Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ แม่กำปอง โป่งแยง บ่อน้ำพุร้อน 4 วัน 2 คืน

เชียงใหม่ – หมู่บ้านแม่กำปอง – น้ำพุร้อนสันกำแพง – วัน นิมมาน (One Nimman)
วัดพระธาตุดอยคำ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
โป่งแยง ซิปไลน์ แอนด์ จังเกิ้ล โคสเตอร์
ถ่ายรูปประตูท่าแพ – ร้านของฝากวนัสนันท์ – พระธาตุลำปางหลวง

 

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ แม่กำปอง โป่งแยง บ่อน้ำพุร้อน 4 วัน 2 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ แม่กำปอง โป่งแยง บ่อน้ำพุร้อน 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
080
ช่วงเวลาเดินทาง
ต.ค.63-ธ.ค.63
การเดินทาง
4 วัน 2 คืน
สายการบิน
รถบัส
จำนวนผู้เข้าชม
198 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
3,999 บาท
แผนการเดินทาง
ปั๊ม ปตท. วิภาวดีขาออก – เชียงใหม่

20.00 น. พร้อมกันที่ ปั๊ม ปตท. วิภาวดีขาออก ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง

21.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรถบัสปรับอากาศ

เชียงใหม่ – หมู่บ้านแม่กำปอง – น้ำพุร้อนสันกำแพง – วัน นิมมาน (One Nimman)

เช้า บริการอาหารเช้า

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแม่กำปอง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน มีพื้นที่หมู่บ้านทั้งหมดประมาณ 6.22 ตารางกิโลเมตร ระยะทางห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 50 กิโลเมตร

เที่ยง อิสระอาหารเที่ยง เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

14.00 น. นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง น้ำพุร้อนแห่งนี้ได้มีชื่อเสียงมาเนิ่นนาน เพราะบรรยากาศอันร่มรื่น สวยงาม และยังเต็มไปด้วยไม้ดอกนานาพรรณ ที่บานสะพรั้งกลางภูเขาธรรมชาติ พบกับความมหัศจรรย์ธรรมของชาติ

นำท่านเดินทางสู่ วัน นิมมาน (One Nimman) ตั้งอยู่ในย่านนิมมานเหมินท์ ย่านที่ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวรู้จักในฐานะแหล่งช้อปปิ้งสินค้าไลฟ์สไตล์และงานออกแบบ แหล่งรวมคาเฟ่และร้านอาหารดีไซน์เก๋ๆ ด้วยโครงสร้างอาคารที่ก่อด้วยอิฐดินเผา มีซุ้มประตูโค้ง ได้กลิ่นอายล้านนาผสมสถาปัตยกรรมยุโรป

เย็น อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

วัดพระธาตุดอยคำ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร – โป่งแยง ซิปไลน์ แอนด์ จังเกิ้ล โคสเตอร์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน

นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทย และปูชนียบุคคลที่ชาวเชียงใหม่เคารพศรัทธา มาจนถึงปัจจุบัน โดยเรื่องราวของครูบาศรีวิชัยนั้นมีความผูกพันกับประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่เป็นอย่างมากเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทในการฟื้นฟูวัดวาอาราม โบราณสถานต่างๆ

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1927 ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์มังราย พระองค์ทรงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหญ่ ที่ได้ทรงเก็บไว้สักการบูชาส่วนพระองค์ถึง 13 เมื่อถึงแล้วสามารถเดินทางขึ้นชมได้ 2 ทาง

เย็น บริการอาหารค่ำ

ถ่ายรูปประตูท่าแพ – ร้านของฝากวนัสนันท์ – พระธาตุลำปางหลวง – กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเช็คอินแลนด์มาร์ค ที่ไม่ว่าใครจะมาเชียงใหม่ก็ต้องมาเช็คอินพร้อมกับถ่ายรูป โพสท่าชิคๆที่ ถ่ายรูปประตูท่าแพ หรือชื่อเดิม ประตูเชียงเรือก เป็นประตูทางทิศตะวันออก และเป็น 1 ใน 5 ประตูเมืองชั้นในของเวียงเชียงใหม่

นำท่านซื้อของฝากเชียงใหม่ ร้านวนัสนันท์ เป็นร้านของฝากพื้นเมืองของเชียงใหม่ มีของฝากมากมาย อาทิ ไส้อั่ว แคปหมู น้ำพริกหนุ่ม ซึ่งเป็นของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุลำปางหลวง วัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ และเป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย อีกทั้ง พระธาตุลำปางหลวง ยังเป็น พระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู ด้วยเริ่มสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลูเช่นกัน เดินขึ้นไปตามบันไดนาคจนถึงประตูซุ้มโค้งหรือประตูโขง

21.00 น. นำท่านเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างไกด์นำเที่ยวคอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท
ช่วงเดินทาง
10 ต.ค.63 13 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
3,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ต.ค.63 13 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
  สายการบิน
  รถบัส
  จำนวน
  ราคา
  3,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
   สายการบิน
   รถบัส
   จำนวน
   ราคา
   4,199 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    09 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
    สายการบิน
    รถบัส
    จำนวน
    ราคา
    4,199 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    09 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     29 ธ.ค.63 01 ม.ค.63
     สายการบิน
     รถบัส
     จำนวน
     ราคา
     4,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     29 ธ.ค.63 01 ม.ค.63
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      30 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
      สายการบิน
      รถบัส
      จำนวน
      ราคา
      4,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      30 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       31 ธ.ค.63 03 ม.ค.63
       สายการบิน
       รถบัส
       จำนวน
       ราคา
       4,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       31 ธ.ค.63 03 ม.ค.63
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        10 ต.ค.63 13 ต.ค.63
        รถบัส
        3,999 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        10 ต.ค.63 13 ต.ค.63
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
         รถบัส
         3,999 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
          รถบัส
          4,199 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           09 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
           รถบัส
           4,199 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           09 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            29 ธ.ค.63 01 ม.ค.63
            รถบัส
            4,999 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            29 ธ.ค.63 01 ม.ค.63
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             30 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
             รถบัส
             4,999 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             30 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              31 ธ.ค.63 03 ม.ค.63
              รถบัส
              4,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              31 ธ.ค.63 03 ม.ค.63
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               Tags ที่เกี่ยวข้อง
               โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
               ชื่นชอบ