Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ สุราษฎร์ธานี ขอพรไอ้ไข่ ณ เมืองคอน (นอนเขื่อนเชียวหลาน) 3 วัน 1 คืน

 • สะพานแขวนเขาพัง – ท่าเทียบเรือเขื่อนรัชชประภา – เขาสามเกลอ – สิชล – วัดเจดีย์ – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ)

ทัวร์ในประเทศ สุราษฎร์ธานี ขอพรไอ้ไข่ ณ เมืองคอน (นอนเขื่อนเชียวหลาน) 3 วัน 1 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ สุราษฎร์ธานี ขอพรไอ้ไข่ ณ เมืองคอน (นอนเขื่อนเชียวหลาน) 3 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์
110
ช่วงเวลาเดินทาง
ต.ค.63 - ธ.ค.63
การเดินทาง
3 วัน 1 คืน
สายการบิน
รถบัส
จำนวนผู้เข้าชม
43 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
4,499 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ

19.00 : พร้อมกัน ณ สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ตลิ่งชัน โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และมัคคุเทศก์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

20.00 : นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยโดยรถบัสปรับอากาศ

สุราษฎร์ธานี – สะพานแขวนเขาพัง – ท่าเทียบเรือเขื่อนรัชชประภา – เขาสามเกลอ

06.00 : เดินทางถึง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเวลาให้ท่านล้างหน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เพื่อเดินทางสู่ ท่าเรือดอนสัก

เช้า : บริการอาหารเช้า แบบ Set Box นำท่านเดินทางสู่ สะพานแขวนเขาพัง หรือสะพานแขวนบ้านเขาพิทักษ์ ตั้งอยู่ทางด้านหลังวัดเขาพัง เป็นสะพานสลิงขนาดไม่ใหญ่มากพาดผ่านแม่น้ำสายเล็กๆจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือเขื่อนรัชชประภา หรือเขื่อนเชี่ยวหลาน นำท่านเช็คอิน พร้อมเปลี่ยนบรรยากาศนั่งเรือ เพื่อเดินทางเข้าสู่ที่พัก ระหว่างทางท่านจะพบกับทิวทัศน์ เขาสามเกลอ เทือกเขาหินปูนยอดเขาแหลมสูงสลับซับซ้อน 3 ลูกตระหง่านเรียงกัน ตัดกับน้ำสีเขียวใสสะอาด จนได้รับสมญานามว่า กุ้ยหลินเมืองไทย

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในรีสอร์ท

… : อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยและดื่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติโดยรอบ สนุกสนานกับกิจกรรมภายในรีสอร์ท อาทิเช่น พายเรือคายัค, เล่นน้ำด้านหน้าแพ ฯลฯ

เย็น : บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในรีสอร์ท

ท่าเทียบเรือเขื่อนรัชชประภา – สิชล – วัดเจดีย์ – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) – กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 : เก็บสัมภาระ พร้อมทำการเช็คเอ้าท์ เพื่อกลับสู่ ท่าเทียบเรือเขื่อนเชี่ยวหลาน

10.00 : เดินทางถึง ท่าเทียบเรือเขื่อนรัชชประภา นำท่านเดินทางสู่ อ.สิชล จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านออกเดินทางสู่ นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ หรือไอ้ไข่วัดเจดีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นวัดซึ่งมีตำนานเด็กวัดที่ชื่อไอ้ไข่ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ด้วยชื่อเสียงด้านการขอโชคลาภ การทำมาค้าขาย ทำให้ชาวบ้านศรัทธาและมีความเชื่อต่อวัดเจดีย์ไอ้ไข่ นำท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) เดิมชื่อ วัดคงคาล้อม แต่เดิมเป็นวัดร้างจนชาวบ้านขุดพบชิ้นส่วนของพระพุทธรูปหลวงพ่อประธาน จึงบูรณะและสร้างเป็นวัดยางใหญ่จนถึงปัจจุบัน

เย็น ; อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

23.50 : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท/ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ

** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**
ช่วงเดินทาง
30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
4,499 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
  สายการบิน
  รถบัส
  จำนวน
  ราคา
  4,499 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
   สายการบิน
   รถบัส
   จำนวน
   ราคา
   4,499 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
    สายการบิน
    รถบัส
    จำนวน
    ราคา
    4,499 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     10 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
     สายการบิน
     รถบัส
     จำนวน
     ราคา
     4,499 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     10 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      30 ธ.ค.63 01 ม.ค.64
      สายการบิน
      รถบัส
      จำนวน
      ราคา
      5,499 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      30 ธ.ค.63 01 ม.ค.64
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
       รถบัส
       4,499 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
        รถบัส
        4,499 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
         รถบัส
         4,499 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
          รถบัส
          4,499 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           10 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
           รถบัส
           4,499 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           10 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            30 ธ.ค.63 01 ม.ค.64
            รถบัส
            5,499 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            30 ธ.ค.63 01 ม.ค.64
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             Tags ที่เกี่ยวข้อง
             โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
             ชื่นชอบ