Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ เบตง สลามัต สุดแดนใต้ 3 วัน 2 คืน

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด – เบตง – หอนาฬิกา – ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก – สตรีทอาร์ตเบตง – ถนนคนเดินเมืองเบตง
SKY WALK ชมทะเลหมอก อัยเยอร์เวง – ถ่ายรูปสะพานแตปูซู – น้ำตกเฉลิมพระเกียรติร.9 – สวนหมื่นบุปผา – อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ำร้อนเบตง
อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – วัดพุทธาธิวาส – ป้ายใต้สุดสยาม –  หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยง

ทัวร์ในประเทศ เบตง สลามัต สุดแดนใต้ 3 วัน 2 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ เบตง สลามัต สุดแดนใต้ 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
137
ช่วงเวลาเดินทาง
ม.ค.64 - เม.ย.64
การเดินทาง
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวนผู้เข้าชม
46 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
7,999 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด – เบตง – หอนาฬิกา – ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก – สตรีทอาร์ตเบตง – ถนนคนเดินเมืองเบตง

05.00 : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยเวียดเจ็ท (THAI VIET JET) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

07.00 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย สายการบินไทยเวียดเจ็ท (THAI VIET JET) เที่ยวบินที่ VZ320

08.35 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

09.00 : เตรียมตัวออกเดินทาง โดยจะมีรถตู้ VIP คันละ 8-9 ที่นั่ง คอยให้บริการอยู่ในสนามบิน

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร เมนูติ๋มซำ นำท่านเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี ทำท่านสักการะ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว นำท่านเดินทางสู่วัดราษฎร์บูรณะ หรือวัดช้างให้ เป็นวัดเก่าแก่ราว 300 ปี สร้างมาเมื่อใดและใครเป็นคนสร้างก็ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด เดิมเป็นวัดร้างและถูกทอดทิ้งมาเป็นเวลานาน ถือเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อ.เบตง อำเภอที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย นำท่านถ่ายรูปบริเวณหอนาฬิกา สัญลักษณ์ของเมืองเบตง ตั้งเป็นศูนย์กลางของสี่แยกวงเวียนกลางเมือง ใกล้ๆกันนั้นมี ตู้ไปรษณีย์แห่งอำเภอเบตงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นเดินทางสู่ สตรีทอาร์ต STREET ART ถนนศิลปะเมืองเบตง เกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงของ ทีมนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดขึ้นมาในงานครบรอบ 111 ปี เมืองเบตง เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและชาวเบตง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเบตง อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองหรือลิ้มลองอาหารตามอัธยาศัย

ค่ำ : อิสระอาหารตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการท่องเที่ยว

SKY WALK ชมทะเลหมอก อัยเยอร์เวง – ถ่ายรูปสะพานแตปูซู - น้ำตกเฉลิมพระเกียรติร.9 – สวนหมื่นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำร้อนเบตง

04.00 : นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิว SKY WALK ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ในเขตพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ กิโลเมตรที่ 32 มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,038 ฟุต ให้ท่านเต็มอิ่มกับการชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดได้อย่างสวยงาม (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) จากนั้นให้ท่านถ่ายรูปสวยๆกับ สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนไม้เก่าแก่สร้างข้ามแม่น้ำปัตตานี มีนายมูเซ็ง แตปูซู เป็นผู้บุกเบิกให้ท่านได้ถ่ายรูป  เดินทางสู่ น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชื่อเดิม คือ น้ำตก “วังเวง” หรือ “อัยเยอร์เค็ม” เป็นน้ำตกที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงกว่า 30 เมตร

เช้า : รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม สวนหมื่นบุปผา หรือสวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่สูงจากระดับทะเลปาน กลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร จากนั้นเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร ในอดีตเคยถูกใช้เป็นฐานในการหลบซ่อนตัว และเป็นแหล่งสะสมเสบียงในการต่อสู้ของกลุ่มผู้ขัดแย้งทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่บ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย

เย็น : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ไก่เบตง

อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – วัดพุทธาธิวาส – ป้ายใต้สุดสยาม – หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยง – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

