Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ หินสามวาฬ-ภูทอก-น้ำตกถ้ำพระ-บึงโขงหลง-ถ้ำนาคา 5 วัน 2 คืน

 • วัดโพธิ์ชัย
 • วัดอาฮงศิลาวาส
 • น้ำตกถ้ำพระ
 • ถ้ำนาคา
 • บึงโขงหลง
 • ศาลปู้อือลือ
 • วัดสว่างวารี
 • ป่าสงวนแห่งชาติภูสิงห์
 • จุดชมวิวหินสามวาฬ
 • วัดเจติยาคีรีวิหาร(ภูทอก)
 • วัดถ้ำศรีธน
 • ตลาดอินโดจีนท่าเสด็จ

ทัวร์ในประเทศ หินสามวาฬ-ภูทอก-น้ำตกถ้ำพระ-บึงโขงหลง-ถ้ำนาคา 5 วัน 2 คืน

015
ทัวร์ในประเทศ หินสามวาฬ-ภูทอก-น้ำตกถ้ำพระ-บึงโขงหลง-ถ้ำนาคา 5 วัน 2 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ส.ค.63
การเดินทาง
5 วัน 2 คืน
สายการบิน
รถโค้ช
จำนวนผู้เข้าชม
758 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
4,999 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพมหานคร – หนองคาย
16.00 : พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ สวนลมพินี ฝั่งตรงข้าม รพ.จุฬา ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่

17.00 : นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ บริการอาหารค่ำ1 (SET BOX) บนรถ พร้อมรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากไกด์อารมณ์ดี อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
หนองคาย-วัดโพธิ์ชัย-วัดอาฮงศิลาวาส-น้ำตกถ้ำพระ
06.00 : อรุณสวัสดิ์ ณ จ.หนองคาย ให้ท่านทำธุระส่วนตัว จากนั้น บริการอาหารเช้า ที่ โรงแรมอัศวรรณ

07.00 : หลังอาหาร นำท่านสักการะ หลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองชาวหนองคาย ณ วัดโพธิ์ชัย ( วัดอารามหลวง) จากนั้นเดินทางสู่ จังหวัดบึงกาฬ ระหวางทางแวะ วัดอาฮงศิลาวาส นำท่านชม แก่งอาฮง เป็นแก่งหินกลางลำน้ำโขง บริเวณหน้าวัดอาฮงศิลาวาสจุดนี้ ถือว่าเป็นจุดที่แม่น้ำโขงมีความลึกที่สุด ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็น "สะดือแม่น้ำโขง" นำทุกเก็บภาพความประทับใจ

12.00 : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย :จากนั้นนำท่านสู่ น้ำตกถ้ำพระ โดยระหว่างทางนั่งรถจะเห็นความอลังการของน้ำตกได้แต่ไกล จนเดินทางมาถึงท่าเรือ นำท่านลงเรือลัดเลาะไปตามลำคลองที่ใสสะอาด สองข้างทางเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์

18.00 : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
ถ้ำนาคา-บึงโขงหลง-ศาลปู้อือลือ-วัดสว่างวารี-ถนนคนเดิน
07.00 :บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 : นำทุกท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำชัยมงคล" ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา นำท่านเดินผ่านบันไดพญานาคจากเชิงภูลังกา ผ่านผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติ จนถึง ถ้ำนาคา สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดบึงกาฬ นำทุกท่านเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บึงโขงหลง

12.30 : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย : หลังอาหารนำท่านชม บึงโขงหลง เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์นก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลปู่อือลือนาคราช พญานาคผู้ถูกสาบแห่งบึงโขงหลง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดสว่างวารี นำท่านกราบขอพรจาก พระพุทธนิมิตฤทธิ์ฤๅชา ที่เป็นที่เคารพของชาวบึงโขงหลง เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

18.00 :นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินริมโขงบึงกาฬ เลือกชิมอาหารท้องถิ่นอิสระ พร้อมเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศ

20.00 : เหมาะสมกับเวลำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก ราตรีสวัสดิ์
ป่าสงวนแห่งชาติภูสิงห์-จุดชมวิวหินสามวาฬ-วัดเจติยาคีรีวิหาร(ภูทอก)-วัดถ้ำศรีธน-ตลาดอินโดจีนท่าเสด็จ
05.00 : ปลุกท่านยามเช้า

