Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ สุราษฎร์ธานี No Sea ก็ดีนะ… สุราษฎร์ธานี 4วัน 2คืน

วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร – เขื่อนรัชชประภา – สะพานเเขวนเขาเทพพิทักษ์ (สะพานแขวนเขาพัง)

เนินทรายเหมืองแกะ – เจดีย์ลอยฟ้า – ป่าต้นน้ำบ้านราด – ตลาดบางใบไม้ – ตลาดศาลเจ้า

สุราษฎร์ธานี – ซื้อของฝากร้านร้อยเกาะเซ็นเตอร์

ทัวร์ในประเทศ สุราษฎร์ธานี No Sea ก็ดีนะ… สุราษฎร์ธานี 4วัน 2คืน

052
ทัวร์ในประเทศ สุราษฎร์ธานี No Sea ก็ดีนะ… สุราษฎร์ธานี 4วัน 2คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ก.ค.63-ต.ค.63
การเดินทาง
4 วัน 2 คืน
สายการบิน
รถตู้
จำนวนผู้เข้าชม
90 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
3999 บาท
แผนการเดินทาง
จุดนัดพบปั๊มCaltexงามวงศ์วาน

20.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม Caltex งามวงศ์วาน เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความให้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าและเจลแอลกอฮอล์

วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร - เขื่อนรัชชประภา - สะพานเเขวนเขาเทพพิทักษ์

เช้า เดินทางถึง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นำท่านเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองเสร็จแล้วออกเดินทาง สู่ เขื่อนรัชชประภา หรือเขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย สวยเหมือนสวรรค์บนดิน ฟ้าสวยน้ำใส สวยเหมือนในหนังเลยแหละทุกคนนน เขื่อนรัชชประภานี้โอบล้อมไปด้วยภูเขาหินปูนที่ทอดยาว รูปร่างสวยงาม แปลกตา และเสน่ห์แห่งสีเขียวมรกตนั้นมาจาก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ไปเที่ยวกันที่ สะพานเเขวนเขาเทพพิทักษ์ (หรือชื่อเดิมว่าสะพานแขวนเขาพัง) เป็นอีกจุดเช็คอิน ที่แนะนำให้มาถ่ายรูปเก๋ๆ โพสลงโซเชี่ยล ไฮไลท์ของที่นี่คือสะพานแขวนที่สามารถถ่ายรูปและเห็นพื้นหลังเป็นภูเขารูปหัวใจ

เย็น รับประทานอาหารเย็น

เนินทรายเหมืองแกะ – เจดีย์ลอยฟ้า – ป่าต้นน้ำบ้านราด – ตลาดบางใบไม้ - ตลาดศาลเจ้า

เช้า บริการอาหารเช้า

นำท่านออกเดินทางสู่จุดไฮไลค์ที่หนึ่งได้แก่ เนินทรายเหมืองแกะ แวะถ่ายรูปสวยๆสไตล์ภูเขาทะเลทราย หลังจากนั้นเดินทางสู่ เจดีย์ลอยฟ้า อุทยานธรรมเขานาใน เมื่อมาถึงสุราษฎร์ธานีต้องแวะมาสักการบูชา เนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของเจดีย์ลอยฟ้า พระพุทธศิลาวดี ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย หลังจากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งกันที่ตลาดบางใบไม้ ตลาดน้ำน่ารักๆ ของชาวสุราษฎร์ที่ไม่ควรพลาด กิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ คือการนั่งเรือล่องผ่านอุโมงค์ต้นจากชมคลองร้อยสายซึ่งบรรยากาศดีมาก นอกจากนี้ก็ยังมีอาหารอร่อยๆ และขนมพื้นบ้านอีกมากมาย หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่ที่พัก

สุราษฎร์ธานี – ซื้อของฝากร้านร้อยเกาะเซ็นเตอร์ - กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า

นำท่านแวะซื้อของฝากกันที่ร้านร้อยเกาะเซ็นเตอร์ ที่ร้านมีของฝากขึ้นชื่อมากมายหลายอย่าง ให้ท่ารช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หลังจากนั้นเดินทางต่อ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ


เงื่อนไข
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2ชั้น
 • ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน
 • ค่าที่พัก 2คืน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท หรือแล้วแต่ความประทับใจ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้จัดที่นั่งเท่านั้น โดยจัดสรรที่นั่งตามลำดับการจองพร้อมชำระเงิน

ช่วงเดินทาง
25 ก.ค.63 28 ก.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
3,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ก.ค.63 28 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
3,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

25 ก.ค.63 28 ก.ค.63
รถตู้
3,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ก.ค.63 28 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
รถตู้
3,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
 • 050
 • ไม่ทราบสายการบิน
 • ก.ค.63 - ต.ค.63
 • 3 วัน 2 คืน
 • 95 ครั้ง
เริ่มต้น 2,990 บาท
 • 002
 • แอร์เอเชีย (AirAsia)
 • ก.ค.63 - ส.ค.63
 • 3 วัน 2 คืน
 • 105 ครั้ง
เริ่มต้น 8,999 บาท
 • 023
 • แอร์เอเชีย (AirAsia)
 • ก.ค.63-ธ.ค.63
 • 3 วัน 2 คืน
 • 109 ครั้ง
เริ่มต้น 11,999 บาท