Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ เที่ยวกาญจน์ ล่องแพ แช่น้ำตก 2 วัน 1 คืน

กาญจนบุรี – น้ำตกเอราวัณ – เลคเฮฟเว่นฯ – เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 – สะพานข้ามแม่น้ำแคว – วัดถ้ำเสือ

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวกาญจน์ ล่องแพ แช่น้ำตก 2 วัน 1 คืน

041
ทัวร์ในประเทศ เที่ยวกาญจน์ ล่องแพ แช่น้ำตก 2 วัน 1 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ก.ค.63-ม.ค.63
การเดินทาง
2 วัน 1 คืน
สายการบิน
รถตู้
จำนวนผู้เข้าชม
172 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
6,900 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี - น้ำตกเอราวัณ - เลคเฮฟเว่นฯ
05.30 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7

นำท่านออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ.กาญจนบุรี

06.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
แวะให้ท่านรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหารระหว่างการเดินทาง

09.00 น. เดินทางถึง จ.กาญจนบุรี
นำท่านเดินทางไปยัง น้ำตกเอราวัณ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกาญจนบุรี ความพิเศษของน้ำตกเอราวัณ

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน

บ่าย อิสระให้ท่านสนุกสุดเหวี่ยง! กับเครื่องเล่น Water Park

18.30 น. บริการอาหารเย็น
เลคเฮฟเว่นฯ - เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 - สะพานข้ามแม่น้ำแคว - วัดถ้ำเสือ - กรุงเทพฯ
07.30 น. บริการอาหารเช้า

09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 ที่เที่ยวแห่งใหม่ที่จำลองเมืองโบราณในช่วงยุคสมัยรัชกาลที่ 5 มาไว้ที่นี่ อีกทั้งยังมีการให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมแต่งกายชุดไทยเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศโดยรอบอีกด้วย อิสระให้ท่านเที่ยวชม

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน

บ่าย นำท่านชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง เป็นสะพานที่ สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะสร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อิสระช้อปปิ้งของฝาก อาทิ อัญมณีที่มีชื่อเสียงของกาญจนบุรี

นำท่านออกเดินทางไปยัง วัดถ้ำเสือ เพื่อกราบนมัสการพระธาตุ และชมความใหญ่โตกว้างขวางของวัด พระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรีตัวองค์ พระสวยงามประดับ ด้วยโมเสคสีทองทั้งองค์ เมื่อเดินทางมาถึงด้านบนก็พบกับความสดชื่นของลมที่พัดเย็น

18.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ถึง กรุงเทพฯ ประมาณ 2 ทุ่มโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 1 คืน ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 4 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ช่วงเดินทาง
18 ก.ค.63 19 ก.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ก.ค.63 19 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
25 ก.ค.63 26 ก.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ก.ค.63 26 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
01 ส.ค.63 02 ส.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
01 ส.ค.63 02 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
08 ส.ค.63 09 ส.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
08 ส.ค.63 09 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
15 ส.ค.63 16 ส.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
15 ส.ค.63 16 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
22 ส.ค.63 23 ส.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ส.ค.63 23 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
29 ส.ค.63 30 ส.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
29 ส.ค.63 30 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
05 ก.ย.63 06 ก.ย.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
05 ก.ย.63 06 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
12 ก.ย.63 13 ก.ย.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
12 ก.ย.63 13 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
19 ก.ย.63 20 ก.ย.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
19 ก.ย.63 20 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
26 ก.ย.63 27 ก.ย.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
26 ก.ย.63 27 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
02 ต.ค.63 03 ต.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
02 ต.ค.63 03 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
03 ต.ค.63 04 ต.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
03 ต.ค.63 04 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
10 ต.ค.63 11 ต.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ต.ค.63 11 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
17 ต.ค.63 18 ต.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ต.ค.63 18 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
23 ต.ค.63 24 ต.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,200 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
23 ต.ค.63 24 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
24 ต.ค.63 25 ต.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,200 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
24 ต.ค.63 25 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
31 ต.ค.63 01 พ.ย.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
31 ต.ค.63 01 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
07 พ.ย.63 08 พ.ย.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
07 พ.ย.63 08 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
14 พ.ย.63 15 พ.ย.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
14 พ.ย.63 15 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
21 พ.ย.63 22 พ.ย.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
21 พ.ย.63 22 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
28 พ.ย.63 29 พ.ย.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
28 พ.ย.63 29 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
05 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,200 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
05 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
12 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
12 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
19 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
19 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
26 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
26 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
31 ธ.ค.63 01 ม.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,200 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
31 ธ.ค.63 01 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
02 ม.ค.63 03 ม.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,200 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
02 ม.ค.63 03 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
09 ม.ค.63 10 ม.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ม.ค.63 10 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
16 ม.ค.63 17 ม.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
16 ม.ค.63 17 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

