Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย ดำน้ำเกาะเต่า เกาะนางยวน ขอพรไอ้ไข่ 4 วัน 2 คืน

เกาะสมุย – พระใหญ่เกาะฟาน – หินตาหินยาย – น้ำตกหน้าเมือง – หาดเฉวง – เกาะนางยวน – เกาะเต่า – วัดเจดีย์ – วัดพระบรมธาตุไชยา

ทัวร์ในประเทศ สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย ดำน้ำเกาะเต่า เกาะนางยวน ขอพรไอ้ไข่ 4 วัน 2 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย ดำน้ำเกาะเต่า เกาะนางยวน ขอพรไอ้ไข่ 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
111
ช่วงเวลาเดินทาง
ธ.ค.63
การเดินทาง
4 วัน 2 คืน
สายการบิน
รถตู้
จำนวนผู้เข้าชม
41 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ

19.00 : พร้อมกัน ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และมัคคุเทศก์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

20.00 : นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรถตู้

สุราษฎร์ธานี – ท่าเรือดอนสัก – ขึ้นเรือซีทรานส์เฟอร์รี่สู่เกาะสมุย – เกาะสมุย – พระใหญ่เกาะฟาน – หินตาหินยาย – น้ำตกหน้าเมือง – หาดเฉวง

06.00 : เดินทางถึง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเวลาให้ท่านล้างหน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เพื่อเดินทางสู่ ท่าเรือดอนสัก

เช้า : บริการอาหารเช้า แบบ Set Box 

07.00 : เดินทางสู่ ท่าเรือดอนสัก ท่าเรือหลักที่มีเรือเฟอร์รี่ให้บริการรับส่งผู้โดยสารเพื่อเดินทางสู่เกาะภายในอ่าวไทย อาทิเช่น เกาะสมุย, เกาะราชา, เกาะพะงัน เป็นต้น

08.00 : เดินทางถึง ท่าเรือดอนสัก ให้ท่านเปลี่ยนบรรยากาศ ขึ้นเรือซีทรานเฟอร์รี่ เพื่อมุ่งหน้าสู่ เกาะสมุย เกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศรองจากเกาะภูเก็ต และเกาะช้าง ได้รับการขนานนามให้เป็น “เกาะสวรรค์กลางอ่าวไทย”

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรอบเวลาเรือเฟอร์รี่ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

10.00 : เดินทางถึง เกาะสมุย นำท่านไปสักการะ พระใหญ่เกาะฟาน หรือพระพุทธโคดม สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2515 เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ประดับด้วยกระเบื้องสีเหลืองทองทั้งองค์ ขนาดหน้าตักกว้าง 5 วา 9 นิ้ว สูง 12 เมตร นับเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ และเป็นที่เคารพสักการะชาวสมุยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่ หินตาหินยาย ตั้งอยู่ในบริเวณหาดละไม เป็นโขดหินรูปร่างแปลกประหลาด นำท่านชม น้ำตกหน้าเมือง น้ำตกขนาดกลางบนเกาะสมุย มีความสูง 15 เมตร มีสายน้ำไหลลงมาตลอดทั้งปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดเฉวง ชายหาดยอดนิยมอันดับหนึ่งของเกาะสมุย

เย็น : อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การท่องเที่ยว           

สมุย – เกาะนางยวน – เกาะเต่า

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 : พร้อมกัน ณ ล็อบบี้ของโรงแรม เพื่อนำท่านเดินทางสู่ เกาะนางยวน

09.00  : นำท่านออกเดินทางโดยสปีดโบ๊ท เพื่อมุ่งหน้าสู่ เกาะนางยวน เกาะขนาดเล็ก 3 เกาะที่เชื่อมต่อกันด้วยสันทรายสีขาวจนก่อให้เกิดเป็นทะเลแหวกและชายหาด 3 แห่ง

10.30 : เดินทางถึง เกาะนางยวน อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น หรือเลือกเดินเท้าขึ้นชมจุดชมวิวเกาะนางยวน ใช้เวลาประมาณ 10 นาที

