Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ รักเธอเสมอ น่าน ปัว 4 วัน 2 คืน

วัดภูมินทร์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – วัด – ศรีพันต้น – วัดมิ่งเมือง – เสาหลักเมือง – ร้านของหวานป้านิ่ม
อุทยานแห่งดอยภูคา – บ่อเกลือสินเธาว์  – ร้านลำดวนผ้าทอ  – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ  – วัดภูเก็ต –วัดศรีมงคล – พระบรมธาตุแช่แห้ง – จังหวัดแพร่ – วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

ทัวร์ในประเทศ รักเธอเสมอ น่าน ปัว 4 วัน 2 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ รักเธอเสมอ น่าน ปัว 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
135
ช่วงเวลาเดินทาง
พ.ย.63 - ธ.ค.63
การเดินทาง
4 วัน 2 คืน
สายการบิน
รถตู้
จำนวนผู้เข้าชม
43 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
5,999 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ จุดนัดหมาย ปั๊มน้ำมัน บางจาก

20.00น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊มน้ำมันบางจาก (ข้างสมบัติทัวร์ ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

อำเภอเมืองน่าน - วัดภูมินทร์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – วัดศรีพันต้น – วัดมิ่งเมือง – เสาหลักเมือง – ร้านของหวานป้านิ่ม – ถนนคนเดิน

เช้า : แวะจุดพักรถ เพื่อให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้าแบบ set box นำท่านเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ เดิมมีชื่อว่า “วัดพรหมมินทร์” จุดเด่นของวัดนี้คือ “พระอุโบสถจตุรมุข” สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะ ที่รวมเอาโบสถ์ วิหาร และเจดีย์ ไว้ในอาคารเดียวกัน ภาพจิตกรรมฝาผนังที่โดดเด่นเป็นพิเศษในวัดภูมินทร์แห่งนี้ก็คือ ภาพ “กระซิบบันลือโลก” หรือภาพ “ปู่ม่าน ย่าม่าน” ซึ่งเป็นคำเรียกชายผู้หญิงชาวไทลื้อสมัยโบราณ ในลักษณะกระซิบสนทนากัน
จากนั้น นำท่านสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครน่าน เรียกว่า “หอคำ” ภายในจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุต่างๆ ประวัติศาสตร์ และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองภาคเหนือ และชาวเขาเผ่าต่างๆ สิ่งสำคัญที่สุดคือ “งาช้างดำ”

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพื้นเมือง บริการอาหารเหนือ เช่นเมนูแกงฮังเล น้ำพริกหนุ่ม เป็นต้น นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน นำท่านเดินทางสู่ วัดศรีพันต้น ตั้งอยู่ที่ ถนนเจ้าฟ้า ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นำท่านเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนสุริยพงศ์ เป็นที่ประดิษฐาน เสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน นำท่านทานขนมหวาน ณ ร้านของหวานป้านิ่ม ร้านที่ต้องห้ามพลาด ในการมาน่าน โดยเฉพาะบัวลอยไข่หวาน

ค่ำ : เที่ยวชม ถนนคนเดินเมืองน่าน ถนนแห่งนี้ตั้งอยู่ข้างๆ วัดภูมินทร์ จุดเริ่มต้นจะอยู่บริเวณสี่แยกวัดพระธาตุช้างค้ำ บนถนนผากอง ระหว่างลานข่วงเมือง หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ไปถึงสามแยกถนนจัทรประโชติ

อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

อำเภอเมืองน่าน – อำเภอปัว – อุทยานแห่งดอยภูคา - บ่อเกลือสินเธาว์ - ร้านลำดวนผ้าทอ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - วัดภูเก็ต

