Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ เป็นตาฮัก ป่านนี้… อุดรธานี บึงกาฬ นครพนม 4 วัน 2 คืน

ทะเลบัวแดง – คำชะโนด – จ.หนองคาย – วัดไทยโพนพิสัย – วัดอาฮง – บึงกาฬ – ริมแม่น้ำโขง
พระธาตุนคร – พระธาตุพนมวรมหาวิหาร – พระธาตุเรณู – ร้อยเอ็ด – วัดป่ากุง

ทัวร์ในประเทศ เป็นตาฮัก ป่านนี้… อุดรธานี บึงกาฬ นครพนม 4 วัน 2 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ เป็นตาฮัก ป่านนี้… อุดรธานี บึงกาฬ นครพนม 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
124
ช่วงเวลาเดินทาง
ธ.ค.63
การเดินทาง
4 วัน 2 คืน
สายการบิน
รถโค้ช
จำนวนผู้เข้าชม
32 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
3,999 บาท
แผนการเดินทาง
พร้อมกันที่จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ

 18.00 น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความให้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าและเจลแอลกอฮอล์ นำท่านออกเดินทางสู่ จ.อุดรธานี อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี – ทะเลบัวแดง – คำชะโนด – จ.หนองคาย - วัดไทยโพนพิสัย – วัดอาฮง – จ.บึงกาฬ - ริมแม่น้ำโขง

เช้า : เดินทางถึง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี แวะจุดพักรถทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางไป ทะเลบัวแดง ณ บึงหนองหาน นำท่านนั่งเรือ ชมทะเลบัวแดงอันกว้างใหญ่ไพศาล อันซีนแห่งสีสันที่ธรรมชาติสรรสร้าง ดอกบัวแดงจะบานสะพรั่งในช่วงเช้าตรู่จนถึงเวลาประมาณ 11.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.บ้านดุง ชม ป่าคำชะโนด หรือ วังนาคินทร์คำชะโนด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.บ้านดุง ชม ป่าคำชะโนด หรือ วังนาคินทร์คำชะโนด

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ จ.หนองคาย นำท่านชม วัดไทยโพนพิสัย ตำนานเล่าขานกันถึงเมืองหลวงของพญานาคแห่ง ถ้ำพญานาค หรือ ถ้ำเมืองบาดาลจำลอง โลกบาดาลใต้แม่น้ำโขง เชื่อกันว่า อยู่ที่ริมแม่น้ำโขงหน้าวัดไทยและเป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคที่ได้รับความนิยมที่สุดของ จ.หนองคาย และยังมี รูปปั้นพญานาคนาคปรก 9 เศียร “นาคชัยยัญ” และ ถ้ำเมืองบาดาลจำลอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.บึงกาฬ นำท่านชม วัดอาฮงศิลาวาส จุดชมสะดือแม่น้ำโขง เป็นวัดเก่าแก่ที่ไม่ปรากฎหลักฐานว่าสร้างเมื่อใด อิสระให้ทุกท่านเดินเล่นริมน้ำโขง ชมวิวพระอาทิตย์อัสดงและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เย็น : รับประทานอาหารเย็นหลังอาหาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

บึงกาฬ – ภูสิงห์ – หินสามวาฬ – วัดภูทอก – น้ำตกถ้ำพระ – นครพนม – พญาศรีสัตตนาคราช – ถนนคนเดิน

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม เดินทางสู่ ภูสิงห์ ที่นี่โดดเด่นด้วยภูเขาหินทราย หน้าผา ถ้ำ กลุ่มหินรูปทรงต่างๆ และผืนป่าที่อุดม  สมบูรณ์ นำท่านชม หินสามวาฬ โดยมีลักษณะเป็นภูเขาหินทรงมนทอดตัวยาวเรียงกัน 3 ก้อน มองจากทางอากาศจะเห็นคล้ายเป็นวาฬพ่อ แม่ ลูก ว่ายน้ำด้วยกัน นำท่านเดินทางสู่ ภูทอก บึงกาฬ เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก)

