Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ สตูล เกาะสวรรค์อันดามัน พักหลีเป๊ะ 5 วัน 2 คืน

ตรัง – สตูล – ท่าเทียบเรือปากบารา – อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ – หาดซันเซ็ท – ถนนคนเดินหลีเป๊ะ

เกาะหินงาม – เกาะไผ่ – เกาะรอกลอย – เกาะราวี – เกาะหินซ้อน – เกาะหลีเป๊ะ

ทัวร์ในประเทศ สตูล เกาะสวรรค์อันดามัน พักหลีเป๊ะ 5 วัน 2 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ สตูล เกาะสวรรค์อันดามัน พักหลีเป๊ะ 5 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
078
ช่วงเวลาเดินทาง
ต.ค.63-ธ.ค.63
การเดินทาง
5 วัน 2 คืน
สายการบิน
รถบัส
จำนวนผู้เข้าชม
133 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ

17.00 น. พร้อมกัน ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และมัคคุเทศก์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

18.00 นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดสตูล โดยรถบัสปรับอากาศ

ตรัง – สตูล – ท่าเทียบเรือปากบารา – อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ – หาดซันเซ็ท – ถนนคนเดินหลีเป๊ะ

06.00 น. เดินทางถึง จังหวัดตรัง มีเวลาให้ท่านล้างหน้า เปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เพื่อเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

08.00 น. เดินทางสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา อ.ละงู จังหวัดสตูล ท่าเรือปากบาราเป็นท่าเรือข้ามฟากที่สำคัญแห่งหนึ่งในเกาะหลีเป๊ะ และเป็นท่าเรือเฟอร์รี่หลักในจังหวัดสตูล และยังทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อไปยังเกาะต่างๆ รวมถึงเกาะตะรุเตา และเกาะบุโหลน ท่าเรือปากบาราเป็นหนึ่งในท่าเรือที่ถูกใช้บริการมากที่สุดในประเทศไทย

10.00 น. เดินทางถึง ท่าเทียบเรือปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล

11.30 น. นำท่านลงเรือสปีดโบ้ท เพื่อออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา ซึ่งอยู่ในทะเลอันดามัน เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย

นำท่านชม เกาะตะรุเตา

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เกาะไข่ ตั้งอยู่ระหว่างเกาะอาดังและเกาะราวี เป็นเกาะที่มีชายหาดสีขาวนวล เหมือนสีไข่ตัดกับน้ำทะเลสีเขียวใสสะอาด

นำท่านเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ เป็นหนึ่งในเกาะที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ แบบกล่อง

เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

17.00 น. นำท่านเดินทางสู่ หาดซันเซ็ท (Sunset Beach)

18.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหลีเป๊ะ ถนนคนเดินและแหล่งช้อปปิ้งยามค่ำคืน

ค่ำ อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การท่องเที่ยว

เกาะหินงาม – เกาะไผ่ – เกาะรอกลอย – เกาะราวี – เกาะหินซ้อน – เกาะหลีเป๊ะ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น. นำท่านเดินทางขึ้น เรือสปีดโบ๊ท เพื่อชมความสวยงามของหมู่เกาะภายในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา
นำท่านขึ้นชม เกาะหินงาม เกาะเล็กๆชายหาดรายล้อมไปด้วยหินสีดำกลมมน ที่เกิดจากแนวหินที่ทับถมใต้ท้องทะเล และเกิดการกัดเซาะตามกาลเวลาจนเป็นหินรูปทรงกลมมน

ชม เกาะไผ่ เกาะเล็กๆ ที่มีอ่าวที่เหมาะกับการดำน้ำ

ชม เกาะรอกลอย เกาะเล็กๆที่มีชายหาดสีขาว น้ำทะเลสีเขียวมรกต และยังมีปะการังที่สมบูรณ์มาก

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน แบบกล่อง

นำท่านชม เกาะราวี เกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ และนกนานาชนิด มีชายหาดสีขาว ทรายละเอียด สามารถเล่นน้ำได้ตลอดชายฝั่ง และยังสามารถดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นได้อีกด้วย

นำท่านถ่ายรูปกับ เกาะหินซ้อน แนวโขดหินกลางทะเลที่ไม่มีชายหาด โดยมีหินก้อนใหญ่รูปทรงสี่เหลี่ยมที่วางซ้อนกันอยู่ โดยที่หินก้อนล่างมีรอยแตกร้าวแต่หินก้อนบนก็หล่นลงมา มองดูคล้ายกับรูปเรือดำน้ำกลางทะเล

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ท่าเทียบเรือปากบารา – วัดพระบรมธาตุไชยา – กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น. นำท่านเช็คเอ้าท์สัมภาระ พร้อมเดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา จ.สตูล

10.30 น. เดินทางถึง ท่าเทียบเรือปากบารา นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดตรัง

กลางวัน อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุไชยาวรมหาวิหาร สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นพุทธสถานแห่งเดียวในประเทศที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของช่างศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยได้อย่างสมบูรณ์ วัดพระบรมธาตุไชยา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ

กรุงเทพฯ

04.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างไกด์นำเที่ยวคอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
ช่วงเดินทาง
21 ต.ค.63 25 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
8,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
21 ต.ค.63 25 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  03 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
  สายการบิน
  รถบัส
  จำนวน
  ราคา
  8,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  03 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   08 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
   สายการบิน
   รถบัส
   จำนวน
   ราคา
   8,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   08 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    21 ต.ค.63 25 ต.ค.63
    รถบัส
    8,999 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    21 ต.ค.63 25 ต.ค.63
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     03 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
     รถบัส
     8,999 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     03 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      08 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
      รถบัส
      8,999 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      08 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       Tags ที่เกี่ยวข้อง
       โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
       • 077
       • รถบัส
       • ต.ค.63 - ธ.ค.63
       • 5 วัน 2 คืน
       • 112 ครั้ง
       เริ่มต้น 5,999 บาท
       ชื่นชอบ