Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ ล้านนาตะวันออก-แพร่ 3 วัน 2 คืน

 • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
 • วัดนางพญา
 • พลับพลาหทัยนเรศวร์ 5 พระองค์
 • วัดช่อแฮ
 • วัดพระธาตุจอมแจ้ง
 • พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง
 • เจดีย์ชเวดากองจำลอง
 • คุ้มเจ้าหลวง –
 • กาดสามวัย/กาดประตูชัย
 • ตลาดค้าไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก อ.สูงเม่น
 • วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

ทัวร์ในประเทศ ล้านนาตะวันออก-แพร่ 3 วัน 2 คืน

020
ทัวร์ในประเทศ ล้านนาตะวันออก-แพร่ 3 วัน 2 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ก.ค.63
การเดินทาง
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
รถโค้ช
จำนวนผู้เข้าชม
107 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
4,399 บาท
แผนการเดินทาง
สวนลุมพินี-พิษณุโลก-วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร-วัดนางพญา-พลับพลาหทัยนเรศวร์ 5 พระองค์ - วัดสูงเม่น - แพร่ –– กาดกองเก่า –กาดพระนอน – โรงแรมที่พัก

04.00 :พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ สวนลุมพินี ตอนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ฯอย่างสุภาพ ตรวจเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง บริการอาหาร SET BOX (รับประทานก่อนรถออก)

05.00 : ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศพร้อมสุขภัณฑ์ นำท่านเดินทางสู่ จ.แพร่ ล้านนาตะวันออกของภาคเหนือ พร้อมฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์ ท่านสักการะพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็น 1 ใน 6 วัดชั้นเอกของไทย เป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธชินราช จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดนางพญา (พระสมเด็จนางพญาเรือนแก้ว) กราบสักการะขอพรเกี่ยวกับการงานค้าขาย จากนั้นนำท่านชม พลับพลาหทัยนเรศวร์ 5 พระองค์

12.00 :บริการอาหารกลางวัน ณ จ. พิษณุโลก

08.00 :จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อำเภอสูงเม่น เพื่อสักการะ วัดสูงเม่น ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดแพร่มีอายุ ไม่น้อยกว่า 300 ปี

เย็น : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กาดกองเก่า และ กาดพระนอน ถนนคนเดินเมืองแพร่ ตั้งอยู่บนถนนคำลือ ใกล้บ้านวงศ์บุรี และวัดพงษ์สุนันท์ อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า

20.00 : เหมาะสมกับเวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

แพร่ –วัดช่อแฮ – วัดพระธาตุจอมแจ้ง - บ้านนาคูหา –พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง-เจดีย์ชเวดากองจำลอง- วัดนาคูหา - วัดจอมสวรรค์ -คุ้มเจ้าหลวง -วัดพงษ์สุนันทราม –กาดสามวัย/กาดประตูชัย-โรงแรมที่พัก

07.00 : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางต่อชม วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมืองจังหวัดแพร่และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุจอมแจ้ง วัดนี้มีองค์พระธาตุจอมแจ้ง ตั้งบนเนินเขาเตี้ย รูปทรงพระธาตุคล้ายกับพระธาตุช่อแฮ เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุพระหัตถ์ซ้ายของพระพุทธเจ้า นำท่านเดินทางสู่ บ้านนาคูหา (เปลี่ยนพาหนะเป็น รถ2แถว ) แหล่งโอโซน อันดับ7ของประเทศ นำท่านเดินทางสู่ พุทธอุทยานดอยผาสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติ กราบสักการะพระธาตุอินทร์แขวนจำลองเป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปีจอ และเจดีย์ชเวดากองจำลอง(พระธาตุประจำปีมะเมีย) จากนั้น จุดเช็คอินของที่นี่ก็คือ วัดนาคูหา ที่มีความโดดเด่นโดยมีการสร้างพระพุทธรูป หรือ พระเจ้าตนหลวงไว้กลางทุ่งนา

เที่ยง :บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านปันใจ๋ จากนั้นเดินทางสู่ วัดจอมสวรรค์ สร้างสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2437 โดยชาวเงี้ยว ถ้ามีเวลานำท่านเดินทางสู่ คุ้มเจ้าหลวง คุ้มแห่งนี้เป็นอาคารโอ่โถง มีประตู หน้าต่างทั้งหมด 72 บาน งดงามด้วยลวดลายฉลุไม้อยู่ด้านบนปั้นลม และชายคาน้ำ เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 5 ยุคต้น จากนั้นนำท่านเดินทางไป สักการะ วัดพงษ์สุนันทราม วัดนี้สร้างเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏชัด แต่ต้องสร้างก่อนปี พ.ศ. 2472

เย็น :นำท่านเดินทางสู่ กาดสามวัย หรือ กาดประตูชัย ให้ท่านอิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

แพร่- สูงเม่น -ตลาดค้าไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก อ.สูงเม่น -วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี –อุตรดิตถ์-กรุงเทพ

07.00 : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่าน นำท่านเที่ยวชม วนอุทยาน แพะเมืองผี ชมความอัศจรรย์ที่ถูกสร้างโดยธรรมชาติ อิสระเก็บภาพความประทับใจ นำท่านชม ตลาดค้าไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก อ.สูงเม่น อิสระเลือกซื้อของฝาก เฟอร์นิเจอร์ ของประดับตกแต่งบ้าน ของใช้สอยชนิดต่างๆ ทำจากไม้สัก เดินทางถึง อ.เด่นชัย จ.แพร่ ผ่านชม ม้าแก้วมงคล ประตู่สู่ จ.แพร่ จากนั้นเดินทางไปสักการะพระนอน ณ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

12.00 : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านบ้านเทียนหอม จ.อุตรดิตถ์

บ่าย :เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร อิสระพักผ่อนบนรถ แวะซื้อของฝากและรับประทานอาหารค่ำอิสระ

20.00 :เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • รถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก ตามที่ระบุ ในโปรแกรม
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วยดูแล
 • อาหารตามรายการที่ระบุ และเครื่องดื่ม
 • วงเงินประกันชีวิต 1,000,000  บาท , วงเงินประกันอุบัติเหตุ 500,000  บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 300 บาทตลอดการเดินทาง
ช่วงเดินทาง
4 ก.ค.63 6 ก.ค.63
สายการบิน
รถโค้ช
จำนวน
ราคา
บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
4 ก.ค.63 6 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

4 ก.ค.63 6 ก.ค.63
รถโค้ช
บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
4 ก.ค.63 6 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
 • 021
 • แอร์เอเชีย (AirAsia)
 • พ.ค.63-ก.ย.63
 • 4 วัน 3 คืน
 • 92 ครั้ง
เริ่มต้น 13,999 บาท
 • 002
 • แอร์เอเชีย (AirAsia)
 • ก.ค.63 - ส.ค.63
 • 3 วัน 2 คืน
 • 110 ครั้ง
เริ่มต้น 8,999 บาท
 • 045
 • รถตู้
 • ก.ค.63-ธ.ค.63
 • 4 วัน 2 คืน
 • 90 ครั้ง
เริ่มต้น 6999 บาท