Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยตุง ดอยสุเทพ ดอยคำ 3 วัน 2 คืน

คาเฟ่ชม – วัดพระธาตุดอยคำ – ม่อนแจ่ม – SKY WALK ม่อนแจ่ม – สวนดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร – ช้อปปิ้ง วัน นิมมาน
วัดอุโมงค์ – คาเฟ่ No.39 – วัดโลกโมฬี – ถ่ายรูปประตูท่าแพ – เจดีย์หลวง – ตลาดวโรรส

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยตุง ดอยสุเทพ ดอยคำ 3 วัน 2 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยตุง ดอยสุเทพ ดอยคำ 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
098
ช่วงเวลาเดินทาง
ธ.ค.63 - ก.พ.64
การเดินทาง
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวนผู้เข้าชม
96 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท
แผนการเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเชียงใหม่ – คาเฟ่ชม – วัดพระธาตุดอยคำ – ม่อนแจ่ม

08.00 : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ มัคคุเทศก์ค่อยให้การต้อนรับท่าน และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

09.50 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ สายการบิน ไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ102

11.10 : เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นำท่านเดินทางสู่ ชม คาเฟ่ คาเฟ่สวนสวยสไตล์ทรอปิคอลไทยมอส บรรยากาศสวนป่าดิบชื้นเหมือนอยู่บนยอดดอย แต่เนรมิตไว้ในเมืองเชียงใหม่

เที่ยง : บริการอาหรกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ นำท่านเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม อยู่ใน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ การเดินทางไม่ทุลักทุเล ใครมีรถพารถมาหย่อนไว้ แล้วเดินสูดบรรยากาศให้ฉ่ำปอด กอดภูเขา จุดชมวิวหลักๆ ของ ดอยม่อนแจ่ม มีอยู่สองด้าน ด้านหนึ่งเป็นทิวเขาสลับกันไปไกลสุดลูกหูลูกตา อีกด้านก็จะเป็นไร่ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวง ซึ่งจะเปลี่ยนพืชพรรณไปตามฤดูกาล

เย็น : บริการหมูกะทะ (2-3ท่าน 1ชุด และ 4ท่าน 2ชุด)

ม่อนแจ่ม – SKY WALK ม่อนแจ่ม – สวนดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร – ช้อปปิ้ง วัน นิมมาน

เช้า : บริการอารหารเช้า นำท่านเดินทางสู่จุดเช็คอินแห่งใหม่ Skywalk ม่อนแจ่ม เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 เมตร เป็นทางเดินชมธรรมชาติ ดอกไม้ ภูเขา ทะเลหมอก ในมุมมองแบบ 360 องศา นำท่านสู่ ไร่ดอกลมหนาว ให้ท่านเข้าชมสวนดอกไม้ตามฤดูกาลที่มีดอกไม้ให้ชมตลอดทั้งปี เป็นสวนดอกไม้บนม่อนแจ่ม ท่านจะได้สัมผัสกับวิวของสวนดอกไม้ และอากาศที่เย็นสบายของดอยม่อนแจ่ม

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทย และปูชนียบุคคลที่ชาวเชียงใหม่เคารพศรัทธา มาจนถึงปัจจุบัน  นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1927 ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์มังราย นำท่านเดินทางสู่ วัน นิมมาน (One Nimman) ตั้งอยู่ในย่านนิมมานเหมินท์ ย่านที่ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวรู้จักในฐานะแหล่งช้อปปิ้งสินค้าไลฟ์สไตล์และงานออกแบบ แหล่งรวมคาเฟ่และร้านอาหารดีไซน์เก๋ๆ

เย็น : อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

 

วัดอุโมงค์ – คาเฟ่ No.39 – วัดโลกโมฬี – ถ่ายรูปประตูท่าแพ – เจดีย์หลวง – ตลาดวโรรส – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอารหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองเชียงใหม่ และตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรืออยู่ในซอยหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำท่านเช็คอินคาเฟ่ชิคๆที่ คาเฟ่ No.39 เป็นคาเฟ่ใกล้ๆกับวัดอุโมง สไตล์การตกแต่งร้านน่ารัก ๆ มีบ่อน้ำขนาดใหญ่อยู่บริเวณกลางคาเฟ่ และที่เป็นไฮไลท์คือการถ่ายรูปคู่กับบ้านเก่าที่อยู่ติดบริเวณบ่อน้ำของคาเฟ่ มีมุมให้ท่านเลือกนั่งชิลมากมาย นำท่านชมความงามของ วัดโลกโมฬี ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือนอกกำแพงเมืองเชียงใหม่ นำท่านเช็คอินแลนด์มาร์ค ที่ไม่ว่าใครจะมาเชียงใหม่ก็ต้องมาเช็คอินพร้อมกับถ่ายรูป โพสท่าชิคๆที่ ถ่ายรูปประตูท่าแพ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน นำท่านชม วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ มีชื่อเรียกหลายชื่อ ได้แก่ ราชกุฏาคาร วัดโชติการาม สร้างขึ้นในรัชสมัยพญาแสนเมืองมา พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย อิสระท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดวโรรส หรือ กาดหลวง ถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่

