ทัวร์เบตง เมืองในม่านหมอก ใต้สุดแดนสยาม

เช็คอินจุดไฮไลท์สุดฮิต สตรีทอาร์ตเบตง, ตู้ไปรษณีย์โบราณ, หอนาฬิกา และ ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
ชมร้านเฉาก๊วยเบตง(วุ๊นดำ ก.ม.4) ต้นตำหรับอร่อยระดับตำนาน
พิเศษ…ลิ้มรส เมนูชื่อดังของเบตง ไก่เบตง, เคาหยก, ผักน้ำผัดน้ำมันหอย และ ปลานิลสายน้ำไหล
เดินทางโดยสายการบิน Thai Viet Jet Air (VZ) จาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทัวร์เบตง เมืองในม่านหมอก ใต้สุดแดนสยาม

รหัส 016-0006
วันที่เดินทาง
ต.ค.63 - ธ.ค.63
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
6,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
282 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ–หาดใหญ่–ปัตตานี–วัดช้างไห้ (หลวงปู่ทวด)-ยะลา-เบตง-สตรีทอาร์ต-อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์-วงเวียนหอนาฬิกาเบตง-ตู้ไปรษณีย์โบราณ

05.00 น. : คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น4 สายการบินไทยเวียตเจ็ท (Thai VietJet) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร

07.00 น. : ออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ หาดใหญ่ โดย สายการบินไทยเวียตเจ็ท (Thai VietJet) เที่ยวบินที่ VZ320

08.25 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ให้ท่านรับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์นำเที่ยวรอท่านอยู่ด้านนอกที่จุดนัดพบ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่จังหวัดปัตตานี โดยรถตู้ปรับอากาศ จากนั้นนำท่านชม วัดช้างไห้ หรือ วัดราษฎร์บูรณะ ตั้งอยู่ที่ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อไปยัง อำเภอเบตง ระหว่างทางนำท่านจอดแวะถ่ายรูปบริเวณ สะพานข้ามเขื่อนบางลาง บริเวณบ้านคอกช้าง อ.ธารโต สะพานแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อล่นระยะทางในการเดินทาง จากเดิมที่จะต้องไปตามไหล่เขา

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน

บ่าย : นำท่านเดินทางต่อไปยัง อำเภอเบตง อำเภอเล็ก ๆ ในจังหวัดยะลา นำคณะเดินชมจุดเด่นที่ได้รับความนิยมของตัวเมืองเบตงได้แก่ สตรีทอาร์ท หรือ ถนนศิลปะ งานศิลปะที่สะท้อนเรื่องราวและวิถีชีวิตของความเป็นเบตงได้อย่างดี จากนั้นนำท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์ขนาดใหญ่ที่เจาะผ่านภูเขาเพื่อเชื่อมต่อส่วนขยายของเมืองไปอีกฟากของตัวเมือง อุโมงค์แห่งนี้ยังเป็นอุโมงค์ที่ผู้คนสามารถใช้สัญจรไปมาด้วยรถยนต์แห่งแรกของประเทศไทย จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ วงเวียนหอนาฬิกาเบตง และ ตู้ไปรษณีย์โบราณ ในส่วนของตัวหอนาฬิกาสร้างขึ้นด้วยหินอ่อนขาวที่มีอยู่มากในจังหวัดยะลา สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ เมนูพิเศษ ไก่เบตง และ ผักน้ำผัดน้ำมันหอย

วันที่ 2 เมืองเบตง–ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง–สะพานแขวนแตปูซู–น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9-อุโมงค์ปิยะมิตร–สวนหมื่นบุปผา–บ่อน้ำพุร้อน

04.00 น. : นำท่านออกเดินทางไปชม ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตั้งอยู่ใน ตำบลอัยเยอร์เวง ห่างจากตัวเมืองเบตง 30 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 ฟุต จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ได้รับความสนใจและพูดถึงเมื่อไม่นานมานี้ และขึ้นชื่อในเรื่องของการชมพระอาทิตย์ขึ้น ควบคู่ไปกับการชมทะเลหมอกอันสวยงาม