เช้า : รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์อุโมงค์ขนาดใหญ่ที่เจาะผ่านภูเขาเพื่อเชื่อมต่อส่วนขยายของเมืองไปอีกฟากของตัวเมือง อุโมงค์แห่งนี้ยังเป็นอุโมงค์ที่ผู้คนสามารถใช้สัญจรไปมาด้วยรถยนต์แห่งแรกของประเทศไทย จากนั้นเดินทางสู่วัดพุทธาธิวาส วัดสวยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเบตง โดยองค์เจดีย์ตั้งอยู่บนเนินเขา มีทัศนียภาพที่สวยงดงาม มองเห็นภูเขาที่รายล้อมเมืองเบตงอยู่เบื้องหน้า

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร ก่อนเดินทางออกจากเบตงนำท่านแวะถ่ายรูปกับป้ายใต้สุดสยาม นำท่านสู่ ตลาดกิมหยง เป็นตลาดขายของฝากและของที่ระลึกขนาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

17.20 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยเวียดเจ็ท (THAI VIET JET)เที่ยวบินที่ VZ323


เงื่อนไข
 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.
 • รถตู้ปรับอากาศ VIP (นำเที่ยวตามรายการ)
 • บริการน้ำดื่ม 1 ขวด/วัน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
 • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สถานที่ท่องเที่ยวปิดให้บริการ เป็นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ หากกรณีที่จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการยืนยันทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสำคัญเท่านั้น สิ่งสำคัญ กรณีที่โปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษัทจะเป็นผู้ออกบัตรโดยสารให้และท่านจำเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ กรณีที่โปรแกรมมีการบินภายใน ทางสายการบินอาจจะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง
 • กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ร้านอาหารที่ระบุในโปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิดทำการชั่วคราว หรือ กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรม กรณีที่โรงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน
 • กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร
 • หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราสำหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได้ จำเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกำหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • สำหรับลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสำหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ในบางกรณี ขึ้นอยู่กับโรงแรมที่คณะนั้นๆพักว่ามีห้องรอบรับสำหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่านจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม (พักเดี่ยว) ตามจริง ยกเว้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ
 • เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ท่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด
 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

**เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
 • กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
ช่วงเดินทาง
06 ม.ค.64 08 ม.ค.64
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
7,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
06 ม.ค.64 08 ม.ค.64
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  10 ม.ค.64 12 ม.ค.64
  สายการบิน
  VETJECT AIR (VZ)
  จำนวน
  ราคา
  7,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  10 ม.ค.64 12 ม.ค.64
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   13 ม.ค.64 15 ม.ค.64
   สายการบิน
   VETJECT AIR (VZ)
   จำนวน
   ราคา
   7,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   13 ม.ค.64 15 ม.ค.64
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    16 ม.ค.64 18 ม.ค.64
    สายการบิน
    VETJECT AIR (VZ)
    จำนวน
    ราคา
    8,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    16 ม.ค.64 18 ม.ค.64
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     20 ม.ค.64 22 ม.ค.64
     สายการบิน
     VETJECT AIR (VZ)
     จำนวน
     ราคา
     7,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     20 ม.ค.64 22 ม.ค.64
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      22 ม.ค.64 24 ม.ค.64
      สายการบิน
      VETJECT AIR (VZ)
      จำนวน
      ราคา
      8,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      22 ม.ค.64 24 ม.ค.64
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       24 ม.ค.64 26 ม.ค.64
       สายการบิน
       VETJECT AIR (VZ)
       จำนวน
       ราคา
       7,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       24 ม.ค.64 26 ม.ค.64
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        26 ม.ค.64 28 ม.ค.64
        สายการบิน
        VETJECT AIR (VZ)
        จำนวน
        ราคา
        7,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        26 ม.ค.64 28 ม.ค.64
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         01 ก.พ.64 03 ก.พ.64
         สายการบิน
         VETJECT AIR (VZ)
         จำนวน
         ราคา
         7,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         01 ก.พ.64 03 ก.พ.64
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          03 ก.พ.64 05 ก.พ.64
          สายการบิน
          VETJECT AIR (VZ)
          จำนวน
          ราคา
          7,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          03 ก.พ.64 05 ก.พ.64
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           07 ก.พ.64 09 ก.พ.64
           สายการบิน
           VETJECT AIR (VZ)
           จำนวน
           ราคา
           7,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           07 ก.พ.64 09 ก.พ.64
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            16 ก.พ.64 18 ก.พ.64
            สายการบิน
            VETJECT AIR (VZ)
            จำนวน
            ราคา
            7,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            16 ก.พ.64 18 ก.พ.64
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             19 ก.พ.64 21 ก.พ.64
             สายการบิน
             VETJECT AIR (VZ)
             จำนวน
             ราคา
             8,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             19 ก.พ.64 21 ก.พ.64
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              22 ก.พ.64 24 ก.พ.64
              สายการบิน
              VETJECT AIR (VZ)
              จำนวน
              ราคา
              7,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              22 ก.พ.64 24 ก.พ.64
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               26 ก.พ.64 28 ก.พ.64
               สายการบิน
               VETJECT AIR (VZ)
               จำนวน
               ราคา
               9,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               26 ก.พ.64 28 ก.พ.64
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                27 ก.พ.64 01 มี.ค.64
                สายการบิน
                VETJECT AIR (VZ)
                จำนวน
                ราคา
                8,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                27 ก.พ.64 01 มี.ค.64
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 28 ก.พ.64 02 มี.ค.64
                 สายการบิน
                 VETJECT AIR (VZ)
                 จำนวน
                 ราคา
                 7,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 28 ก.พ.64 02 มี.ค.64
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  06 มี.ค.64 08 มี.ค.64
                  สายการบิน
                  VETJECT AIR (VZ)
                  จำนวน
                  ราคา
                  8,999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  06 มี.ค.64 08 มี.ค.64
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   09 มี.ค.64 11 มี.ค.64
                   สายการบิน
                   VETJECT AIR (VZ)
                   จำนวน
                   ราคา
                   7,999 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   09 มี.ค.64 11 มี.ค.64
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    14 มี.ค.64 16 มี.ค.64
                    สายการบิน
                    VETJECT AIR (VZ)
                    จำนวน
                    ราคา
                    7,999 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    14 มี.ค.64 16 มี.ค.64
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     16 มี.ค.64 18 มี.ค.64
                     สายการบิน
                     VETJECT AIR (VZ)
                     จำนวน
                     ราคา
                     7,999 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     16 มี.ค.64 18 มี.ค.64
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      18 มี.ค.64 20 มี.ค.64
                      สายการบิน
                      VETJECT AIR (VZ)
                      จำนวน
                      ราคา
                      7,999 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      18 มี.ค.64 20 มี.ค.64
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       21 มี.ค.64 23 มี.ค.64
                       สายการบิน
                       VETJECT AIR (VZ)
                       จำนวน
                       ราคา
                       7,999 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       21 มี.ค.64 23 มี.ค.64
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        24 มี.ค.64 26 มี.ค64
                        สายการบิน
                        VETJECT AIR (VZ)
                        จำนวน
                        ราคา
                        7,999 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        24 มี.ค.64 26 มี.ค64
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         26 มี.ค.64 28 มี.ค.64
                         สายการบิน
                         VETJECT AIR (VZ)
                         จำนวน
                         ราคา
                         8,999 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         26 มี.ค.64 28 มี.ค.64
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          04 เม.ย.64 06 เม.ย.64
                          สายการบิน
                          VETJECT AIR (VZ)
                          จำนวน
                          ราคา
                          9,999 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          04 เม.ย.64 06 เม.ย.64
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           08 เม.ย.64 10 เม.ย.64
                           สายการบิน
                           VETJECT AIR (VZ)
                           จำนวน
                           ราคา
