Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ สุพรรณจ๋าฉันรักเธอ One Day Trip

อุทยานมังกรสวรรค์ – วัดป่าเลย์ไลย์วรวิหาร – วัดแค (คุ้มขุนแผน) – สามชุก ตลาดร้อยปี – วัดทับกระดาน

ทัวร์ในประเทศ สุพรรณจ๋าฉันรักเธอ One Day Trip

053
ทัวร์ในประเทศ สุพรรณจ๋าฉันรักเธอ One Day Trip
ช่วงเวลาเดินทาง
ก.ค.63-ธ.ค.63
การเดินทาง
1 วัน 0 คืน
สายการบิน
รถบัส
จำนวนผู้เข้าชม
76 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
999 บาท
แผนการเดินทาง
ปั๊ม ปตท. กม25 (กรุงเทพฯ) - อุทยานมังกรสวรรค์ – วัดป่าเลย์ไลย์วรวิหาร - วัดแค (คุ้มขุนแผน) – สามชุก ตลาดร้อยปี – วัดทับกระดาน

06.30 คณะพร้อมกัน ณ ปั้มปตท. กม.25

07.00 น. ออกเดินทางสู่ สุพรรณบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP 2

09.00 น. เดินทางไปยัง อุทยานมังกรสวรรค์ สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดสุพรรณบุรี สร้างขึ้นในโอกาสที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 20 ปี จุดเด่นที่ถือเป็นไฮไลท์ของตัวจังหวัดคือมังกรใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ในศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

10.15 น. นำท่านเดินทางไปยัง วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดสุพรรณบุรีสันนิษฐานกันว่าวัดแห่งนี้มีอายุราว 1,200 ปี โดยทั่วไปเรียกกันว่า วัดป่า ภายในประดิษฐานหลวงพ่อโต ปางป่าเลไลยก์ มีคำกล่าวกันว่าหากมาสุพรรณบุรีแล้วต้องมาสักการะองค์หลวงพ่อโต

11.30 น. เดินทางสู่ วัดแค เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อปรากฏในวรรณคดีเรื่อง “ขุนช้างขุนแผน” ภายในวัดมีจุดที่น่าสนใจหลากหลายจุด ได้แก่ คุ้มขุนแผน ลักษณะเป็นเรือนไทยแบบภาคกลาง สร้างเพื่อเป็นอุทยานวรรณคดี เป็นการอนุรักษ์ศิลปะทางวรรณกรรม และประวัติศาสตร์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

13.30 น. ออกเดินทางไปยัง สามชุก ตลาดร้อยปี เป็นตลาดจีนโบราณ ผสมผสานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในสมัยอดีต เมื่อ 100 ปีก่อน ถือเป็นแหล่งสำคัญในการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าของจังหวัดสุพรรณบุรี บรรยากาศโดยรอบคงความดั้งเดิมตามวิถีชีวิตสมัยก่อน

15.00 น. นำท่านสู่ ร้านของฝาก เอกชัยสาลี่สุพรรณ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล สินค้าที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสุพรรณบุรี

17.10 น. นำท่านออกเดินทางสู่ วัดทับกระดาน อำเภอสองพี่น้อง เป็นอำเภอบ้านเกิดของคุณพุ่มพวง ดวงจันทร์ นักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว แต่เนื่องจากคุณพุ่มพวงคุ้นเคยกับวัดนี้ตั้งแต่เด็ก จึงมีการเก็บรวบรวมเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ในการร้องเพลง

17.45 น. ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ

19.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น / รถตู้ปรับอากาศ VIP (นำเที่ยวตามรายการ)
 • บริการน้ำดื่ม 1 ขวด/วัน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง