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย : นำท่านชม น้ำตกถ้ำพระ หรือ น้ำตกถ้ำพระภูวัว โดยการนั่งเรือเข้าไป เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ 3 ชั้น ที่ไหลอยู่บนภูเขา หินทรายขนาดใหญ่ จากนั้นเดินทางสู่ จ.นครพนม ชม พญาศรีสัตตนาคราช  แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของนครพนม เป็นองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน อิสระให้ท่านเดิน ถนนคนเดิน ณ บริเวณชุมชนย่านหอนาฬิการิมฝั่งแม่น้ำโขง
เดินทางกลับเวียดนาม และในบริเวณชุมชนดังกล่าวนี้ยังคงปรากฎ”บ้านริมโขง” ที่เก่าแก่เกือบ 100 ปี ให้คนรุ่นหลังได้มาเห็นวัฒนธรรมของ จ.นครพนมในอดีต อิสระให้ท่านเลือกซื้ออาหารเย็นรับประทานตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดิน

พระธาตุนคร – พระธาตุพนมวรมหาวิหาร – พระธาตุเรณู - จ.ร้อยเอ็ด - วัดป่ากุง (บุโรพุทโธแห่งแดนอีสาน) - กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุนคร วัดมหาธาตุ พระธาตุคู่บุญของผู้ที่เกิดวันเสาร์ มีรูปแบบตามพระธาตุพนมองค์เดิม ภายในบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุ พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำ และของมีค่าต่างๆ จากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาถวายบรรจุเอาไว้ในองค์พระธาตุ จากนั้นนำท่านเดินทาง วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร พระธาตุประจำวันเกิดของชาวปีวอกและเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของชาววันอาทิตย์ด้วย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุเรณู ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุเรณู อ.เรณูนคร เป็นพระธาตุของผู้ที่เกิดวันจันทร์ โดยจำลองมาจากพระธาตุพนมองค์เดิม แต่เล็กกว่าจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.ร้อยเอ็ด นำท่านชม วัดป่ากุง หรือวัดประชาคมวนาราม เจดีย์ขนาดใหญ่ ทำจากหินทรายธรรมชาติเป็นแห่งแรกในประเทศไทย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ถึง กรุงเทพฯ พร้อมความประทับใจครั้ง


เงื่อนไข
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน
 • ค่าที่พัก 2คืน พักห้องละ2-3ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ชาวต่างชาติชำระเพิ่ม 500 บา
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

ช่วงเดินทาง
04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
สายการบิน
รถโค้ช
จำนวน
ราคา
3,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  9 ธ.ค.63 12 ธค.63
  สายการบิน
  รถโค้ช
  จำนวน
  ราคา
  3,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  9 ธ.ค.63 12 ธค.63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   30 ธ.ค.63 02 ม.ค.64
   สายการบิน
   รถโค้ช
   จำนวน
   ราคา
   4,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   30 ธ.ค.63 02 ม.ค.64
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    31 ธ.ค.63 03 ม.ค.64
    สายการบิน
    รถโค้ช
    จำนวน
    ราคา
    4,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    31 ธ.ค.63 03 ม.ค.64
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
     รถโค้ช
     3,999 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      9 ธ.ค.63 12 ธค.63
      รถโค้ช
      3,999 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      9 ธ.ค.63 12 ธค.63
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       30 ธ.ค.63 02 ม.ค.64
       รถโค้ช
       4,999 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       30 ธ.ค.63 02 ม.ค.64
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        31 ธ.ค.63 03 ม.ค.64
        รถโค้ช
        4,999 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        31 ธ.ค.63 03 ม.ค.64
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         Tags ที่เกี่ยวข้อง
         โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
         • 138
         • VETJECT AIR (VZ)
         • ม.ค.64 - เม.ย.64
         • 3 วัน 2 คืน
         • 30 ครั้ง
         เริ่มต้น 8,999 บาท
         • 136
         • นกแอร์ (Nok Air)
         • ธ.ค.63 - มี.ค.64
         • 3 วัน 2 คืน
         • 132 ครั้ง
         เริ่มต้น 8,999 บาท
         • Package11
         • ไม่ทราบสายการบิน
         • ต.ค.63 - ต.ค.64
         • 1 วัน 0 คืน
         • 123 ครั้ง
         เริ่มต้น 1,290 บาท
         ชื่นชอบ