18 ก.ค.63 19 ก.ค.63
รถตู้
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ก.ค.63 19 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

25 ก.ค.63 26 ก.ค.63
รถตู้
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ก.ค.63 26 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

01 ส.ค.63 02 ส.ค.63
รถตู้
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
01 ส.ค.63 02 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

08 ส.ค.63 09 ส.ค.63
รถตู้
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
08 ส.ค.63 09 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

15 ส.ค.63 16 ส.ค.63
รถตู้
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
15 ส.ค.63 16 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

22 ส.ค.63 23 ส.ค.63
รถตู้
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ส.ค.63 23 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

29 ส.ค.63 30 ส.ค.63
รถตู้
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
29 ส.ค.63 30 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

05 ก.ย.63 06 ก.ย.63
รถตู้
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
05 ก.ย.63 06 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

12 ก.ย.63 13 ก.ย.63
รถตู้
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
12 ก.ย.63 13 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

19 ก.ย.63 20 ก.ย.63
รถตู้
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
19 ก.ย.63 20 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

26 ก.ย.63 27 ก.ย.63
รถตู้
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
26 ก.ย.63 27 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

02 ต.ค.63 03 ต.ค.63
รถตู้
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
02 ต.ค.63 03 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

03 ต.ค.63 04 ต.ค.63
รถตู้
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
03 ต.ค.63 04 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

10 ต.ค.63 11 ต.ค.63
รถตู้
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
10 ต.ค.63 11 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

17 ต.ค.63 18 ต.ค.63
รถตู้
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ต.ค.63 18 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

23 ต.ค.63 24 ต.ค.63
รถตู้
7,200 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
23 ต.ค.63 24 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

24 ต.ค.63 25 ต.ค.63
รถตู้
7,200 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
24 ต.ค.63 25 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

31 ต.ค.63 01 พ.ย.63
รถตู้
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
31 ต.ค.63 01 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

07 พ.ย.63 08 พ.ย.63
รถตู้
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
07 พ.ย.63 08 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

14 พ.ย.63 15 พ.ย.63
รถตู้
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
14 พ.ย.63 15 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

21 พ.ย.63 22 พ.ย.63
รถตู้
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
21 พ.ย.63 22 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

28 พ.ย.63 29 พ.ย.63
รถตู้
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
28 พ.ย.63 29 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

05 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
รถตู้
7,200 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
05 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

12 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
รถตู้
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
12 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

19 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
รถตู้
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
19 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

26 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
รถตู้
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
26 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

31 ธ.ค.63 01 ม.ค.63
รถตู้
7,200 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
31 ธ.ค.63 01 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

02 ม.ค.63 03 ม.ค.63
รถตู้
7,200 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
02 ม.ค.63 03 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

09 ม.ค.63 10 ม.ค.63
รถตู้
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ม.ค.63 10 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

16 ม.ค.63 17 ม.ค.63
รถตู้
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
16 ม.ค.63 17 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
 • 055
 • รถบัส
 • ก.ค.63-ธ.ค.63
 • 1 วัน 0 คืน
 • 74 ครั้ง
เริ่มต้น 999 บาท
 • 014
 • KOREAN AIR (KE)
 • ก.ค.63 - ต.ค.63
 • 5 วัน 3 คืน
 • 89 ครั้ง
เริ่มต้น 24,999 บาท