Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ สุโขทัย พิษณุโลก อุทยานประวัติศาสตร์ 2 วัน 1 คืน

ย้อนร้อยประวัติศาสตร์ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมล้ำค่า อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ไหว้พระขอพรวัดพิพัฒิน์มงคล วัดศรีชุมพร วัดช้างล้อม วัดสะพานหิน และสักการะวัดดัง วัดพระพุทธชินราช วัดนางพญา วัดราชบูรณะ เช็คอินคาเฟ่ชิคๆ เดอ มาลา ลิ้มลองอาหารขึ้นชื่อ “ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย”

ทัวร์ในประเทศ สุโขทัย พิษณุโลก อุทยานประวัติศาสตร์ 2 วัน 1 คืน

085
ทัวร์ในประเทศ สุโขทัย พิษณุโลก อุทยานประวัติศาสตร์ 2 วัน 1 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ต.ค.63 - ธ.ค.63
การเดินทาง
2 วัน 1 คืน
สายการบิน
รถตู้
จำนวนผู้เข้าชม
32 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
2,999 บาท
แผนการเดินทาง
ปั้มน้ำมัน ปตท. วิภาวดีขาออก – จังหวัดสุโขทัย – วัดพิพัฒน์มงคล – คาเฟ่ เดอ มาลา (DE MALA CAFÉ & RESTAURANT) – วัดศรีชุม – วัดช้างล้อม – พิพิธภัฑณสถานแห่งชาติรามคำแหง – อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ชมพระอาทิตย์ตกดิน

6.00 : พร้อมกัน ณ ปั้มน้ำมัน ปตท. วิภาวดีขาออก

06.30 : นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดสุโขทัย เป็นจังหวัดที่นับได้ว่าเป็นมรดกโลก แหล่งประวัติศาสตร์สำคัญของชาติ แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม
นำท่านเช็คอิน คาเฟ่ เดอ มาลา (DE MALA CAFÉ & RESTAURANT)

เที่ยง : บริการอาหาร กลางวัน นำท่านเดินทางสู่ วัดพิพัฒน์มงคล ณ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัด แต่เดิมเป็นวัดร้างกลางทุ่งนา สันนิษฐานว่าเป็นวัดมาก่อนประมาณ 700 ปี ไม่ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ได้พบเพียงรากฐานอุโบสถ เจดีย์โบราณ ซึ่งจมอยู่ใต้พื้นดินลึกลงไปประมาณ 1.50 เมตร ตรงใจกลางวัด ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับตัวเมืองสุโขทัย นำท่านชม วัดศรีชุม เป็นศาสนโบราณสถานแห่งหนึ่งในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย นำท่านชม วัดช้างล้อม เป็นวัดนอกเขตกำแพงเมือง เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง

นำท่านชม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ครอบคลุมพื้นที่โบราณสถานกรุงสุโขทัยศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรสุโขทัยซึ่งมีอำนาจ อยู่บริเวณภาคเหนือ ตอนล่างของประเทศไทยในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18-19

เย็น : บริการอาหารค่ำ

วัดสะพานหิน – ชมพระอาทิตย์ขึ้น – จังหวัดพิษณุโลก – วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระพุทธชินราช) – วัดนางพญา – วัดราชบูรณะ – กรุงเทพฯ

05.00 : นำท่านเข้าสู่ วัดตะพานหิน หรือ วัดสะพานหิน ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น ตั้งอยู่นอกเขตกำแพงเมืองเก่าสุโขทัยทางทิศตะวันตก โดยอยู่ในเขตอรัญวาสี หรือเขตวัดป่า

07.00 : กลับเข้าโรงแรม เพื่อรับประทานอาหารเช้า เตรียมตัวเดินทาง เก็บสัมภาระ

เช้า : บริการอารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดพิษณุโลก นำท่านเดินทางสู่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) ตั้งอยู่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นำท่านเข้าสู่ วัดนางพญา นำท่านเข้าสู่ วัดราชบูรณะ วัดเก่าแก่ในจังหวัดพิษณุโลกที่อาจจะมีชื่อเหมือนกับวัดเก่าแก่ในจังหวัดต่างๆ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน

14.00 : ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

20.00 : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างไกด์นำเที่ยวคอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 200 บาท

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
03 ต.ค.63 04 ต.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
2,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
03 ต.ค.63 04 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
10 ต.ค.63 11 ต.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
2,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ต.ค.63 11 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
17 ต.ค.63 18 ต.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
2,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ต.ค.63 18 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
23 ต.ค.63 24 ต.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
3,199 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
23 ต.ค.63 24 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
24 ต.ค.63 25 ต.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
3,199 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
24 ต.ค.63 25 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
07 พ.ย.63 08 พ.ย.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
2,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
07 พ.ย.63 08 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
14 พ.ย.63 15 พ.ย.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
2,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
14 พ.ย.63 15 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
21 พ.ย.63 22 พ.ย.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
2,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
21 พ.ย.63 22 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
28 พ.ย.63 29 พ.ย.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
2,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
28 พ.ย.63 29 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
05 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
3,199 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
05 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
12 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
2,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
12 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
19 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
2,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
19 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
26 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
2,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
26 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
31 ธ.ค.63 01 ม.ค.64
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
3,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
31 ธ.ค.63 01 ม.ค.64
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

03 ต.ค.63 04 ต.ค.63
รถตู้
2,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
03 ต.ค.63 04 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

10 ต.ค.63 11 ต.ค.63
รถตู้
2,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ต.ค.63 11 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

17 ต.ค.63 18 ต.ค.63
รถตู้
2,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ต.ค.63 18 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

23 ต.ค.63 24 ต.ค.63
รถตู้
3,199 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
23 ต.ค.63 24 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

24 ต.ค.63 25 ต.ค.63
รถตู้
3,199 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
24 ต.ค.63 25 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

07 พ.ย.63 08 พ.ย.63
รถตู้
2,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
07 พ.ย.63 08 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

14 พ.ย.63 15 พ.ย.63
รถตู้
2,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
14 พ.ย.63 15 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

21 พ.ย.63 22 พ.ย.63
รถตู้
2,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
21 พ.ย.63 22 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

28 พ.ย.63 29 พ.ย.63
รถตู้
2,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
28 พ.ย.63 29 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

05 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
รถตู้
3,199 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
05 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

12 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
รถตู้
2,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
12 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

19 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
รถตู้
2,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
19 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

26 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
รถตู้
2,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
26 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

31 ธ.ค.63 01 ม.ค.64
รถตู้
3,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
31 ธ.ค.63 01 ม.ค.64
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
 • 057
 • ไม่ทราบสายการบิน
 • ก.ค.63 - ต.ค.63
 • 2 วัน 1 คืน
 • 257 ครั้ง
เริ่มต้น 988 บาท
 • 043
 • รถตู้
 • ก.ค.63-ส.ค.63
 • 1 วัน 0 คืน
 • 89 ครั้ง
เริ่มต้น 1699 บาท