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ อำเภอปัว นำท่านเดินทางสู่ ดอยภูคา เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่มีทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ แวะสักการะ ศาลเจ้าพ่อภูคา นำท่านเดินทางต่อไปยัง บ่อเกลือสินเธาว์  มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน เกลือสินเธาว์เพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ภายในมี ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ เป็นอีกหนึ่งร้าน เก๋ ไก๋  ติดริมนาข้าวแฝงไปด้วยบรรยากาศแบบไทลื้อดั้งเดิม ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อเครื่องดื่ม และถ่ายภาพ เลือกซื้อของฝากได้ตามอัทธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต เป็นวัดที่อยู่ใน อ.ปัว จ.น่านวัดแห่งนี้ เป็นวัดที่มีวิวทิวทัศน์สวย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วัดศรีมงคล – พระบรมธาตุแช่แห้ง – จังหวัดแพร่ - วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี – ของฝากอ.เด่นชัย –กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) ตั้งอยู่ที่ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395  นำท่านเดินทางสู่ พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็นศิลปะการก่อสร้าง ที่มีความวิจิตรงดงาม อีกแห่งหนึ่ง ของภาคเหนือ ที่เป็นศิลปะ การก่อสร้าง ที่ได้รับอิทธิพล การก่อสร้างมาจากเจดีย์พระธาตุหริภุณไชย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี เป็นวัดที่สวยงามตามลักษณะของสถาปัตยกรรมล้านนาแบบผสมผสาน ที่หลวงพ่อมนตรี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ครูบาน้อย เจ้าอาวาสวัด ได้จำลองรูปแบบมาจากวัดสำคัญๆของภาคเหนือ และจากประเทศอื่นได้แก่ พม่า จีน และลาว จากนั้น แวะซื้อของฝาก จาก อำเภอเด่นชัย ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัทธยาศัย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

01.00น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • รถตู้ปรับอากาศ VIP (นำเที่ยวตามรายการ)
 • บริการน้ำดื่ม 1 ขวด/วัน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าที่พักจำนวน 2 คืน ตามโปรแกรม
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท
 • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สถานที่ท่องเที่ยวปิดให้บริการ เป็นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ หากกรณีที่จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน (ถ้ามี) ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • -ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการยืนยันทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสำคัญเท่านั้น
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์
 • กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ร้านอาหารที่ระบุในโปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิดทำการชั่วคราว หรือ กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรม กรณีที่โรงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน

**เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

* ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

ช่วงเดินทาง
19 พ.ย.63 22 พ.ย.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
19 พ.ย.63 22 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  26 พ.ย.63 29 พ.ย.63
  สายการบิน
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  5,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  26 พ.ย.63 29 พ.ย.63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
   สายการบิน
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   6,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    10 ธ.ค.63 13 ธค.63
    สายการบิน
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    6,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    10 ธ.ค.63 13 ธค.63
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     17 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
     สายการบิน
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     5,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     17 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      30 ธ.ค.63 02 ม.ค.64
      สายการบิน
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      7,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      30 ธ.ค.63 02 ม.ค.64
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       31 ธ.ค.63 03 ม.ค.64
       สายการบิน
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       7,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       31 ธ.ค.63 03 ม.ค.64
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        19 พ.ย.63 22 พ.ย.63
        รถตู้
        5,999 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        19 พ.ย.63 22 พ.ย.63
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         26 พ.ย.63 29 พ.ย.63
         รถตู้
         5,999 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         26 พ.ย.63 29 พ.ย.63
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
          รถตู้
          6,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           10 ธ.ค.63 13 ธค.63
           รถตู้
           6,999 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           10 ธ.ค.63 13 ธค.63
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            17 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
            รถตู้
            5,999 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            17 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             30 ธ.ค.63 02 ม.ค.64
             รถตู้
             7,999 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             30 ธ.ค.63 02 ม.ค.64
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              31 ธ.ค.63 03 ม.ค.64
              รถตู้
              7,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              31 ธ.ค.63 03 ม.ค.64
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               Tags ที่เกี่ยวข้อง
               โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
               • Package09
               • ไม่ทราบสายการบิน
               • ต.ค.63 - ต.ค.64
               • 1 วัน 0 คืน
               • 102 ครั้ง
               เริ่มต้น 890 บาท
               ชื่นชอบ