Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ อุดร หนองคาย เลย 4 วัน 2 คืน

ทะเลบัวแดง-วัดสันติวนาราม-คำชะโนด วัดโพธิ์ชัย-วัดหินหมากเป้ง-วัดผาตากเสื้อ-วัดป่าภูก้อน-ภูคกงิ้ว – ป่าเปาะ-ป่าหินเมืองไทย

ทัวร์ในประเทศ อุดร หนองคาย เลย 4 วัน 2 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ อุดร หนองคาย เลย 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
093
ช่วงเวลาเดินทาง
ต.ค.63
การเดินทาง
3 วัน 1 คืน
สายการบิน
รถโค้ช
จำนวนผู้เข้าชม
50 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
4,999 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ-อุดรธานี

17.30 น. : พร้อมกันที่ จุดนัดพบ ณ สวนลมพินี ฝั่งตรงข้าม  รพ.จุฬา ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่…..

18.00 น. : นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ รับประทานอาหารค่ำ(1) (SET BOX) บนรถ พร้อมรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากไกด์อารมณ์ดี อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

อุดรธานี-ทะเลบัวแดง-วัดสันติวนาราม-คำชะโนด-หนองคาย

06.00 น. : อรุณสวัสดิ์ ณ  จ.อุดรธานี  ให้ท่านทำธุระส่วนตัว จากนั้น รับประทานอาหารเช้า(2)

07.00 น. :  นำท่านชม ทะเลบัวแดง อยู่ในบึงน้ำจืด บึงหนองหาน แหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไป ด้วย พันธุ์ปลา พันธุ์นก และพืชน้ำ จำนวนมาก ดอกบัวจะบานในช่วงเช้าตรู่จนถึงเวลาประมาณ 11.00 น. นักท่องเที่ยวจะมองเห็น ดอกบัวแดง บานเต็มท้องน้ำ หนองหานสุดลูกหูลูกตางดงาม ชม อุโบสถดอกบัวกลางน้ำ  วัดสันติวนาราม อุโบสถดอกบัวกลางน้ำ ตั้งอยู่ที่ วัดสันติวนาราม พุทธอุทยานบ้านเชียง  ใกล้กับแหล่งมรดกโลกชุมชนบ้านเชียง เป็นพระอุโบสถทรงดอกบัวสีขาวหนึ่งเดียวในประเทศไทย

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย : เดินทางสู่ คำชะโนด หรือ  หรือ วังนาคินทร์  เชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลี้ลับของพญานาค เป็นที่เคารพยำเกรงและศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบน คำชะโนดมีลักษณะเป็น เกาะลอยน้ำ ที่เต็มไปด้วยต้นชะโนด  ป่าคำชะโนดเป็นสถานที่ปรากฏในตำนานพื้นบ้าน เชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาคปู่ศรีสุทโธ ย่าศรีประทุมมา และสิ่งลี้ลับต่าง ๆ เกาะคำชะโนดไม่เคยจมน้ำ โดยมีความเชื่อที่ว่าเพราะมีพญานาคคอยปกปักรักษา จนได้เวลาเดินทางสู่ จ.หนองคาย เพื่อท่านช้อปปิ้ง ตลาดChic Chic ให้อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มีร้านค้าตั้งเรียงรายนับร้อยร้าน อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวซื้อสินค้า จนได้เวลานำท่านเข้าที่พัก

หนองคาย-วัดโพธิ์ชัย-วัดหินหมากเป้ง-วัดผาตากเสื้อ-วัดป่าภูก้อน-ภูคกงิ้ว-เลย

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. : นำท่านสักการะ หลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองชาวหนองคาย ณ วัดโพธิ์ชัย(วัดอารามหลวง) แล้วเดินทางสู่ วัดหินหมากเป้ง สถานที่ปฎิบัติธรรม หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ชม สกายวอล์ค แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของหนองคาย   ออกเดินทางสู่ อ.สังคม จ.หนองคาย เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นชึ้นสู่ วัดผาตากเสื้อ เป็นจุดที่ตั้ง สกายวอล์ค ที่เป็นทางกระจกยื่นออกไปเป็นรูปทรงวงรี เบื้องหน้าคือวิวแบบพานอรามาที่มีความสวยงาม