05.30 : นำท่านเดินทางสู่ ป่าสงวนแห่งชาติภูสิงห์

06.00 : ถึงที่ทำการ ภูสิงห์ นำท่านเปลี่ยนเป็น รถท้องถิ่น จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ จุดชมวิวหินสามวาฬ หินสามวาฬ มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน มีอายุประมาณ 75 ล้านปี จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ณ จุดชมวิวผาถ้ำฤาษี จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังจุด กำแพงภูสิงห์ หินที่มีลักษณะคล้ายกำแพงที่ถูกธรรมชาติสร้างขึ้น ก่อนอำลาภูสิงห์ นำท่านกราบ หลวงพ่อพระสิงห์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของภูสิงห์ ณ ลานสิงห์หมอบ ซึ่งมีก้อนหินลักษณะคล้ายสิงห์กำลังหมอบอยู่ จากนั้นท่านกลับสู่รถโค้ชปรับอากาศ

07.30 : เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก บริการอาหารเช้า7 ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารให้ท่านทำธุระส่วนตัว

09.00 : อำลาที่พัก นำท่านเดินทางสู่ ภูทอก เป็นภูเขาหินทรายที่มี วัดเจติยาคีรีวิหาร ของพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ ตั้งอยู่เชิงเขา และมีสะพานไม้สร้างวนเวียนขึ้นไปสู่ยอดเขารวม 7 ชั้น

12.30 : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย : อำลาจังหวัด บึงกาฬ นำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำศรีธน หรือวัดสว่างอารมณ์ หรืออีกชื่อหนึ่งคือวัดถ้ำสี ที่นี่เป็นจุดท่องเที่ยวตามแนววิถีพุทธ นำท่านชม จุดชมวิว 360 องศา ทางวัดมีให้เลือกความสูง 3 ระดับ บนโบสถ์ที่ตั้งอยู่บนโขดหินขนาดใหญ่ ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระใส จำลอง สามารถมองเห็น สระน้ำ ทัศนียภาพโดยรอบ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดอินโดจีนท่าเสด็จ ให้อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มีร้านค้าตั้งเรียงรายนับร้อยร้าน อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวซื้อสินค้า

18.00 : นำท่านเดินทางกลับสู่ที่หมาย พักผ่อนอิสระบนรถโค้ชปรับอากาศหรือสนุกกับกิจกรรมต่างๆบนรถ
กรุงเทพมหานคร
05.00 : ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • รถโค้ชปรับอากาศ
 • อาหารตามรายการ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 • ที่พักที่ จ. บึงกาฬ 2 คืน โรงแรม ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า ปรับอากาศห้องละ 2 – 3 ท่าน
 • มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆที่ระบุภายในโปรแกรม
 • วงเงินประกันชีวิต 1,000,000  บาท ,อุบัติเหตุ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม(กรณีต้องการใบเสร็จ) ,
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ ท่านละ รวม 500 บาทต่อท่าน                

มาตรการการบริการบนรถบริการ

 • สมาชิกต้องใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง ทาง บริษัท แจก Face Shield ให้สำหรับลูกค้า ในกรณีถ้าอยู่บนรถแล้วใส่หน้ากากแล้วหายใจไม่สะดวก   แจกผ้าเปียกแอลกอฮอล์ให้ทุกท่าน(1ชิ้น10แผ่น)  แจกผ้ากรองอากาศสำหรับหน้ากาก(3แผ่น วันละแผ่น)
 • ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์
 • บนรถ สมาชิกต้องนั่งเว้นระยะ โดยนั่งตัวเว้นตัว และงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
 • ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว
 • กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม  ต.๘-คค (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน  เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้  จนท.บริการบนรถบริการ)
 • น้ำดื่ม/น้ำเปล่า  แจกให้วันละ 1 ขวด
 • ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ
 • เมื่อรถจอดแวะปั้มน้ำมัน  ทุกท่านต้องลงจากรถ  เพื่อพนักงานขับรถปิดทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค
ช่วงเดินทาง
09 ต.ค.63 13 ต.ค.63
สายการบิน
รถโค้ช
จำนวน
ราคา
4999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ต.ค.63 13 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

09 ต.ค.63 13 ต.ค.63
รถโค้ช
4999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ต.ค.63 13 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