Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย 3 วัน 1 คืน

สายมูห้ามพลาด!! เยือนคำชะโนดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนพญานาค เมนูพิเศษ!! แหนมเนืองรสเด็ด

ทัวร์ในประเทศ อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย 3 วัน 1 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย 3 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์
087
ช่วงเวลาเดินทาง
ต.ค.63 - ธ.ค.63
การเดินทาง
3 วัน 1 คืน
สายการบิน
รถบัส
จำนวนผู้เข้าชม
111 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
2,999 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ

22.00 : พร้อมกัน ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย) จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดอุดรธานี

อุดรธานี - เกาะคำชะโนด - วัดโพธิสมภรณ์ - พิพิธภัณฑ์เมืองอุดร - ถนนคนเดิน

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางไปยัง เกาะคำชะโนด เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และดินแดนลี้ลับ จุดเชื่อมต่อระหว่างเมืองบาดาลและโลกมนุษย์ สถานที่แห่งนี้ปรากฏในตำนานพื้นบ้านที่เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาคราชปู่ศรีสุทโธ และองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และสิ่งลี้ลับต่างๆเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจรวมศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบน

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูแหนมเนือง จากนั้นเดินทางไปสักการะ วัดโพธิสมภรณ์ เป็นพระอารามหลวง ที่ตำบลหมากแข้ง มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ นำท่านเดินทางไปยัง พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี อาคารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล แบบยุโรป ถนนคนเดิน Udoncity Walking Street
** เพื่อความเพลิดเพลินในการท่องเที่ยว ให้ท่านอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย **

วัดป่าภูก้อน - หนองคาย - วัดผาตากเสื้อ - SKYWALK - วัดโพธิ์ชัย - ตลาดท่าเสด็จ - แวะซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
นำท่านเดินทางไป หนองคาย (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านไปยัง วัดผาตากเสื้อ และ SKYWALK เป็นวัดที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) จากเดิมชื่อ “วัดผีผิว” เนื่องจากวัดนี้เคยใช้เป็นที่เผาผีหรือเผาศพ และว่ากันว่ามีผีดุ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดโพธิ์ชัย ในสมัยรัตนโกสินทร์แล้วจึงยกฐานะขึ้นมาเป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2524 ปัจจุบันเป็นสถานที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อพระใส” นำท่านแวะซื้อของฝาก ณ ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน

13.00 : นำท่านเดินทางออกจาก หนองคาย

17.30 : นำท่าน แวะซื้อของฝากและอิสระรับประทานอาหารค่ำ

20.30 : เดินทางถึง ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย) โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่ารถบัส VIP (42 ที่นั่ง) นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพัก
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อ นการใช้บริการ)
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
11 ต.ค.63 13 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
2,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ต.ค.63 13 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  23 ต.ค.63 25 ต.ค.63
  สายการบิน
  รถบัส
  จำนวน
  ราคา
  2,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  23 ต.ค.63 25 ต.ค.63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
   สายการบิน
   รถบัส
   จำนวน
   ราคา
   2,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
    สายการบิน
    รถบัส
    จำนวน
    ราคา
    2,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     09 ธ.ค.63 11 ธ.ค.63
     สายการบิน
     รถบัส
     จำนวน
     ราคา
     2,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     09 ธ.ค.63 11 ธ.ค.63
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      30 ธ.ค.63 01 ม.ค.64
      สายการบิน
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      3,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      30 ธ.ค.63 01 ม.ค.64
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       11 ต.ค.63 13 ต.ค.63
       รถบัส
       2,999 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       11 ต.ค.63 13 ต.ค.63
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        23 ต.ค.63 25 ต.ค.63
        รถบัส
        2,999 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        23 ต.ค.63 25 ต.ค.63
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
         รถบัส
         2,999 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
          รถบัส
          2,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           09 ธ.ค.63 11 ธ.ค.63
           รถบัส
           2,999 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           09 ธ.ค.63 11 ธ.ค.63
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            30 ธ.ค.63 01 ม.ค.64
            รถตู้
            3,999 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            30 ธ.ค.63 01 ม.ค.64
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             Tags ที่เกี่ยวข้อง
             โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
             ชื่นชอบ