Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ ล้านนาตะวันออก-แพร่ 3 วัน 1 คืน

วัดจอมสวรรค์ – คุ้มเจ้าหลวง – คุ้มวิชัยราชา – วัดพงษ์สุนันทาราม – วัดช่อแฮ – วัดพระธาตุจอมแจ้ง
บ้านนาคูหา – พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง – เจดีย์ชเวดากองจำลอง – วัดนาคูหา – กองเก่า/กาดพระนอน
แพะเมืองผี – สูงเม่น – ตลาดค้าไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก อ.สูงเม่น – วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

ทัวร์ในประเทศ ล้านนาตะวันออก-แพร่ 3 วัน 1 คืน

067
ทัวร์ในประเทศ ล้านนาตะวันออก-แพร่ 3 วัน 1 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ก.ย.63
การเดินทาง
3 วัน 1 คืน
สายการบิน
รถโค้ช
จำนวนผู้เข้าชม
83 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
2,599 บาท
แผนการเดินทาง
สวนลุมพินี-แพร่

20.00 : พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ สวนลุมพินี ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ฯอย่างสุภาพ ตรวจเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง
20.30 : ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ นำท่านเดินทางสู่ แพร่ พร้อมฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์

แพร่-วัดจอมสวรรค์-คุ้มเจ้าหลวง-คุ้มวิชัยราชา-วัดพงษ์สุนันทาราม--วัดช่อแฮ-วัดพระธาตุจอมแจ้ง-บ้านนาคูหา -พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง-เจดีย์ชเวดากองจำลอง-วัดนาคูหา–กองเก่า/กาดพระนอน-โรงแรมที่พัก

07.00 : รับประทานอาหารเช้า1 ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ วัดจอมสวรรค์ ถ้ามีเวลานำท่านเดินทางสู่ คุ้มเจ้าหลวง จากนั้นนำท่าน ผ่านชม คุ้มวิชัยราชา อาคารไม้เก่าแก่ที่เป็นสถาปัตยกรรมอันล้ำค่ามีอายุกว่าร้อยปี อยู่คู่เมืองแพร่มายาวนาน จากนั้นนำท่านเดินทางไป สักการะ วัดพงษ์สุนันทาราม

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน2 ณ ร้านปันใจ๋ จากนั้นเดินทางต่อชม วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมืองจังหวัดแพร่และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาลจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุจอมแจ้ง วัดนี้มีองค์พระธาตุจอมแจ้ง ตั้งบนเนินเขาเตี้ย รูปทรงพระธาตุคล้ายกับพระธาตุช่อแฮ เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุพระหัตถ์ซ้ายของพระพุทธเจ้า พระธาตุจอมแจ้งเป็นเจดีย์ทรงพุ่มศิลปผสมระหว่างสุโขทัยกับศิลปเวียงโกศัย ยังอยู่ในลักษณะค่อนสมบูรณ์ นำท่านเดินทางสู่ บ้านนาคูหา แหล่งโอโซน อันดับ7ของประเทศ นำท่านเดินทางสู่ พุทธอุทยานดอยผาสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติ กราบสักการะพระธาตุอินทร์แขวนจำลองเป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปีจอ และเจดีย์ชเวดากองจำลอง(พระธาตุประจำปีมะเมีย) จากนั้น จุดเช็คอินของที่นี่ก็คือ วัดนาคูหา

เย็น : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กาดกองเก่า และ กาดพระนอน พร้อมอิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า

20.00 : เหมาะสมกับเวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

แพร่-แพะเมืองผี-สูงเม่น-ตลาดค้าไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก อ.สูงเม่น-วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี-อุตรดิตถ์-กรุงเทพ

07.00 : บริการอาหารเช้า3 ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่าน นำท่านเที่ยวชม วนอุทยาน แพะเมืองผี ชมความอัศจรรย์ที่ถูกสร้างโดยธรรมชาติ อิสระเก็บภาพความประทับใจ นำท่านชม ตลาดค้าไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก อ.สูงเม่น อิสระเลือกซื้อของฝาก เฟอร์นิเจอร์ ของประดับตกแต่งบ้าน ของใช้สอยชนิดต่างๆ ทำจากไม้สัก เดินทางถึง อ.เด่นชัย จ.แพร่ ผ่านชม ม้าแก้วมงคล ประตู่สู่ จ.แพร่ จากนั้นเดินทางไปสักการะพระนอน ณ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

12.00 : รับประทานอาหารกลางวัน4 ณ ร้านบ้านเทียนหอม จ.อุตรดิตถ์

บ่าย : เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร อิสระพักผ่อนบนรถ แวะซื้อของฝากและรับประทานอาหารค่ำอิสระ

20.00 : เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
  • รถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง , รถท้องถิ่นเที่ยวบ้านนาคูหา
  • ค่าที่พัก ตามที่ระบุ ในโปรแกรม
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
  • มัคคุเทศก์
  • อาหารตามรายการที่ระบุ และเครื่องดื่ม
  • วงเงินประกันชีวิต 1,000,000  บาท , วงเงินประกันอุบัติเหตุ 500,000  บาท
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
  • ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ 300 บาท
ช่วงเดินทาง
18 ก.ย.63 20 ก.ย.63
สายการบิน
รถโค้ช
จำนวน
ราคา
2,599 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ก.ย.63 20 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

18 ก.ย.63 20 ก.ย.63
รถโค้ช
2,599 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ก.ย.63 20 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