 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 200 บาท

**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าทิป**

ช่วงเดินทาง
25 ก.ค. 63 25 ก.ค. 63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ก.ค. 63 25 ก.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
26 ก.ค. 63 26 ก.ค. 63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
26 ก.ค. 63 26 ก.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
27 ก.ค. 63 27 ก.ค. 63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
27 ก.ค. 63 27 ก.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
28 ก.ค. 63 28 ก.ค. 63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
28 ก.ค. 63 28 ก.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
01 ส.ค.63 01 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
01 ส.ค.63 01 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
02 ส.ค.63 02 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
02 ส.ค.63 02 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
08 ส.ค.63 08 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
08 ส.ค.63 08 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
09 ส.ค.63 09 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ส.ค.63 09 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
12 ส.ค.63 12 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
12 ส.ค.63 12 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
15 ส.ค.63 15 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
15 ส.ค.63 15 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
16 ส.ค.63 16 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
16 ส.ค.63 16 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
22 ส.ค.63 22 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ส.ค.63 22 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
23 ส.ค.63 23 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
23 ส.ค.63 23 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
29 ส.ค.63 29 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
29 ส.ค.63 29 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
30 ส.ค.63 30 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ส.ค.63 30 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
05 ก.ย.63 05 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
05 ก.ย.63 05 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
06 ก.ย.63 06 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
06 ก.ย.63 06 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
12 ก.ย.63 12 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
12 ก.ย.63 12 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
13 ก.ย.63 13 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
13 ก.ย.63 13 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
19 ก.ย.63 19 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
19 ก.ย.63 19 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
20 ก.ย.63 20 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
20 ก.ย.63 20 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
26 ก.ย.63 26 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
26 ก.ย.63 26 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
27 ก.ย.63 27 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
27 ก.ย.63 27 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
03 ต.ค.63 03 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
03 ต.ค.63 03 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
04 ต.ค.63 04 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ต.ค.63 04 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
10 ต.ค.63 10 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ต.ค.63 10 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
11 ต.ค.63 11 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ต.ค.63 11 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
13 ต.ค.63 13 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
13 ต.ค.63 13 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
17 ต.ค.63 17 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ต.ค.63 17 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
18 ต.ค.63 18 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ต.ค.63 18 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

25 ก.ค. 63 25 ก.ค. 63
รถบัส
999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ก.ค. 63 25 ก.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

26 ก.ค. 63 26 ก.ค. 63
รถบัส
999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
26 ก.ค. 63 26 ก.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

27 ก.ค. 63 27 ก.ค. 63
รถบัส
999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
27 ก.ค. 63 27 ก.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

28 ก.ค. 63 28 ก.ค. 63
รถบัส
999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
28 ก.ค. 63 28 ก.ค. 63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

01 ส.ค.63 01 ส.ค.63
รถบัส
999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
01 ส.ค.63 01 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

02 ส.ค.63 02 ส.ค.63
รถบัส
999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
02 ส.ค.63 02 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

08 ส.ค.63 08 ส.ค.63
รถบัส
999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
08 ส.ค.63 08 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

09 ส.ค.63 09 ส.ค.63
รถบัส
999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ส.ค.63 09 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

12 ส.ค.63 12 ส.ค.63
รถบัส
999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
12 ส.ค.63 12 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

15 ส.ค.63 15 ส.ค.63
รถบัส
999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
15 ส.ค.63 15 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

16 ส.ค.63 16 ส.ค.63
รถบัส
999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
16 ส.ค.63 16 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

22 ส.ค.63 22 ส.ค.63
รถบัส
999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ส.ค.63 22 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

23 ส.ค.63 23 ส.ค.63
รถบัส
999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
23 ส.ค.63 23 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

29 ส.ค.63 29 ส.ค.63
รถบัส
999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
29 ส.ค.63 29 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

30 ส.ค.63 30 ส.ค.63
รถบัส
999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ส.ค.63 30 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

05 ก.ย.63 05 ก.ย.63
รถบัส
999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
05 ก.ย.63 05 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

06 ก.ย.63 06 ก.ย.63
รถบัส
999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
06 ก.ย.63 06 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

12 ก.ย.63 12 ก.ย.63
รถบัส
999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
12 ก.ย.63 12 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

13 ก.ย.63 13 ก.ย.63
รถบัส
999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
13 ก.ย.63 13 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

19 ก.ย.63 19 ก.ย.63
รถบัส
999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
19 ก.ย.63 19 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

20 ก.ย.63 20 ก.ย.63
รถบัส
999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
20 ก.ย.63 20 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

26 ก.ย.63 26 ก.ย.63
รถบัส
999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
26 ก.ย.63 26 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

27 ก.ย.63 27 ก.ย.63
รถบัส
999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
27 ก.ย.63 27 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

03 ต.ค.63 03 ต.ค.63
รถบัส
999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
03 ต.ค.63 03 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

04 ต.ค.63 04 ต.ค.63
รถบัส
999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ต.ค.63 04 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

10 ต.ค.63 10 ต.ค.63
รถบัส
999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ต.ค.63 10 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

11 ต.ค.63 11 ต.ค.63
รถบัส
999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ต.ค.63 11 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

13 ต.ค.63 13 ต.ค.63
รถบัส
999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
13 ต.ค.63 13 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

17 ต.ค.63 17 ต.ค.63
รถบัส
999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ต.ค.63 17 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

18 ต.ค.63 18 ต.ค.63
รถบัส
999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ต.ค.63 18 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
 • 023
 • แอร์เอเชีย (AirAsia)
 • ก.ค.63-ธ.ค.63
 • 3 วัน 2 คืน
 • 108 ครั้ง
เริ่มต้น 11,999 บาท
 • 024
 • VETJECT AIR (VZ)
 • เม.ย.63-ต.ค.63
 • 3 วัน 2 คืน
 • 93 ครั้ง
เริ่มต้น 11,999 บาท