Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ อุดรธานี คำชะโนด ทะเลบัวแดง วัดป่าภูก้อน 2 วัน 1 คืน

เกาะคำชะโนด – ถนนคนเดินอุดรธานี – ทะเลบัวแดง – บ้านนาคาเฟ่ – วัดป่าภูก้อน

ทัวร์ในประเทศ อุดรธานี คำชะโนด ทะเลบัวแดง วัดป่าภูก้อน 2 วัน 1 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ อุดรธานี คำชะโนด ทะเลบัวแดง วัดป่าภูก้อน 2 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์
115
ช่วงเวลาเดินทาง
ธ.ค.63 - ก.พ.64
การเดินทาง
2 วัน 1 คืน
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวนผู้เข้าชม
76 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
4,999 บาท
แผนการเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูมิ - อุดรธานี - เกาะคำชะโนด - ถนนคนเดินอุดรธานี

06.00 : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

09.00 : บินลัดฟ้าสู่ สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ200

10.10 : เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้วีไอพี

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูแหนมเนือง นำท่านเดินทางไปยัง เกาะคำชะโนด เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และดินแดนลี้ลับ จุดเชื่อมต่อระหว่างเมืองบาดาลและโลกมนุษย์ นำท่านเพลิดเพลิน ถนนคนเดินอุดรธานี ซึ่งจะมีการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม งานหัตถกรรม งานศิลปะ สินค้าหายาก และสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น

            ** เพื่อความเพลิดเพลินในการท่องเที่ยว ให้ท่านอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย **

ทะเลบัวแดง - บ้านนาคาเฟ่ - วัดป่าภูก้อน - สนามบินอุดร - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ทะเลบัวแดง ตั้งอยู่ที่บึงหนองหาน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งที่ทะเลบัวแดงถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่งดงาม และยังเป็นสถานที่ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น Unseen Thailand อีกหนึ่งแหล่งเลยก็ว่าได้

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางไปยัง บ้านนาคาเฟ่ เป็นคาเฟ่สไตล์ท้องทุ่งผสมผสานความเป็นตะวันตก นำท่านเดินทางไปยัง วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

22.25 : บินลัดฟ้าสู่ สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ207

23.35 : ดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ารถตู้ VIP นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพัก
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**
ช่วงเดินทาง
12 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
4,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
12 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  19 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
  สายการบิน
  VETJECT AIR (VZ)
  จำนวน
  ราคา
  4,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  19 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   09 ม.ค.63 10 ม.ค.63
   สายการบิน
   VETJECT AIR (VZ)
   จำนวน
   ราคา
   4,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   09 ม.ค.63 10 ม.ค.63
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    16 ม.ค.63 17 ม.ค.63
    สายการบิน
    VETJECT AIR (VZ)
    จำนวน
    ราคา
    4,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    16 ม.ค.63 17 ม.ค.63
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     23 ม.ค.63 24 ม.ค.63
     สายการบิน
     VETJECT AIR (VZ)
     จำนวน
     ราคา
     4,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     23 ม.ค.63 24 ม.ค.63
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      30 ม.ค.63 31 ม.ค.63
      สายการบิน
      VETJECT AIR (VZ)
      จำนวน
      ราคา
      4,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      30 ม.ค.63 31 ม.ค.63
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       06 ก.พ.63 07 ก.พ.63
       สายการบิน
       VETJECT AIR (VZ)
       จำนวน
       ราคา
       4,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       06 ก.พ.63 07 ก.พ.63
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        13 ก.พ.63 14 ก.พ.63
        สายการบิน
        VETJECT AIR (VZ)
        จำนวน
        ราคา
        4,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        13 ก.พ.63 14 ก.พ.63
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         20 ก.พ.63 21 ก.พ.63
         สายการบิน
         VETJECT AIR (VZ)
         จำนวน
         ราคา
         4,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         20 ก.พ.63 21 ก.พ.63
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          27 ก.พ.63 28 ก.พ.63
          สายการบิน
          VETJECT AIR (VZ)
          จำนวน
          ราคา
          6,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          27 ก.พ.63 28 ก.พ.63
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           12 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
           VETJECT AIR (VZ)
           4,999 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           12 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            19 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
            VETJECT AIR (VZ)
            4,999 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            19 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             09 ม.ค.63 10 ม.ค.63
             VETJECT AIR (VZ)
             4,999 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             09 ม.ค.63 10 ม.ค.63
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              16 ม.ค.63 17 ม.ค.63
              VETJECT AIR (VZ)
              4,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              16 ม.ค.63 17 ม.ค.63
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               23 ม.ค.63 24 ม.ค.63
               VETJECT AIR (VZ)
               4,999 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               23 ม.ค.63 24 ม.ค.63
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                30 ม.ค.63 31 ม.ค.63
                VETJECT AIR (VZ)
                4,999 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                30 ม.ค.63 31 ม.ค.63
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 06 ก.พ.63 07 ก.พ.63
                 VETJECT AIR (VZ)
                 4,999 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 06 ก.พ.63 07 ก.พ.63
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  13 ก.พ.63 14 ก.พ.63
                  VETJECT AIR (VZ)
                  4,999 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  13 ก.พ.63 14 ก.พ.63
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   20 ก.พ.63 21 ก.พ.63
                   VETJECT AIR (VZ)
                   4,999 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   20 ก.พ.63 21 ก.พ.63
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    27 ก.พ.63 28 ก.พ.63
                    VETJECT AIR (VZ)
                    6,999 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    27 ก.พ.63 28 ก.พ.63
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     Tags ที่เกี่ยวข้อง
                     โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
                     ชื่นชอบ