                           7,999 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           08 เม.ย.64 10 เม.ย.64
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            ช่วงเดินทาง
                            18 เม.ย.64 20 เม.ย.64
                            สายการบิน
                            VETJECT AIR (VZ)
                            จำนวน
                            ราคา
                            7,999 บาท
                            จอง
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            18 เม.ย.64 20 เม.ย.64
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             ช่วงเดินทาง
                             21 เม.ย.64 23 เม.ย.64
                             สายการบิน
                             VETJECT AIR (VZ)
                             จำนวน
                             ราคา
                             7,999 บาท
                             จอง
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             21 เม.ย.64 23 เม.ย.64
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              ช่วงเดินทาง
                              24 เม.ย.64 26 เม.ย.64
                              สายการบิน
                              VETJECT AIR (VZ)
                              จำนวน
                              ราคา
                              8,999 บาท
                              จอง
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              24 เม.ย.64 26 เม.ย.64
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               06 ม.ค.64 08 ม.ค.64
                               VETJECT AIR (VZ)
                               7,999 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               06 ม.ค.64 08 ม.ค.64
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                10 ม.ค.64 12 ม.ค.64
                                VETJECT AIR (VZ)
                                7,999 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                10 ม.ค.64 12 ม.ค.64
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 13 ม.ค.64 15 ม.ค.64
                                 VETJECT AIR (VZ)
                                 7,999 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 13 ม.ค.64 15 ม.ค.64
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  16 ม.ค.64 18 ม.ค.64
                                  VETJECT AIR (VZ)
                                  8,999 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  16 ม.ค.64 18 ม.ค.64
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   20 ม.ค.64 22 ม.ค.64
                                   VETJECT AIR (VZ)
                                   7,999 บาท
                                   ว่าง ที่
                                   จองทัวร์
                                   20 ม.ค.64 22 ม.ค.64
                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                    22 ม.ค.64 24 ม.ค.64
                                    VETJECT AIR (VZ)
                                    8,999 บาท
                                    ว่าง ที่
                                    จองทัวร์
                                    22 ม.ค.64 24 ม.ค.64
                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                     24 ม.ค.64 26 ม.ค.64
                                     VETJECT AIR (VZ)
                                     7,999 บาท
                                     ว่าง ที่
                                     จองทัวร์
                                     24 ม.ค.64 26 ม.ค.64
                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                      26 ม.ค.64 28 ม.ค.64
                                      VETJECT AIR (VZ)
                                      7,999 บาท
                                      ว่าง ที่
                                      จองทัวร์
                                      26 ม.ค.64 28 ม.ค.64
                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                       01 ก.พ.64 03 ก.พ.64
                                       VETJECT AIR (VZ)
                                       7,999 บาท
                                       ว่าง ที่
                                       จองทัวร์
                                       01 ก.พ.64 03 ก.พ.64
                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                        03 ก.พ.64 05 ก.พ.64
                                        VETJECT AIR (VZ)
                                        7,999 บาท
                                        ว่าง ที่
                                        จองทัวร์
                                        03 ก.พ.64 05 ก.พ.64
                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                         07 ก.พ.64 09 ก.พ.64
                                         VETJECT AIR (VZ)
                                         7,999 บาท
                                         ว่าง ที่
                                         จองทัวร์
                                         07 ก.พ.64 09 ก.พ.64
                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                          16 ก.พ.64 18 ก.พ.64
                                          VETJECT AIR (VZ)
                                          7,999 บาท
                                          ว่าง ที่
                                          จองทัวร์
                                          16 ก.พ.64 18 ก.พ.64
                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                           19 ก.พ.64 21 ก.พ.64
                                           VETJECT AIR (VZ)
                                           8,999 บาท
                                           ว่าง ที่
                                           จองทัวร์
                                           19 ก.พ.64 21 ก.พ.64
                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                            22 ก.พ.64 24 ก.พ.64
                                            VETJECT AIR (VZ)
                                            7,999 บาท
                                            ว่าง ที่
                                            จองทัวร์
                                            22 ก.พ.64 24 ก.พ.64
                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                             26 ก.พ.64 28 ก.พ.64
                                             VETJECT AIR (VZ)
                                             9,999 บาท
                                             ว่าง ที่
                                             จองทัวร์
                                             26 ก.พ.64 28 ก.พ.64
                                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                              27 ก.พ.64 01 มี.ค.64
                                              VETJECT AIR (VZ)
                                              8,999 บาท
                                              ว่าง ที่
                                              จองทัวร์
                                              27 ก.พ.64 01 มี.ค.64
                                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                               28 ก.พ.64 02 มี.ค.64
                                               VETJECT AIR (VZ)
                                               7,999 บาท
                                               ว่าง ที่
                                               จองทัวร์
