Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ หัวหิน ฟินเฟอร์ 2 วัน 1 คืน

#สวนน้ำ VANA NAVA  #นาวีภิรมย์ #ชมป่าโกงกางอายุร้อยปี
#ล่องเรือชมวิถีชุมชน #ชาวประมงปากน้ำปราณ #โรงแรม4ดาว

ทัวร์ในประเทศ หัวหิน ฟินเฟอร์ 2 วัน 1 คืน

046
ทัวร์ในประเทศ หัวหิน ฟินเฟอร์ 2 วัน 1 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ก.ค.63 - ต.ค.63
การเดินทาง
2 วัน 1 คืน
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวนผู้เข้าชม
158 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
1,150 บาท
แผนการเดินทาง
สนุกลืมโลกที่สวนน้ำ Vana Nava

………. : รอต้อนรับทุกท่านที่ สวนน้ำแห่งความสนุก Vana Nava (โปรดแสดง voucherกับเจ้าหน้าที่ ที่ห้องจำหน่ายบัตร)

12.00 : บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหารภายในสวนน้ำ Vana Nava

16.00 : เชิญท่านเช็คอินเพื่อเข้าพักที่ โรงแรม Wora Wana 4* (เขาตะเกียบ) http://www.worawana.com/ (โปรดแสดง voucher แก่เจ้าหน้าที่โรงแรม)

17.00 : บริการอาหารเย็น (มื้อที่2) ที่ นาวีภิรมย์ สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย

ท่องเที่ยววิถีชุมชนชาวประมงปากน้ำปราณ ชมป่าโกงกางอายุร้อยปี

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00-10.00) จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

09.00 : ชาวประมงชุมชนหมู่บ้านคลองเก่ายินดีต้อนรับและนำท่านล่องเรือชมวิถีชุมชนชาวประมงปากน้ำปราณ ชมป่าโกงกางอายุร้อยปี อุดหนุนสินค้าของฝากจากทะเล “หมึกไข่แดดเดียว” ให้ท่านได้ลองลิ้มชิมรสและซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน (โปรดตรวจสอบรอบการล่องเรือใน voucher ของท่านซึ่งจะมีตั้งแต่รอบ 09.00-15.00 น.)

12.00 : เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)


เงื่อนไข
  • ค่าอาหาร 3 มื้อตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าห้องพัก (2-3ท่าน/ห้อง)ตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าเรือรับ/ส่งตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าเข้าสวนน้ำพร้อมอาหารกลางวันที่วานานาวา
  • ประกันอุบัติเหตุ เงื่อนไขตามกรมธรรม์
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

กรณีนั่งโต๊ะอาหารไม่เต็ม 10 ท่าน/โต๊ะ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคือ

  • 9 ท่านเพิ่มท่านละ 50 บาท, 8 ท่านเพิ่มท่านละ 100 บาท, 7 ท่านเพิ่มท่านละ 150 บาท
  • 6 ท่านเพิ่มท่านละ 200 บาท, 5 ท่านเพิ่มท่านละ 300 บาท, 4 ท่านเพิ่มท่านละ 500 บาท

*กรณีรับประทานอาหารไม่หมด ทางร้านอาหารขอสงวนสิทธิ์งดบริการใส่กล่องหรือห่อกลับ

ช่วงเดินทาง
เดินทางได้ทุกวัน (1ก.ค.63 - 31ต.ค.63 )
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
1,150 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
เดินทางได้ทุกวัน (1ก.ค.63 - 31ต.ค.63 )
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

เดินทางได้ทุกวัน (1ก.ค.63 - 31ต.ค.63 )
ไม่ทราบสายการบิน
1,150 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
เดินทางได้ทุกวัน (1ก.ค.63 - 31ต.ค.63 )
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