Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ วิถีชีวิต บ้านเกาะจำ กระบี่ 3 วัน 2 คืน

 • เที่ยวชุมชนมุสลิมดั่งเดิม บ้านเกาะปู กระบี่
 • เรียนรู้การเพาะพันธุ์ปู
 • เรียนรู้การทำผ้ามัดย้อม
 • ชมกลุ่มอาชีพเสริมสตร การทอผ้า
 • เรียนรู้การทำปลาเค็ม

ทัวร์ในประเทศ วิถีชีวิต บ้านเกาะจำ กระบี่ 3 วัน 2 คืน

050
ทัวร์ในประเทศ วิถีชีวิต บ้านเกาะจำ กระบี่ 3 วัน 2 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ก.ค.63 - ต.ค.63
การเดินทาง
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวนผู้เข้าชม
101 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
2,990 บาท
แผนการเดินทาง
บ้านเกาะปู

เช้า : รับท่านจากสนามบิน จากนั้นนำท่านทานอาหารพื้นเมืองของคนใต้ขนมจีนร้านโกจ้อย
ร้านขึ้นชื่อของเมืองกระบี่ เพียบพร้อมด้วยผักพื้นบ้านเป็นเครื่องเคียงแบบไม่อั้น จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือบ้านแหลมกรวด ลงเรือโดยสารท้องถิ่นสู่บ้านเกาะปู ถึงท่าเทียบเรือบ้านเกาะปูขึ้นจากเรือ ออกเดินทาง นำท่านไปรับประทานอาหารเที่ยงชีฟู้ดสดๆจากทะเล จากนั้นไปเพาะพันธุ์ปูเพื่อขยายพันธุ์ปล่อยลงสู่ทะเล หลังจากนั้นนำท่านเข้าที่พัก อิสระกับหาดทรายและสายคลื่น

การทำผ้ามัดย้อม - สัมผัสวิถีชีวิตของชาวเกาะ

เช้า : นำท่านเรียนรู้การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติของชุมชน

เที่ยง : นำท่านกลับที่พัก อิสระกับหาดทรายและสายคลื่น หรือ จะไปเก็บหอยชักตีน หอยพง หอยแครง วางไชปูม้า ตกปลาหมึก ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวเกาะ


เงื่อนไข
 • รถตู้ตามโปรแกรม
 • ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 – 3 ท่าน)
 • อาหาร 2 มื้อตามรายการ
 • มัคคุเทศก์ชำนาญงาน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ช่วงเดินทาง
เดินทางทุกวัน ( 1ก.ค.63 - 31ต.ค.63 )
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
2,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
เดินทางทุกวัน ( 1ก.ค.63 - 31ต.ค.63 )
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

เดินทางทุกวัน ( 1ก.ค.63 - 31ต.ค.63 )
ไม่ทราบสายการบิน
2,990 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
เดินทางทุกวัน ( 1ก.ค.63 - 31ต.ค.63 )
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