เช้า : บริการอาหารเช้า สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางต่อไปยัง สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกับสะพานไม้ สะพานแขวนแห่งนี้ใช้งานมาหลายสิบปี วัตถุประสงค์หลักที่สร้างขึ้นนั้น ในอดีตชาวบ้านใช้ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร จากนั้นนำทุกท่านไปยลโฉมของธรรมชาติเบื้องล่างของ น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ที่ไหลมาจากต้นน้ำบนยอดเขา

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน พิเศษ…เมนูปลารสเลิศ จากปลานิลสายน้ำไหลชื่อดังของเบตง 

บ่าย : จากนั้นนำท่านชม อุโมงค์ปิยะมิตร ตั้งอยู่บ้านปิยะมิตร 1 ตำบลตะเนาะแมเราะ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่ในอดีตเป็นฐานเคลื่อนไหวทางการทหารของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (พคม.) สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางต่อไปยัง สวนหมื่นบุปผา หรือ สวนดอกไม้เมืองหนาว ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปิยะมิตร 2  สวนดอกไม้นี้อยู่ท่ามกลางภูเขา สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับ แวะพักผ่อนที่ บ่อน้ำพุร้อนเบตง บ่อน้ำพุร้อนเป็นบ่อน้ำแร่ร้อนตามธรรมชาติขนาดใหญ่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ เมนูพิเศษ…กบภูเขาทอด

วันที่ 3 วัดพุทธาธิวาส–ร้านของฝากเมืองเบตง–ถ่ายรูปหมู่ ป้ายใต้สุดสยาม – ร้านวุ้นดำ ต้นตำรับ (เฉาก๊วย ก.ม. 4) – เบตง – หาดใหญ่-สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ

เช้า : คณะพบกัน ณ บริเวณล้อบบี้โรงแรม เตรียมสัมภาระลงมาฝากไว้บริเวณล้อบบี้ จากนั้นไป รับประทานอาหารเช้า แบบ ติ่มซำ จากนั้นเดินทางไปยัง วัดพุทธาธิวาส วัดคู่เมืองเบตง เดิมชื่อวัดเบตง จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ร้านของฝากของที่ระลึกเบตง ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากจากท้องถิ่น จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยังบริเวณพรมแดน ไทย – มาเล ฯ จุดผ่านแดนถาวรที่เชื่อมระหว่างสองประเทศ ถ่ายภาพหมู่กับ ป้าย “ ใต้สุดสยาม “

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน

บ่าย : จากนั้นนำท่านสู่ ร้านวุ้นดำ กม. 4 หรือ ร้านเฉาก๊วย ร้านต้นตำหรับอร่อยระดับตำนาน เฉาก๊วยที่ผ่านกระบวนวิธีทำแบบดั้งเดิม

20.55 น. : ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยเวียตเจ็ท (Thai VietJet) เที่ยวบินที่ VZ329