                                               28 ก.พ.64 02 มี.ค.64
                                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                06 มี.ค.64 08 มี.ค.64
                                                VETJECT AIR (VZ)
                                                8,999 บาท
                                                ว่าง ที่
                                                จองทัวร์
                                                06 มี.ค.64 08 มี.ค.64
                                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                 09 มี.ค.64 11 มี.ค.64
                                                 VETJECT AIR (VZ)
                                                 7,999 บาท
                                                 ว่าง ที่
                                                 จองทัวร์
                                                 09 มี.ค.64 11 มี.ค.64
                                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                  14 มี.ค.64 16 มี.ค.64
                                                  VETJECT AIR (VZ)
                                                  7,999 บาท
                                                  ว่าง ที่
                                                  จองทัวร์
                                                  14 มี.ค.64 16 มี.ค.64
                                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                   16 มี.ค.64 18 มี.ค.64
                                                   VETJECT AIR (VZ)
                                                   7,999 บาท
                                                   ว่าง ที่
                                                   จองทัวร์
                                                   16 มี.ค.64 18 มี.ค.64
                                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                    18 มี.ค.64 20 มี.ค.64
                                                    VETJECT AIR (VZ)
                                                    7,999 บาท
                                                    ว่าง ที่
                                                    จองทัวร์
                                                    18 มี.ค.64 20 มี.ค.64
                                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                     21 มี.ค.64 23 มี.ค.64
                                                     VETJECT AIR (VZ)
                                                     7,999 บาท
                                                     ว่าง ที่
                                                     จองทัวร์
                                                     21 มี.ค.64 23 มี.ค.64
                                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                      24 มี.ค.64 26 มี.ค64
                                                      VETJECT AIR (VZ)
                                                      7,999 บาท
                                                      ว่าง ที่
                                                      จองทัวร์
                                                      24 มี.ค.64 26 มี.ค64
                                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                       26 มี.ค.64 28 มี.ค.64
                                                       VETJECT AIR (VZ)
                                                       8,999 บาท
                                                       ว่าง ที่
                                                       จองทัวร์
                                                       26 มี.ค.64 28 มี.ค.64
                                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                        04 เม.ย.64 06 เม.ย.64
                                                        VETJECT AIR (VZ)
                                                        9,999 บาท
                                                        ว่าง ที่
                                                        จองทัวร์
                                                        04 เม.ย.64 06 เม.ย.64
                                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                         08 เม.ย.64 10 เม.ย.64
                                                         VETJECT AIR (VZ)
                                                         7,999 บาท
                                                         ว่าง ที่
                                                         จองทัวร์
                                                         08 เม.ย.64 10 เม.ย.64
                                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                          18 เม.ย.64 20 เม.ย.64
                                                          VETJECT AIR (VZ)
                                                          7,999 บาท
                                                          ว่าง ที่
                                                          จองทัวร์
                                                          18 เม.ย.64 20 เม.ย.64
                                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                           21 เม.ย.64 23 เม.ย.64
                                                           VETJECT AIR (VZ)
                                                           7,999 บาท
                                                           ว่าง ที่
                                                           จองทัวร์
                                                           21 เม.ย.64 23 เม.ย.64
                                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                            24 เม.ย.64 26 เม.ย.64
                                                            VETJECT AIR (VZ)
                                                            8,999 บาท
                                                            ว่าง ที่
                                                            จองทัวร์
                                                            24 เม.ย.64 26 เม.ย.64
                                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                             Tags ที่เกี่ยวข้อง
                                                             โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
                                                             • 044
                                                             • นกแอร์ (Nok Air)
                                                             • ก.ค.63-ธ.ค.63
                                                             • 2 วัน 1 คืน
                                                             • 186 ครั้ง
                                                             เริ่มต้น 4999 บาท
                                                             • 063
                                                             • ไม่ทราบสายการบิน
                                                             • ก.ค.63-ธ.ค.63
                                                             • 2 วัน 1 คืน
                                                             • 139 ครั้ง
                                                             เริ่มต้น 888 บาท
                                                             ชื่นชอบ