12.00 : ได้เวลาพอสมควร นำท่านออกเดินทางสู่ เกาะเต่า เกาะเล็กๆ กลางอ่าวไทย มีลักษณะเป็นเม็ดถั่วเว้าเป็นอ่าวซึ่งมีอยู่มากมายถึง 11 อ่าว 10 แหลม นับเป็นเกาะที่มีจุดดำน้ำสวยที่สุด ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ จากนั้นอิสระให้ท่าน ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นชมความสวยงามของหมู่ปะการัง และเหล่าสัตว์น้ำใต้ท้องทะเล ตามอัธยาศัย

15.00 : ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เกาะสมุย เพื่อเดินทางกลับสู่ที่พัก

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

สมุย – ท่าเรือหน้าทอน – ขึ้นเรือซีทรานส์เฟอร์รี่เพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือดอนสัก – วัดเจดีย์ – วัดพระบรมธาตุไชยา – กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00 : นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือหน้าทอน เพื่อให้ท่าน ขึ้นเรือซีทรานเฟอร์รี่ กลับสู่ท่าเรือดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

10.30 : เดินทางถึง ท่าเรือดอนสัก นำท่านออกเดินทางสู่ นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ หรือไอ้ไข่วัดเจดีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นวัดซึ่งมีตำนานเด็กวัดที่ชื่อไอ้ไข่ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ด้วยชื่อเสียงด้านการขอโชคลาภ การทำมาค้าขาย ทำให้ชาวบ้านศรัทธาและมีความเชื่อต่อวัดเจดีย์ไอ้ไข่

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุไชยาวรมหาวิหาร

เย็น : อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

23.50 : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท/ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ

** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**
ช่วงเดินทาง
03 ธ.ค.63 05 ธ.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
8,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
03 ธ.ค.63 05 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
  สายการบิน
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  8,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   05 ธ.ค.63 08 ธ.ค.63
   สายการบิน
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   8,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   05 ธ.ค.63 08 ธ.ค.63
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    09 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
    สายการบิน
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    8,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    09 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     10 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
     สายการบิน
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     8,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     10 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      17 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
      สายการบิน
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      8,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      17 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       24 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
       สายการบิน
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       10,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       24 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        29 ธ.ค.63 01 ม.ค.64
        สายการบิน
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        10,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        29 ธ.ค.63 01 ม.ค.64
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         30 ธค.63 02 ม.ค.64
         สายการบิน
         รถตู้
         จำนวน
         ราคา
         10,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         30 ธค.63 02 ม.ค.64
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          03 ธ.ค.63 05 ธ.ค.63
          รถตู้
          8,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          03 ธ.ค.63 05 ธ.ค.63
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
           รถตู้
           8,999 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            05 ธ.ค.63 08 ธ.ค.63
            รถตู้
            8,999 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            05 ธ.ค.63 08 ธ.ค.63
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             09 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
             รถตู้
             8,999 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             09 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              10 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
              รถตู้
              8,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              10 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               17 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
               รถตู้
               8,999 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               17 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                24 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
                รถตู้
                10,999 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                24 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 29 ธ.ค.63 01 ม.ค.64
                 รถตู้
                 10,999 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 29 ธ.ค.63 01 ม.ค.64
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  30 ธค.63 02 ม.ค.64
                  รถตู้
                  10,999 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  30 ธค.63 02 ม.ค.64
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   Tags ที่เกี่ยวข้อง
                   โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
                   • Package11
                   • ไม่ทราบสายการบิน
                   • ต.ค.63 - ต.ค.64
                   • 1 วัน 0 คืน
                   • 123 ครั้ง
                   เริ่มต้น 1,290 บาท
                   • 083
                   • รถตู้
                   • ต.ค.63 - ธ.ค.63
                   • 4 วัน 2 คืน
                   • 98 ครั้ง
                   เริ่มต้น 4,999 บาท
                   ชื่นชอบ