22.15 : เดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ VZ119

23.35 : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อม ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสารการบิน
 • ค่ารถบัสหรือรถตู้ปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่พัก 3 ท่าน เป็นการนอนเตียงเสริม 1 ท่าน) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างไกด์นำเที่ยวคอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กิโลกรัม 380 บาท/เที่ยว (หรืออัพเดทตามสายการบิน)
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 500 บาท

 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 5,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง
 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน หรือหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
8,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
  สายการบิน
  VETJECT AIR (VZ)
  จำนวน
  ราคา
  9,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   12 ธ.ค.63 14 ธ.ค.63
   สายการบิน
   VETJECT AIR (VZ)
   จำนวน
   ราคา
   9,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   12 ธ.ค.63 14 ธ.ค.63
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
    สายการบิน
    VETJECT AIR (VZ)
    จำนวน
    ราคา
    8,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     8 ม.ค.64 10 ม.ค.64
     สายการบิน
     VETJECT AIR (VZ)
     จำนวน
     ราคา
     9,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     8 ม.ค.64 10 ม.ค.64
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      15 ม.ค.64 17 ม.ค.64
      สายการบิน
      VETJECT AIR (VZ)
      จำนวน
      ราคา
      8,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      15 ม.ค.64 17 ม.ค.64
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       22 ม.ค.64 24 ม.ค.64
       สายการบิน
       VETJECT AIR (VZ)
       จำนวน
       ราคา
       8,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       22 ม.ค.64 24 ม.ค.64
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        29 ม.ค.64 31 ม.ค.64
        สายการบิน
        VETJECT AIR (VZ)
        จำนวน
        ราคา
        8,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        29 ม.ค.64 31 ม.ค.64
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         05 ก.พ.64 07 ก.พ.64
         สายการบิน
         VETJECT AIR (VZ)
         จำนวน
         ราคา
         8,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         05 ก.พ.64 07 ก.พ.64
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          12 ก.พ.64 14 ก.พ.64
          สายการบิน
          VETJECT AIR (VZ)
          จำนวน
          ราคา
          9,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          12 ก.พ.64 14 ก.พ.64
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           19 ก.พ.64 21 ก.พ.64
           สายการบิน
           VETJECT AIR (VZ)
           จำนวน
           ราคา
           8,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           19 ก.พ.64 21 ก.พ.64
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            26 ก.พ.64 28 ก.พ.64
            สายการบิน
            VETJECT AIR (VZ)
            จำนวน
            ราคา
            9,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            26 ก.พ.64 28 ก.พ.64
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
             VETJECT AIR (VZ)
             8,999 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
              VETJECT AIR (VZ)
              9,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               12 ธ.ค.63 14 ธ.ค.63
               VETJECT AIR (VZ)
               9,999 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               12 ธ.ค.63 14 ธ.ค.63
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
                VETJECT AIR (VZ)
                8,999 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 8 ม.ค.64 10 ม.ค.64
                 VETJECT AIR (VZ)
                 9,999 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 8 ม.ค.64 10 ม.ค.64
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  15 ม.ค.64 17 ม.ค.64
                  VETJECT AIR (VZ)
                  8,999 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  15 ม.ค.64 17 ม.ค.64
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   22 ม.ค.64 24 ม.ค.64
                   VETJECT AIR (VZ)
                   8,999 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   22 ม.ค.64 24 ม.ค.64
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    29 ม.ค.64 31 ม.ค.64
                    VETJECT AIR (VZ)
                    8,999 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    29 ม.ค.64 31 ม.ค.64
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     05 ก.พ.64 07 ก.พ.64
                     VETJECT AIR (VZ)
                     8,999 บาท
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     05 ก.พ.64 07 ก.พ.64
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      12 ก.พ.64 14 ก.พ.64
                      VETJECT AIR (VZ)
                      9,999 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      12 ก.พ.64 14 ก.พ.64
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       19 ก.พ.64 21 ก.พ.64
                       VETJECT AIR (VZ)
                       8,999 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       19 ก.พ.64 21 ก.พ.64
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        26 ก.พ.64 28 ก.พ.64
                        VETJECT AIR (VZ)
                        9,999 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        26 ก.พ.64 28 ก.พ.64
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         Tags ที่เกี่ยวข้อง
                         โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
                         ชื่นชอบ