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ทานตะวันริมโขง

บ่าย : เดินทางสู่ อ.นายูง จ.อุดรธานี เพื่อนำท่านเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นสู่ วัดป่าภูก้อน นำท่านสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ ในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา สักการะ พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี พระนอนที่ทำด้วยหินอ่อนที่สวยงามจากประเทศอิตาลี  จนได้เวลาเดินทางสู่ ภูคกงิ้ว ให้ท่านได้ชม สกายวอล์คของเชียงคาน ตั้งอยู่หน้าพระใหญ่ภูคกงิ้ว บริเวณปากแม่น้ำเหืองไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง(หากมีการเก็บค่าเข้าชม นักท่องเที่ยวต้องจ่ายเอง) จนได้เวลาเดินทางสู่ อ.เมือง จ.เลย

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ที่ เลอดานัง แล้วนำท่านเข้าที่พัก

เลย-ภูป่าเปาะ-ป่าหินเมืองไทย-กรุงเทพฯ

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ที่  ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. : เดินทางสู่ ภูป่าเปาะ หรือ ฟูจิเมืองเลย นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถอีแตกขึ้นสู่ ภูป่าเปาะ เบื้องหน้าคือ ภูหอ ภูเขาที่มีรูปทรงคล้ายภูเขาไฟฟูจิที่ประเทศญี่ปุ่น เดินทางสู่ สวนหินผางาม  หรือ  คุนหมิงเมืองเลย   เทือกเขาหินปูนขนาดใหญ่  บนพื้นที่ 9,000 ไร่  และ ชมภูเขาหินปูนขนาดเล็กอีกไม่ต่ำกว่า  500 ลูก  เขาหินปูนเหล่านี้มีลักษณะเป็นผาหินรูปทรงแปลกตา  เต็มไปด้วยซอกหลืบและโพรงที่เชื่อมโยงกันอย่างน่าอัศจรรย์  อาทิ  รูปเต่า, รูปสุนัขหมอบ, ตามแต่จินตนาการของแต่ละท่าน

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ภูผา

บ่าย : เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะ ซื้อของฝาก

21.00 น. : เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ  โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจในการเดินทาง.


เงื่อนไข
 • รถโค้ชปรับอากาศ ,  รถท้องถิ่นที่ใช้ท่องเที่ยว
 • ที่พักที่ 2 คืน ตามที่ระบุในโปรแกรม
 • อาหารตามรายการ 8   มื้อ และ เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 • มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • วงเงินประกันชีวิต  1,000,000  บาท และ วงเงินประกันอุบัติเหตุ 500,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ//
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% //ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% //
 • ค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติ
 • ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 300 บาท/ท่าน/ทริปการเดินทาง

เงื่อนไขการจอง : มัดจำการเดินทางท่านละ 1,500 บาท , ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ

ยกเลิกการเดินทาง

 • แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนทั้งหมดเต็มจำนวน
 • แจ้งก่อนเดินทาง 14 วัน (ทำการ) ยึดมัดจำ ท่านละ 1,500 บาท
 • แจ้งภายใน 14 วัน (ทำการ) ไม่คืนเงิน

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถบริการ

 • -สมาชิกต้องใส่หน้ากากตลอดการเดิน ทางบริษัท แจกผ้าเปียกแอลกอฮอล์ให้ทุกท่าน(1ชิ้น10แผ่น)   และหน้ากากอนามัย(3ชิ้น)
 • ก่อนขึ้น ลงรถ ทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์
ช่วงเดินทาง
22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
สายการบิน
รถโค้ช
จำนวน
ราคา
4,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
รถโค้ช
4,999 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
 • 032
 • รถตู้
 • ก.ค.63 - ธ.ค.63
 • 2 วัน 1 คืน
 • 304 ครั้ง
เริ่มต้น 2,900 บาท
 • Package04
 • ไม่ทราบสายการบิน
 • ต.ค.63 - ต.ค.64
 • 2 วัน 1 คืน
 • 58 ครั้ง
เริ่มต้น 2,290 บาท