22.35 น. :  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักสำภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
 • ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พักระดับ 3 ดาว ตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 1-70 ปี(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าบริการโหลดกระเป๋าตามที่สายการบินระบุ กรณีต้องการซื้อเพิ่ม 15 ก.ก. ราคา 380 บาท ต่อท่านต่อเที่ยวบิน, 20 ก.ก. ราคา 430บาท ต่อท่านต่อเที่ยวบิน
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 350 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
 2. โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 16-19 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 500 บาท, กรณีที่มีผู้เดินทาง 8-15 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท
 3. บริษัทฯและตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, เที่ยวบิน และสายการบิน ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ, จำนวนที่นั่งของชั้นประหยัดพิเศษของสายการบิน และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 4. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 5. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
 7. เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 8. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
 11. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
ช่วงเดินทาง
02/12/2020 02/12/2020
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
7,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เบตง เมืองในม่านหมอก ใต้สุดแดนสยาม
เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
*** ผู้ใหญ่ ราคาท่านล่ะ พักห้องละ 2-3 ท่าน ***
*** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  02/12/2020 02/12/2020
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  7,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เบตง เมืองในม่านหมอก ใต้สุดแดนสยาม
  เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   02/12/2020 02/12/2020
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   7,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เบตง เมืองในม่านหมอก ใต้สุดแดนสยาม
   เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    02/12/2020 02/12/2020
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    7,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เบตง เมืองในม่านหมอก ใต้สุดแดนสยาม
    เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
    *** 888 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     02/12/2020 02/12/2020
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     6,990 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เบตง เมืองในม่านหมอก ใต้สุดแดนสยาม
     เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      02/12/2020 02/12/2020
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      7,990 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เบตง เมืองในม่านหมอก ใต้สุดแดนสยาม
      เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       02/12/2020 02/12/2020
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       7,990 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เบตง เมืองในม่านหมอก ใต้สุดแดนสยาม
       เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        02/12/2020 02/12/2020
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        7,990 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เบตง เมืองในม่านหมอก ใต้สุดแดนสยาม
        เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         02/12/2020 02/12/2020
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         6,990 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เบตง เมืองในม่านหมอก ใต้สุดแดนสยาม
         เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          02/12/2020 02/12/2020
          การเดินทาง
          จำนวน
          ราคา
          6,990 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เบตง เมืองในม่านหมอก ใต้สุดแดนสยาม
          เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           02/12/2020 02/12/2020
           การเดินทาง
           จำนวน
           ราคา
           7,990 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เบตง เมืองในม่านหมอก ใต้สุดแดนสยาม
           เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            02/12/2020 02/12/2020
            การเดินทาง
            จำนวน
            ราคา
            7,990 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เบตง เมืองในม่านหมอก ใต้สุดแดนสยาม
            เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             02/12/2020 02/12/2020
             การเดินทาง
             จำนวน
             ราคา
             6,990 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เบตง เมืองในม่านหมอก ใต้สุดแดนสยาม
             เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              02/12/2020 02/12/2020
              Air Asia (FD)
              7,990 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เบตง เมืองในม่านหมอก ใต้สุดแดนสยาม
              เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
              *** ผู้ใหญ่ ราคาท่านล่ะ พักห้องละ 2-3 ท่าน ***
              *** เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               02/12/2020 02/12/2020
               7,990 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เบตง เมืองในม่านหมอก ใต้สุดแดนสยาม
               เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                02/12/2020 02/12/2020
                7,990 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เบตง เมืองในม่านหมอก ใต้สุดแดนสยาม
                เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 02/12/2020 02/12/2020
                 7,990 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เบตง เมืองในม่านหมอก ใต้สุดแดนสยาม
                 เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                 *** 888 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  02/12/2020 02/12/2020
                  6,990 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เบตง เมืองในม่านหมอก ใต้สุดแดนสยาม
                  เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   02/12/2020 02/12/2020
                   7,990 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์เบตง เมืองในม่านหมอก ใต้สุดแดนสยาม
                   เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    02/12/2020 02/12/2020
                    7,990 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์เบตง เมืองในม่านหมอก ใต้สุดแดนสยาม
                    เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     02/12/2020 02/12/2020
                     7,990 บาท
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์เบตง เมืองในม่านหมอก ใต้สุดแดนสยาม
                     เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      02/12/2020 02/12/2020
                      6,990 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์เบตง เมืองในม่านหมอก ใต้สุดแดนสยาม
                      เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       02/12/2020 02/12/2020
                       6,990 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์เบตง เมืองในม่านหมอก ใต้สุดแดนสยาม
                       เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        02/12/2020 02/12/2020
                        7,990 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์เบตง เมืองในม่านหมอก ใต้สุดแดนสยาม
                        เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         02/12/2020 02/12/2020
                         7,990 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์เบตง เมืองในม่านหมอก ใต้สุดแดนสยาม
                         เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          02/12/2020 02/12/2020
                          6,990 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์เบตง เมืองในม่านหมอก ใต้สุดแดนสยาม
                          เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           Share on social networks
                           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                           • เดินทางมาเอง
                           • ม.ค.64 - ต.ค.64
                           • 1 วัน 0 คืน
                           • 19 ครั้ง
                           เริ่มต้น 890 บาท
                           รหัส PK-009
                           1 วัน 0 คืน
                           เดินทางมาเอง
                           เริ่มต้น 890 บาท
                           • รถตู้
                           • ธ.ค.63 - ม.ค.64
                           • 3 วัน 2 คืน
                           • 39 ครั้ง
                           เริ่มต้น 4,899 บาท
                           รหัส 006-0125
                           3 วัน 2 คืน
                           รถตู้
                           เริ่มต้น 4,899 บาท
                           ชื่นชอบ