถมองเห็น สระน้ำ ทัศนียภาพโดยรอบ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดChic Chic ให้อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ
หนองคาย-วัดโพธิ์ชัย-วัดหินหมากเป้ง-วัดผาตากเสื้อ-วัดป่าภูก้อน-ภูคกงิ้ว-วังสะพุง
07.00 : รับประทานอาหารเช้า(4)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 : นำท่านสักการะ หลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองชาวหนองคาย ณ วัดโพธิ์ชัย(วัดอารามหลวง) แล้วเดินทางสู่ วัดหินหมากเป้ง สถานที่ปฎิบัติธรรม หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ชม สกายวอล์ค แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของหนองคาย ออกเดินทางสู่ อ.สังคม จ.หนองคาย เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นชึ้นสู่ วัดผาตากเสื้อ เป็นจุดที่ตั้ง สกายวอล์ค

12.00 : รับประทานอาหารกลางวัน(5)ที่ ทานตะวันริมโขง
บ่าย เดินทางสู่ อ.นายูง จ.อุดรธานี เพื่อนำท่านเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นสู่ วัดป่าภูก้อน นำท่านสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ ในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา จนได้เวลาเดินทางสู่ ภูคกงิ้ว ให้ท่านได้ชม สกายวอล์คของเชียงคาน จนได้เวลาเดินทางสู่ วังสะพุง

18.00 : รับประทานอาหารค่ำ(6)ที่ หน้าวัง
วังสะพุง-ภูป่าเปาะ-ป่าหินเมืองไทย-กรุงเทพฯ
07.00 : รับประทานอาหารเช้า(7)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 : เดินทางสู่ ภูป่าเปาะ หรือ ฟูจิเมืองเลย นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถอีแตกขึ้นสู่ ภูป่า
เปาะ เบื้องหน้าคือ ภูหอ ภูเขาที่มีรูปทรงคล้ายภูเขาไฟฟูจิที่ประเทศญี่ปุ่น เดินทางสู่ สวนหินผางาม หรือ คุนหมิงเมืองเลย

12.00 : รับประทานอาหารกลางวัน(8)ที่ ภูผา

บ่าย : เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะ ซื้อของฝาก

21.00 : เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการเดินทาง.

เงื่อนไข
 • รถโค้ชปรับอากาศ ,  รถท้องถิ่นที่ใช้ท่องเที่ยว
 • ที่พักที่ 2 คืน ตามที่ระบุในโปรแกรม
 • อาหารตามรายการ 8   มื้อ และ เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 • มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • วงเงินประกันชีวิต  1,000,000  บาท และ วงเงินประกันอุบัติเหตุ 500,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ//
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% //ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% //
 • ค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติ
 • ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 300 บาท/ท่าน/ทริปการเดินทาง

หมายเหตุ โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ

สิ่งของจำเป็นที่ควรนำไปด้วย เสื้อกันหนาว, ผ้าผันคอ, หมวกขนนุ่ม, ถุงมือ, ผ้าเช็ดตัว, กล้องถ่ายภาพ (ขาดไม่ได้เลยนะจ้ะ)

ช่วงเดินทาง
22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
สายการบิน
รถโค้ช
จำนวน
ราคา
4,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
รถโค้ช
4,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
 • 065
 • รถบัส
 • ส.ค.63-ธ.ค.63
 • 3 วัน 1 คืน
 • 63 ครั้ง
เริ่มต้น 4,290 บาท